Звіт 2012

Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство “Електро”

1.2. Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 79035, Львівська, Сихiвський, Львів, Пимоненка 3

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00132486

1.5. Міжміський код та телефон: (032) 270-27-35

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 760648

1.7. Дата державної реєстрації: 20.07.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Крім оприлюднення на сайті http://stockmarket.gov.ua додатково в мережі Інтернет інформація розкривалась на сайті – at-elektro.com.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

61509,00

54998,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11275,00

11047,00

Довгострокові фінансові інвестиції

114,00

114,00

Запаси

11399,00

10313,00

Сумарна дебіторська заборгованість

25441,00

20758,00

Грошові кошти та їх еквіваленти

7637,00

6560,00

Власний капітал

38588,00

37020,00

Статутний капітал

3810,00

3810,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26343,00

24876,00

Довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

Поточні зобов’язання

22921,00

17746,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

32,347690

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

32,347690

0,000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

45351,000000

0,000000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість

0,00

0,00

у відсотках від статутного капіталу

0,000000

0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Вартість чистих активів

38588,00

37020,00

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловік;
Правління Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловік;
Ревізійна комісія: 9 осіб

Посадові особи

Ревізійна комісія.

Михайлович Олексій Михайлович. Рік нар.: 1956. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут  20.061992 року ЦВ № 657956. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Головний інженер Львівського управління ЗАТ “Електро”.

Якубів Марія Михайлівна. Рік народження: 1952. Освіта: Середня,   Тлумацький с/г технікум бухгалтерського обліку, 05.07.1971 року, У № 976869. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Головний бухгалтер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”.

Собчук Олена Юріївна. Рік народження: 1975. Освіта: Вища, Український державний університет господарства та природокористування, 30.06.2002 року, РВ № 21221595, Міжнародна академія наук САН-МАРІНО, 20.06.1995 року, АС-II-94 № 01254. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: Заступник Головного бухгалтера Рівненського  управління ЗАТ “Електро”.

Дмитраш Петро Михайлович. Рік народження: 1956. Освіта: Середня, Львівський електротехнікум зв’язку, 30.06.1976 року, Ю № 927488. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Начальник виробничого відділу ТУ ЗАТ “Електро”.

Галичанський В’ячеслав Васильович. Рік народження: 1973. Освіта: Вища, Національний університет “Львівська політехніка”,    30.10.2007 року, ВК № 33044388. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: Завідуючий виробництвом Чернівецького управління ЗАТ “Електро”.
Рик Богдан Миколайович. Рік народження: 1957. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 29.03.1989 року,НТ-I № 067687. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: Майстер дільниці підготовки виробництва Закарпатського управління ЗАТ “Електро”.

Кушнір Олександр Іванович. Рік народження: 1980. Освіта: Вища, Харківський державний технічний університет с/г, ХА № 19569805, 28.06.2002 року. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: Головний інженер Хмельницького управління ЗАТ “Електро”. Сайко Наталія Іванівна. Рік народження: 1968. Освіта: Вища, Львівський державний університет ім..І.Франка, 22.06.1991 року, КВ № 777234. Стаж керівної роботи (років): 2. Попередня посада: Інженер виробничо-технічного відділу  Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”.

Бучковський Олег Іванович. Рік народження: 1983. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 28.02.2006 року, ВК № 28357060. Стаж керівної роботи (років): 2. Попередня посада: Виконроб Львівського управління ЗАТ “Електро”.

Правління.

Тринцолин Ярослав Іванович. Рік народження: 1950. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 25.061977 року, Б-1 № 829657. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Голова Правління ЗАТ “Електро” Директор Львівського управління ЗАТ “Електро”.

Невідомський Григорій Ілліч. Рік народження: 1951. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 1977 року,Б-1 № 829647. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління Директор ЦВД ЗАТ “Електро”.

Лучко Петро Ярославович. Рік народження: 1944. Освіта: Вища,  Львівський державний університет ім. І.Франка, 30.06.1973 року Я № 839328. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Головний бухгалтер ЗАТ “Електро” член правління.
Демчук Ольга Йосипівна. Рік народження: 1954. Освіта: Середня-спеціальна, Львівський технікум гідромеліоративний та сільського будівництва, 24.12.1975 року,  К № 579102. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Заступник голови Правління ЗАТ “Електро”  заступник директора Львівського управління ЗАТ “Електро”.
Салєй Іван Федорович. Рік народження: 1948. Освіта: Вища, Київський політехнічний інститут, 10.02.1977 року, Б-1 № 767216. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Директор Волинського управління ЗАТ “Електро”.

