Річний звіт 2012

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  
 
Голова правління       Тринцолин Ярослав Іванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 
       

19.04.2013

       

(дата)

   

М.П.

   
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 
1.1. Повне найменування емітента   Закрите акціонерне товариство “Електро”
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента   Закрите акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   00132486
 
1.4. Місцезнаходження емітента   79035, Львівська, Сихiвський, Львів, Пимоненка 3
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента   (032) 270-27-35, 270-27-35
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента   elektro@svitonline.com
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

   

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у  

81, Бюлетень Цінні папери України

 

29.04.2013

   

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці   elektro@svitonline.com  

27.04.2013

   

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов’язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств відсутня.
Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не виплачувались
Випуску облігацій та інших цінних паперів в звітному періоді не проводилось.
Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.
Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери не виникала.
Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами відсутня.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня.
Основні відомості про ФОН відсутні.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня.
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня.
Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній.
Правила ФОН відсутні.
Річна звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня.
Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здіснюється шляхом передачі об’єкта) житлового будівництва) відсутній.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

3. Основні відомості про емітента

 

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Закрите акціонерне товариство “Електро”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ЗАТ “Електро”
3.1.3. Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 79035
3.1.5. Область, район Львівська, Сихiвський
3.1.6. Населений пункт Львів
3.1.7. Вулиця, будинок Пимоненка 3

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 760648
3.2.2. Дата державної реєстрації 20.07.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3809484,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3809484,00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ЛФ АТ Укрексімбанк”
3.3.2. МФО банку 325718
3.3.3. Поточний рахунок 260020001946
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/в
3.3.5. МФО банку д/в
3.3.6. Поточний рахунок д/в

 

3.4. Основні види діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій 42.22, Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.99, Електромонтажні роботи 43.21
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Проектування об’єктів, будівельні та монтажні роботи, мотаж інженерних мереж, інжирінгова діяльність у сфері будівництва 573196

28.01.2011

Державна архітектрна інспекція 25.08.2016
Опис Після закінчення ліцензії планується її продовження.

 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

 

 

Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловік;
Є органом товариства який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства.
Порядок формування наглядової ради її виключна компетенція і форми організаційної роботи регламентуються
Положенням “Про наглядову раду ЗАТ “Електро”
Наглядова рада АТ обирається загальними зборами товариства на 5 років у складі 9 акціонерів Товариства
по одному представнику від кожного управління і ЦВД. До складу наглядової ради не можуть бути обрані
члени правління, ревізійної комісії. Наглядову раду очолює голова ,який обирається зборами акціонерів
із членів наглядової ради і діє на підставі Положення.
Функції:
Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів.Розглядає звіти за півріччя, рік,
які подає правління, готує відповідні рекомендації загальним зборам.
Аналізує дії правління по зміні або розширенню діяльності Товариства, його підрозділів і готує відповідні
висновки загальним зборам.
В разі необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської
діяльності Товариства і його підрозділів і на підставі звітів ревізійної комісії подає пропозиції
правлінню і загальним зборам.
Засідання наглядової ради проводяться один раз в квартал. Позачергові засідання скликаються головою
Наглядової ради завласною ініціативою або по вимозі членів ради, а також правління або ревізійної
комісії. Члени наглядової ради повідомляються про позачергові засідання не пізніше, як за 10 днів
до призначеної дати засідання. Виконують іші функції передбачені Законом “Про акціонерні товариства”.
Правління Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловік;
Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Роботою правління керує Голова, який обирається
зборами акціонерів. Порядок формування правління, вимоги до його членів, організаційна форма роботи
правління регламентуються положенням “Про правління ЗАТ “Електро”, яке затверджене загальними зборами
акціонерів товариства.
До компетенції правління відноситься:
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом
поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів
та наглядової ради.
Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій  раді, організовує
виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених
статутом акціонерного товариства і законом.Розробляє та затверджує дії та плани Товариства.
Розробляє пропозиції про внесення змін та та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів
Товариства.
Ревізійна комісія: 9 осіб; Функції:
Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, підзвітна загальним зборам акціонерів.
Порядок формування ревізійної комісії її компетенція і організаційні форми роботи регламентуються положенням
“Про ревізійну комісію ЗАТ “Електро”” Ревізійна комісія виконує свою функцію як за власною ініціативою так і
за ініціативою загальних зборів акціонерів так і за ініціативою акціонерів які володіють 10% і більше
відсотками акцій Товариства.Звітує ревізійна комісія лише перед загальними зборами акціонерів.
Подає на затвердження загальних зборів акціонерів висновки, які робить на підставі річних звітів та балансів.
Без висновків ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 Украъна, 79035, Львівська, Сихiвський, Львiв, Пимоненка 3

