Особлива інформація емітента – Публiчне акцiонерне товариство “Електро”

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79056, м. Львiв, Ковельська, 109а
4. Код за ЄДРПОУ
00132486
5. Міжміський код та телефон, факс
032 294-33-09 032 294-33-09
6. Електронна поштова адреса
electro_nady@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 118 Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 26.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці At-elektro.com в мережі Інтернет 23.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 22.06.2017 Публiчне акцiонерне товариство “Електро” Приватне акцiонерне товариство “Електро”
Зміст інформації:
Вiдповiдно до змiн в чинному законодавствi, для оптимiзацiї дiяльностi акцiонерного товариства необхiдно змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та визначити тип товариства – Приватне акцiонерне товариство та затвердити найменування товариства – Приватне акцiонерне товариство «Електро». Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up