Костак Михайло Іванович. Рік народження: 1959. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 19.06.1985 року, МВ № 894923. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Директор Закарпатського управління ЗАТ “Електро

Собчук Юрій Іванович. Рік народження: 1943. Освіта: Середня, Мирогощанський сільсько-господарський технікум, 23.06.1984 року, ЖТ-1 № 062801. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Директор Рівненського управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління).

Нестеренко Сергій Григорович. Рік народження: 1952. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 21.06.1983 року, ТВ-II № 906591. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Директор Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”.

Пую Петро Васильович. Рік народження: 1963. Освіта: Вища, Кишинівський політехнічний інститут, 18.06.1985 року,  ИВ № 953128. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Директор Чернівецького управління ЗАТ “Електро.
Дмитраш Володимир Михайлович. Рік народження: 1958. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 30.06.1983 року, КВ № 751799. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Директор Тернопільського управління ЗАТ “Електро”

Славич Дмитро Ігнатович. Рік народження: 1971. Освіта: Вища, Ужгородський національний університет, 28.02.2004 року, АК № 23547896. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Заступник директора Закарпатського управління ЗАТ “Електро”. Овод Олексій Антонович. Рік народження: 1950. Освіта: Вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут, 19.02.1979 року, Г-II № 181270. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Заступник директора Тернопільського управління ЗАТ “Електро”

Луцик Михайло Васильович. Рік народження: 1964. Освіта: Середня, Золочівський с/г технікум, 25.березня. 1983 року, ДТ №. Стаж керівної роботи (років): 7. Попередня посада: Водій Хмельницького управління ЗАТ “Електро”.

Васютин Марія Романівна. Рік народження: 1958. Освіта: Середньо-спеціальна, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1983 року,  ГТ № 013243. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Головний бухгалтер Львівського управління ЗАТ “Електро”.

Дац Андрій Павлович. Рік народження: 1970. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1990 року, НТ № 945946. Стаж керівної роботи (років): 2. Попередня посада: Начальник відділу комплектації та матеріального забезпечення Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”.

Кузьмин Стефан Олексійович. Рік народження: 1953. Освіта: Вища, Львівський  політехнічний інститут, 05.06.1982 року,  ИВ-I № 195123. Стаж керівної роботи (років): 7. Попередня посада: Головний інженер Рівненського управління ЗАТ “Електро”  Дребот Георгій Георгійович. Рік народження: 1940. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 31. Попередня посада: Головний інженер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”
Наглядова рада.

Іванів Василь Юрійович. Рік народження: 1951. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 1974 року, Л №. Стаж керівної роботи (років): 31. Попередня посада: Головний інженер Волинського управління ЗАТ “Електро”

Боднар Богдан Іванович. Рік народження: 1956. Освіта: Середня,   Бурштинський енергетичний технікум, 01.03.1979 року, Э-I № 131338. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Головний інженер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро

Паращинець Василь Михайлович. Рік народження: 1946. Освіта: Середня , Виноградівський політехнічний технікум, 29.березня.1988 року, ЛТ № 842219. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: Виконроб  Рівненського управління ЗАТ “Електро”

Прокопів Олександр Зіновійович. Рік народження: 1970. Освіта: Вища, Тернопільська академія народного господарства, 28.05.1997 року, ЛВ ВС № 005033. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: Головний інженер Тернопільського управління ЗАТ “Електро”
Сидорук Лариса Федорівна. Рік народження: 1960. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 17.06.1982 року,   ЖВ-I № 124161. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Економіст Хмельницького управління ЗАТ “Електро”.

Конашенкова Надія Григорівна. Рік народження: 1949. Освіта: Вища,  Українська ордена трудового червоно прапора сільсько-господарська академія, 23.02.1980 року,Д-I № 368732. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Начальник виробничого відділу ЦВД ЗАТ “Електро”,
Штаєр Іван Васильович. Рік народження: 1960. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 25.03.1986 року,  ИТ № 847292. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: Виконроб Закарпатського управління ЗАТ “Електро”.

Іванчак Домна Василівна. Рік народження: 1963. Освіта: Середня, Рідковський технікум сільського господарства бухгалтерського обліку. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: Бухгалтер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”.

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Ревізійна комісія.