27,194600

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

463 фiзичнi особи д/в, д/в, д/в

72,805400

Усього

100,000000

 

* не обов’язково для заповнення

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

 

Чисельнiсть працiвникiв 583. Фонд оплати прац 16547 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлович Олексій Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 273637, 30.09.1999, Шевченківським  РВУ МВС України у Л/о
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут  20.061992 року ЦВ № 657956
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Львівського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якубів Марія Михайлівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 930970, 18.07.2000, Івано-Франківським МВ УМВС України у Івано-Франківській області.
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Середня,   Тлумацький с/г технікум бухгалтерського обліку, 05.07.1971 року, У № 976869
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Собчук Олена Юріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 622243, 07.10.1999, Млинівським РВ  УМВС України у Рівненській області
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** Вища, Український державний університет господарства та природокористування, 30.06.2002 року, РВ № 21221595, Міжнародна академія наук САН-МАРІНО, 20.06.1995 року, АС-II-94 № 01254
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Головного бухгалтера Рівненського  управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Члеен ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дмитраш Петро Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 504620, 03.03.1999, Тернопільським РВ    УМВС України у Тернопільській області
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Середня, Львівський електротехнікум зв’язку, 30.06.1976 року, Ю № 927488
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник виробничого відділу ТУ ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галичанський В’ячеслав Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 388427, 21.10.1998, Хотинським РВ  УМВС України у Чернівецькій області
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Вища, Національний університет “Львівська політехніка”,    30.10.2007 року, ВК № 33044388
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завідуючий виробництвом Чернівецького управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рик Богдан Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 691275, 08.06.2000, Ужгородським РВ  УМВС у Закарпатській області
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 29.03.1989 року,НТ-I № 067687
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Майстер дільниці підготовки виробництва Закарпатського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушнір Олександр Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА, 208344, 24.09.1996, Кам’янець-Подільським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища, Харківський державний технічний університет с/г, ХА № 19569805, 28.06.2002 року
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Хмельницького управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сайко Наталія Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 614362, 10.09.1999, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський державний університет ім..І.Франка, 22.06.1991 року, КВ № 777234
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інженер виробничо-технічного відділу  Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бучковський Олег Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 320298, 30.12.1999, Перемишлянським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 28.02.2006 року, ВК № 28357060
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб Львівського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тринцолин Ярослав Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 243775, 09.09.1999, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 25.061977 року, Б-1 № 829657
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правління ЗАТ “Електро” Директор Львівського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Невідомський Григорій Ілліч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 599552, 23.10.1997, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 1977 року,Б-1 № 829647
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Правління Директор ЦВД ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лучко Петро Ярославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 615088, 20.10.1997, Галицьким РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1944
6.1.5. Освіта** Вища,  Львівський державний університет ім. І.Франка, 30.06.1973 року Я № 839328
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ЗАТ “Електро” член правління
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демчук Ольга Йосипівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 389417, 25.03.1997, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** Середня-спеціальна, Львівський технікум гідромеліоративний та сільського будівництва, 24.12.1975 року,  К № 579102
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови Правління ЗАТ “Електро”  заступник директора Львівського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Салєй Іван Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 342055, 25.11.1997, Луцьким МВ  УМВС України у Волинській області
6.1.4. Рік народження** 1948
6.1.5. Освіта** Вища, Київський політехнічний інститут, 10.02.1977 року, Б-1 № 767216
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Волинського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костак Михайло Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 463412, 13.04.1998, Ужгородським РВ  УМВС України у Закарпатській області
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 19.06.1985 року, МВ № 894923
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Закарпатського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Собчук Юрій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 113675, 16.11.1996, Млинівським РВ  УМВС України у Рівненській області
6.1.4. Рік народження** 1943
6.1.5. Освіта** Середня, Мирогощанський сільсько-господарський технікум, 23.06.1984 року, ЖТ-1 № 062801
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Рівненського управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нестеренко Сергій Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 297714, 14.06.2000, Івано-Франківським РВ  УМВС України у Івано-Франківській області
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 21.06.1983 року, ТВ-II № 906591
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву..

