19.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Приватне акціонерне товариство «Електро»

ЄДРПОУ 00132486

м. Львів, вул. Ковельська, 109а

Тел/факс 032 294-33-09

Електронна адреса – electro_nady@ukr.net

Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів  (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 19.04.2019 750000.00 78775.00 10,05

 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.70 Закону про акцiонернi товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Схвалені такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

disk_1   ЕЛЕКТРО 2019 правочини.doc

disk_1   ЕЛЕКТРО 2019 правочини.doc.p7s
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up