Михайлович Олексій Михайлович. Кількість акцій: 776. У відсотках: 1,711098.
Якубів Марія Михайлівна. Кількість акцій: 383. У відсотках: 0,844524.
Собчук Олена Юріївна. Кількість акцій: 1314. У відсотках: 2,897400.
Дмитраш Петро Михайлович. Кількість акцій: 1180. У відсотках: 2,601927.
Галичанський В’ячеслав Васильович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,022050.
Рик Богдан Миколайович. Кількість акцій: 126. У відсотках: 0,277833.

Кушнір Олександр Іванович. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.
Сайко Наталія Іванівна. Кількість акцій: 13. У відсотках: 0,028665.
Бучковський Олег Іванович. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,015435.
Правління.

Тринцолин Ярослав Іванович. Кількість акцій: 5368. У відсотках: 11,836564.
Невідомський Григорій Ілліч. Кількість акцій: 1604. У відсотках: 3,536857.
Лучко Петро Ярославович. Кількість акцій: 383. У відсотках: 0,844524.
Демчук Ольга Йосипівна. Кількість акцій: 80. У відсотках: 0,176402.
Салєй Іван Федорович. Кількість акцій: 1911. У відсотках: 4,213799.
Костак Михайло Іванович. Кількість акцій: 2267. У відсотках: 4,998787.
Собчук Юрій Іванович. Кількість акцій: 1531. У відсотках: 3,375890.
Правління. Нестеренко Сергій Григорович. Кількість акцій: 2287. У відсотках: 5,042888.
Пую Петро Васильович. Кількість акцій: 870. У відсотках: 1,918370.
Дмитраш Володимир Михайлович. Кількість акцій: 1396. У відсотках: 3,078212.
Славич Дмитро Ігнатович. Кількість акцій: 808. У відсотках: 1,781659.
Овод Олексій Антонович. Кількість акцій: 1207. У відсотках: 2,661463.
Луцик Михайло Васильович. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,002205.
Васютин Марія Романівна. Кількість акцій: 60. У відсотках: 0,132301.
Дац Андрій Павлович. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,015435.
Кузьмин Стефан Олексійович. Кількість акцій: 25. У відсотках: 0,055126.
Дребот Георгій Георгійович. Кількість акцій: 86. У відсотках: 0,189632.
Наглядова рада.

Іванів Василь Юрійович. Кількість акцій: 978. У відсотках: 2,156513.
Боднар Богдан Іванович. Кількість акцій: 199. У відсотках: 0,438800.
Паращинець Василь Михайлович. Кількість акцій: 43. У відсотках: 0,094816.
Прокопів Олександр Зіновійович. Кількість акцій: 1182. У відсотках: 2,606337.
Сидорук Лариса Федорівна. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.
Конашенкова Надія Григорівна. Кількість акцій: 221. У відсотках: 0,487310.
Штаєр Іван Васильович. Кількість акцій: 120. У відсотках: 0,264603.
Іванчак Домна Василівна. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.

Засновники емітента

463 фiзичнi особи. 72,805400%.
ЗАТ “Електро” рахунок викуплених акцiй. Код за ЄДРПОУ: 00132486. Місцезнаходження: Україна, 79035, Львівська, Сихiвський, Львiв, Пимоненка 3. 27,194600%.

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 18.05.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 1/13/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Львівське ТУ ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000073159. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 84,00. Кількість акцій (штук): 45351. Загальна номінальна вартість (грн.): 3809484,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Особа, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi Украни не змiнювалась.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 27.04.2012. Кворум зборів (%): 79,710000. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ЗАТ “Електро”;
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ЗАТ “Електро”;
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ЗАТ “Електро”;
5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ЗАТ “Електро”;
6) Затвердження річного звіту ЗАТ “Електро”;
7) Розподіл прибутку і збитків ЗАТ “Електро”;
8) Затвердження Положень про відокремлені підрозділи ЗАТ “Електро”.
Всі питання порядку денного розглянуті та прийняті.

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ІІІ Тисячоліття-Аудит”.
Адреса: 79031, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 2590 від 18.05.01,
дію свідоцтва продовжено рішенням АПУ №229/4 від 31 березня 2011 року
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ “Львів” у м. Львів, МФО 325268
За результатами перевірки аудиторський висновок – умовно-позитивний.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

26.04.2013

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правління, Тринцолин Ярослав Іванович, 19.04.2013
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up