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пую Петро Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 255051, 03.12.1997, Садгірським РВ  УМВС України у Чернівецькій області
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Вища, Кишинівський політехнічний інститут, 18.06.1985 року,  ИВ № 953128
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Чернівецького управління ЗАТ “Електро
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дмитраш Володимир Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 790119, 03.04.2001, Тернопільським МВ  УМВС України у Тернопільській області
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 30.06.1983 року, КВ № 751799
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Тернопільського управління ЗАТ “Електро”   ( член Правління)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Славич Дмитро Ігнатович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 691555, 22.06.2000, Ужгородським РВ  УМВС України у Закарпатській області
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища, Ужгородський національний університет, 28.02.2004 року, АК № 23547896
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора Закарпатського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овод Олексій Антонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 305166, 13.03.1998, Тернопільським РВ  УМВС України у Тернопільській області
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут, 19.02.1979 року, Г-II № 181270
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора Тернопільського управління ЗАТ “Електро” (член Правління)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луцик Михайло Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НВ, 136291, 20.06.2002, Хмельницьким РВ  УМВС України у Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Середня, Золочівський с/г технікум, 25.березня. 1983 року, ДТ №
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водій Хмельницького управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву..

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васютин Марія Романівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 159053, 03.05.1999, Личаківським РВ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Середньо-спеціальна, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1983 року,  ГТ № 013243
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер Львівського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дац Андрій Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 050928, 03.08.2001, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1990 року, НТ № 945946
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу комплектації та матеріального забезпечення Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьмин Стефан Олексійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 755943, 29.09.2000, Рівненським МВ  УМВС України у Рівненській області
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський  політехнічний інститут, 05.06.1982 року,  ИВ-I № 195123
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Рівненського управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дребот Георгій Георгійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 322998, 03.06.1998, Садгірським РВ  УМВС України у Чернівецькій області
6.1.4. Рік народження** 1940
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іванів Василь Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АС, 263861, 07.04.1997, Ківецівським РВ  УМВС України у Волинській області
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 1974 року, Л №
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Волинського управління ЗАТ “Електро”  ( Голова Наглядової ради)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боднар Богдан Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 816303, 29.09.1999, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Середня,   Бурштинський енергетичний технікум, 01.03.1979 року, Э-I № 131338
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро” ( член Наглядової ради)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паращинець Василь Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 722680, 13.04.2000, Рівненським МВ  УМВС України у Рівненській області
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** Середня , Виноградівський політехнічний технікум, 29.березня.1988 року, ЛТ № 842219
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб  Рівненського управління ЗАТ “Електро” (член Наглядової ради)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопів Олександр Зіновійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС, 019751, 22.12.1995, Тернопільським РВ  УМВС  України у Тернопільській області
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Вища, Тернопільська академія народного господарства, 28.05.1997 року, ЛВ ВС № 005033
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер Тернопільського управління ЗАТ “Електро” (член Наглядової ради)
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидорук Лариса Федорівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НВ, 157793, 12.09.2002, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища, Львівський політехнічний інститут, 17.06.1982 року,   ЖВ-I № 124161
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Економіст Хмельницького управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Конашенкова Надія Григорівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 010905, 23.11.1998, Галицьким РВ  ЛМУ  УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Вища,  Українська ордена трудового червоно прапора сільсько-господарська академія, 23.02.1980 року,Д-I № 368732
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник виробничого відділу ЦВД ЗАТ “Електро”,  Член Наглядової ради
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу .Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штаєр Іван Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 704427, 11.04.2000, Тячівським РВ  УМВС  України у Закарпатській області
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 25.03.1986 року,  ИТ № 847292
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконроб Закарпатського управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іванчак Домна Василівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 266492, 06.01.1998, Ленінським РВ  УМВС України у Чернівецькій області.
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Середня, Рідковський технікум сільського господарства бухгалтерського обліку
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”
6.1.8. Опис Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає та займає посаду по сумісництву.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Голова ревізійної комісії Михайлович Олексій Михайлович КВ, 273637, 30.09.1999, Шевченківським  РВУ МВС України у Л/о

10.08.2010

776

1,711098

776

0

0

0

Член ревізійної комісії Якубів Марія Михайлівна СС, 930970, 18.07.2000, Івано-Франківським МВ УМВС України у Івано-Франківській області.

10.08.2010

383

0,844524

383

0

0

0

Член ревізійної комісії Собчук Олена Юріївна СР, 622243, 07.10.1999, Млинівським РВ  УМВС України у Рівненській області

10.08.2010

1314

2,897400

1314

0

0

0

Член ревізійної комісії Дмитраш Петро Михайлович МС, 504620, 03.03.1999, Тернопільським РВ    УМВС України у Тернопільській області

10.08.2010

1180

2,601927

1180

0

0

0

Член ревізійної комісії Галичанський В’ячеслав Васильович КР, 388427, 21.10.1998, Хотинським РВ  УМВС України у Чернівецькій області

10.08.2010

10

0,022050

10

0

0

0

Член ревізійної комісії Рик Богдан Миколайович ВО, 691275, 08.06.2000, Ужгородським РВ  УМВС у Закарпатській області

10.08.2010

126

0,277833

126

0

0

0

Член ревізійної комісії Кушнір Олександр Іванович НА, 208344, 24.09.1996, Кам’янець-Подільським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

5

0,011025

5

0

0

0

Член ревізійної комісії Сайко Наталія Іванівна СС, 614362, 10.09.1999, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області

10.08.2010

13

0,028665

13

0

0

0

Член ревізійної комісії Бучковський Олег Іванович КВ, 320298, 30.12.1999, Перемишлянським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

7

0,015435

7

0

0

0

Голова Правління Тринцолин Ярослав Іванович КВ, 243775, 09.09.1999, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

5368

11,836564

5368

0

0

0

Член правління Невідомський Григорій Ілліч КА, 599552, 23.10.1997, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

1604

3,536857

1604

0

0

0

Член правління Лучко Петро Ярославович КА, 615088, 20.10.1997, Галицьким РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

383

0,844524

383

0

0

0

Член правління Демчук Ольга Йосипівна КА, 389417, 25.03.1997, Шевченківським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

80

0,176402

80

0

0

0

Член правління Салєй Іван Федорович АС, 342055, 25.11.1997, Луцьким МВ  УМВС України у Волинській області

10.08.2010

1911

4,213799

1911

0

0

0

Член правління Костак Михайло Іванович ВО, 463412, 13.04.1998, Ужгородським РВ  УМВС України у Закарпатській області

10.08.2010

2267

4,998787

2267

0

0

0

Член правління Собчук Юрій Іванович СР, 113675, 16.11.1996, Млинівським РВ  УМВС України у Рівненській області

10.08.2010

1531

3,375890

1531

0

0

0

Член правління Нестеренко Сергій Григорович СС, 297714, 14.06.2000, Івано-Франківським РВ  УМВС України у Івано-Франківській області

10.08.2010

2287

5,042888

2287

0

0

0

Член правління Пую Петро Васильович КР, 255051, 03.12.1997, Садгірським РВ  УМВС України у Чернівецькій області

10.08.2010

870

1,918370

870

0

0

0

Член правління Дмитраш Володимир Михайлович МС, 790119, 03.04.2001, Тернопільським МВ  УМВС України у Тернопільській області

10.08.2010

1396

3,078212

1396

0

0

0

Член правління Славич Дмитро Ігнатович ВО, 691555, 22.06.2000, Ужгородським РВ  УМВС України у Закарпатській області

10.08.2010

808

1,781659

808

0

0

0

Член правління Овод Олексій Антонович МС, 305166, 13.03.1998, Тернопільським РВ  УМВС України у Тернопільській області

10.08.2010

1207

2,661463

1207

0

0

0

Член правління Луцик Михайло Васильович НВ, 136291, 20.06.2002, Хмельницьким РВ  УМВС України у Хмельницькій області

10.08.2010

1

0,002205

1

0

0

0

Член правління Васютин Марія Романівна КА, 159053, 03.05.1999, Личаківським РВ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

60

0,132301

60

0

0

0

Член правління Дац Андрій Павлович СЕ, 050928, 03.08.2001, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області

10.08.2010

7

0,015435

7

0

0

0

Член правління Кузьмин Стефан Олексійович СР, 755943, 29.09.2000, Рівненським МВ  УМВС України у Рівненській області

10.08.2010

25

0,055126

25

0

0

0

Член правління Дребот Георгій Георгійович КР, 322998, 03.06.1998, Садгірським РВ  УМВС України у Чернівецькій області

10.08.2010

86

0,189632

86

0

0

0

Голова наглядової ради Іванів Василь Юрійович АС, 263861, 07.04.1997, Ківецівським РВ  УМВС України у Волинській області

10.08.2010

978

2,156513

978

0

0

0

Член наглядової ради Боднар Богдан Іванович СС, 816303, 29.09.1999, Івано-Франківським МВ  УМВС України у Івано-Франківській області

10.08.2010

199

0,438800

199

0

0

0

Член наглядової ради Паращинець Василь Михайлович СР, 722680, 13.04.2000, Рівненським МВ  УМВС України у Рівненській області

10.08.2010

43

0,094816

43

0

0

0

Член наглядової ради Прокопів Олександр Зіновійович МС, 019751, 22.12.1995, Тернопільським РВ  УМВС  України у Тернопільській області

10.08.2010

1182

2,606337

1182

0

0

0

Член наглядової ради Сидорук Лариса Федорівна НВ, 157793, 12.09.2002, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області

10.08.2010

5

0,011025

5

0

0

0

Член наглядової ради Конашенкова Надія Григорівна КВ, 010905, 23.11.1998, Галицьким РВ  ЛМУ  УМВС України у Львівській області

10.08.2010

221

0,487310

221

0

0

0

Наглядова рада Штаєр Іван Васильович ВО, 704427, 11.04.2000, Тячівським РВ  УМВС  України у Закарпатській області

10.08.2010

120

0,264603

120

0

0

0

Член наглядової ради Іванчак Домна Василівна КР, 266492, 06.01.1998, Ленінським РВ  УМВС України у Чернівецькій області.

10.08.2010

5

0,011025

5

0

0

0

Усього

26458

58,340500

26458

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

Тринцолин Ярослав Іванович КВ, 243775, 09.09.1999, Шевченківським РВ УМВС України у Львівській обл.

10.08.2010

5368

11,836564

5368

0

0

0

Усього

5368

11,836564

5368

0

0

0

 

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

 

** Не обов’язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів ** 79,710000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ЗАТ “Електро”;
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ЗАТ “Електро”;
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ЗАТ “Електро”;
5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ЗАТ “Електро”;
6) Затвердження річного звіту ЗАТ “Електро”;
7) Розподіл прибутку і збитків ЗАТ “Електро”;
8) Затвердження Положень про відокремлені підрозділи ЗАТ “Електро”.
Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.
1.Прийняте рішення:
1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових(річних) загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
2. Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Тодорович Наталія Андріївна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.
3. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної (мандатної) комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ “Електро” оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної (мандатної) комісії.

2.Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів ЗАТ “Електро” Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.
3. Прийняте рішення:
Затвердити звіт Правління ЗАТ “Електро” за 2011 рік.
4.Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ЗАТ “Електро” за 2011 рік.
5.Прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Електро” за 2011 рік.
6.Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт ЗАТ “Електро” за 2011 рік з валютою балансу 54 мільйони 998 тисяч гривень.
7.Прийняте рішення:
Прибуток отриманий ЗАТ “Електро” за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році використати на придбання та оновлення техніки для виконання будівельно-монтажних робіт та поповнення обігових коштів Товариства. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Електро” в 2011 році не здійснювати.
8.Прийняте рішення:
Затвердити: Положення про Львівське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Волинське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Закарпатське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Івано-Франківське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Рівненське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Тернопільське управління ЗАТ “Електро”, Положення про Хмельницьке управління ЗАТ “Електро”, Положення про Чернівецьке управління ЗАТ “Електро”, Положення про Центральну виконавчу дирекцію ЗАТ “Електро”.

 

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Національнийдепозитарій України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, 01103, Київська, Оболонський, Київ, Горького26/26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-12-13
Факс 044 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Договір заключено 16.06.2010р. № Е-463

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Акуіонерний банк “Львів”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження Україна, 79008, Львівська, Галицький, Львів, Сербська 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 493126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2009
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності Зберігач ЦП
Опис Договір 1/Д-Е/2010 від 28..2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ПП Тисячоліття-Аудит”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31215885
Місцезнаходження Україна, 7901, Львівська, д/в, Львів, Стрийська 69, кв.64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2590
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011
Міжміський код та телефон 032 245-08-08
Факс 032 245-08-08
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторськи послуни емітентам
Опис Аудиторська перевірка проводилася згідно договору на проведення аудиту №1/200313 від 20 березня 2013 року і була розпочата 20 березня 2013 р. та закінчена 26 квітня 2013 року, про що складений акт виконаних робіт.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

11. Відомості про цінні папери емітента

 

 

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.05.2010

1/13/1/10 Львівське ТУ ДКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні

84,00

45351

3809484,00

100,000000

Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

12. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В 1992 році на підставі Розпорядження Виконавчого комітету Львівської міськради народних депутатів від 28.01.1992 року №185 “Про реєстрацію орендної будівельно-монтажної фірми “Електро” на базі тресту “Львівсільелектромережбуд” було зареєстровано Орендну будівельно-монтажну фірму “Електро”.
В 1993 році на базі Орендної будівельно-монтажної фірму “Електро” було зареєстроване Орендне підприємство орендної будівельно-монтажної фірми “Електро”, засновником якого був трудовий колектив фірми “Електро”.
В 1994 році Орендне підприємство орендної будівельно-монтажної фірми “Електро” було перереєстроване в Закрите акціонерне товариство “Електро” (Реєстраційний № 00132486).
ЗАТ “Електро” було створене шляхом купівлі державного майна Львівської орендної будівельно-монтажної фірми “Електро”.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

В структуру Товариства входять 8 управлінь та Центральна виконавча дирекція.
Львівське управління 79056 м.Львів, вул..Ковельська 109А
ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львів, вул.Пимоненка 3
Волинське управління 45200 Волинська область, м.Ківерці, вул.Чкалова 61
Закарпаття управління 88015 м.Ужгород,вул.Залізнична 11
Івано-Франківське управління76000 м.Івано-Франківськ,вул.Барнича,4
Рівненське управління 33000 м.Рівне, вул.Млинівська 27
Тернопільське управління 46010 м.Тернопіль,вул.Текстильна, 1
Чернівецьке управління 58007 м.Чернівці,вул.Енергетична 3
Хмельницьке управління 29016 м.Хмельницький,вул.Тернопільська,9

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь яких пропозицій зі сторони третіх осіб щодо реорганізації не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку і обсязі органам державної статистики. Фінансово-господарська діяльність ЗАТ здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

 

Текст аудиторського висновку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕЛЕКТРО”
ЗА 2012 РІК

У відповідності до Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудиторську діяльність” та інших нормативних актів, які регулюють діяльність товариств, нами, незалежною аудиторською фірмою приватним підприємством “ІІІ Тисячоліття-Аудит” (свідоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, видане Рішенням АПУ №101 від 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевірка достовірності консолідованої фінансової звітності за 2012 рік та аналіз фінансового стану ЗАТ “Електро” станом на 31.12.2012 року. Перевірка проведена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що консолідовані фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї консолідованої фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) фінансової звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів, який базується на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 2011 року № 1360 і Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Нас призначили аудиторами товариства 20 березня 2013 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією активів на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рік, за який подано дані, у консолідованій фінансовій звітності товариства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, консолідована фінансова звітність висвітлює достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАТ “Електро” на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до національних положень (стандартів) фінансової звітності.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ІІІ Тисячоліття-Аудит”.

Адреса: 79031, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.

Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 2590 від 18.05.01,

дію свідоцтва продовжено рішенням АПУ №229/4 від 31 березня 2011 року

Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ “Львів” у м. Львів, МФО 325268

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства             ЗАТ “Електро”

Код ЄДРПОУ                                     00132486

Місце знаходження          79035, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, вул. Пимоненка, будинок 3

Дата реєстрації                 20.07.1994 р.
Місцезнаходження
реєстраційної справи      Виконавчий комітет Львівської міської ради

Основний вид діяльності 42.21 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Поточний рахунок                           №260020001946 в АТ “Укрексімбанк” ,
МФО 325718

Посадові особи                                 Голова правління                                            Тринцолин Я.І.
Головний бухгалтер                       Лучко П.Я.

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

3.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору на проведення аудиту №1/200313 від 20 березня 2013 року і була розпочата 20 березня 2013 р. та закінчена 26 квітня 2013 року, про що складений акт виконаних робіт.
3.2. Для перевірки згідно договору були представлені установчі та реєстраційні документи, фінансова та податкова звітність, зведені реєстри бухгалтерського обліку, вибірково – первинні документи.

4. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Бухгалтерський облік ведеться згідно з планом рахунків та Інструкцією про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291. Відповідальність за організацію ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладено на бухгалтерію підприємства на чолі з головним бухгалтером. Згідно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім звіту про рух грошових коштів) провадиться за принципом нарахування так, щоб результати операцій та інших подій були відображені в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує кошти (відповідність витрат доходам).
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких перевищує 2500 гривень. Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за справедливою вартістю. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом.
Вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.
Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів не створюється. Істотними вважаються події, сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31.12 звітного періоду.

5. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та керуючись Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 2011 року № 1360. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 34778 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом становить 35076 тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
5.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”) ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.
5.3. Виконання значних правочинів
Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України “Про акціонерні товариства” щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що значні правочини товариством не укладалися.
5.4. Стан корпоративного управління
Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України “Про акціонерні товариства”.
На нашу думку, стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України “Про акціонерні товариства” і “Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1591 від 19 грудня 2006 року.
Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посаду внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.
5.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, ми  виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.

7. ВИСНОВОК
За результатами перевірки аудиторський висновок – умовно-позитивний.
Звітність ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій – ВИКОНАВЦЮ.
.Аудитор
(сертифікат №006807)                                                                   А.Я. Чух
м. Львів                                                                                               26 квітня 2013 року

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання

Основні види продукції Товариства
виконання робіт, а саме:
Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Електромонтажні роботи
Вантажний автомобільний транспорт
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих сферах
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Основна діяльність Товариства залежить від умов на ринку та сезону.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2012 року Товариством було відчужено два майнових комплекси у м.Львів та м.Хмельницький

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться на балансі управлінь Товариства.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна діяльність Товариства залежить від умов на ринку та сезону.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2012 року Товариство сплатило 454 тис. гривень штрафних санкцій.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

фінансування всіх проектів в Товаристві здійснюється Товариством
власними  коштами.
Активи Товариства за останні 5 років збільшилися на 25 064 тис.гривень

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але невиконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

виконання завдань Товариства на ринку;
забезпечення працівників Товариства роботою та забезпечення належних
та безпечних умов праці;
підвищення рівня кваліфікації працівників та підвищення оплати їх
праці в Товаристві;
підтримання належної фінансової та виконавчої дисципліни
в управліннях Товариства;
збереження майна Товариства;
ефективне і доцільне використання активів та грошових коштів Товариства.
Протягом 2012 року Товариство сплатило 454 тис. гривень штрафних санкцій.
Основними планами є збереження належного рівня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичній галузі.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Діяльність розробок та досліджень у сфері інжинірингу, геології та геодезії,

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи емітента і посадовими особами не велись

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Основними планами є збереження належного рівня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичній галузі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

11047

11275

0

0

11047

11275

будівлі та споруди

4623

4461

4623

4461

машини та обладнання

3333

3427

3333

3427

транспортні засоби

2622

3059

2622

3059

інші

469

328

469

328

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

машини та обладнання

0

0

транспортні засоби

0

0

інші

0

0

Усього

11047

11275

0

0

11047

11275

Опис Обмежень на використання майна немає.Основні засоби в оренді не перебувають.Знос основних фондів станом на 01.01.2013 року    63,9%

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

38588

37020

Статутний капітал (тис. грн.)

3810

3810

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

3512

3077

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів – різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал – рядок 300; скоригований статутний капітал – різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 34778 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 35076 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

13.3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:        
Зобов’язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:        
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов’язання

X

1111,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов’язання

X

21810,00

X

X

Усього зобов’язань

X

22921,00

X

X

Опис Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги всього 9911 (в тис.грн.)
В т.ч.
ПАТ “Львівобленерго” – 5986
МП “Пролісок” м.Ківерці – 1422
ТОВ “Енергомонтаж” м.Київ – 360
ПАТ “Закарпатобленерго” м.Ужгород –  52
ТзОВ “Арні-Енерго” м.Івано-Франківськ – 52
Підприємство “Хосен”  м.Івано-Франківськ – 100
Тернопільській завод ЗБК м.Тернопіль – 420
ТзОВ “Львівська ізоляція” – 137
ТОВ “Аларіт-Агро” – 608 м.Київ
ТОВ “Вікос” – 471
Інші 303

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

БМР 0

349933,00

100,000000

0

349933,00

100,000000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiали

69,500000

2

ФОП

14,300000

3

Iншi витрати

16,200000

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

2

1

2

2011

1

3

2012

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

  Так (*) Ні (*)
Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так (*) Ні (*)
Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

8

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

8

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

8

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так (*) Ні (*)
Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)  
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так (*) Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?

  Так (*) Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)  
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Так

Так

Так

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть)

Ні

Ні

Ні

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так (*) Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити “так” або “ні” у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

  Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так (*) Ні (*)
З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так (*) Ні (*)
Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Х

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?

  Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:  
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть) бездокум форма

* Ставиться помітка “Х” у відповідній клітинці.

 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:  
яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні
укажіть яким чином його оприлюднено:  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року  

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові).

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство Закрите акціонерне товариство “Електро”

за ЄДРПОУ

00132486
Територія Львівська

за КОАТУУ

4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232
Орган державного управління не визначено

за СПОДУ

06024
Вид економічної діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій

за КВЕД

42.22
Середня кількість працівників (1)  

583

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 79035, Сихiвський, Львів, Пимоненка 3

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

 

На 31.12.2012

 

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість

010

66

22

Первісна вартість

011

143

42

Накопичена амортизація

012

(77)

(20)

Незавершені капітальні інвестиції

020

138

30

Основні засоби:      
Залишкова вартість

030

11047

11275

Первісна вартість

031

35288

31234

Знос

032

(24241)

(19959)

Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

114

114

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

11365

11441

II. Оборотні активи      
Виробничі запаси

100

9905

11098

Поточні біологічні активи

110

28

13

Незавершене виробництво

120

289

226

Готова продукція

130

56

41

Товари

140

35

21

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість

160

15906

14782

первісна вартість

161

15906

14782

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом

170

38

201

за виданими авансами

180

3823

10032

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

158

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

833

426

Поточні фінансові інвестиції

220

5711

5250

Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті

230

6560

7637

у тому числі в касі

231

2

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

275

326

Усього за розділом II

260

43617

50053

III. Витрати майбутніх періодів

270

16

15

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

54998

61509

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал      
Статутний капітал

300

3810

3810

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

9067

8733

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

24876

26343

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

(733)

(298)

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

37020

38588

Частка меншості

385

II. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Вписуваний рядок – сума страхових резервів

415

Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

Цільове фінансування (2)

420

232

Усього за розділом II

430

232

0

III. Довгострокові зобов`язання      
Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов`язання

450

Відстрочені податкові зобов`язання

460

Інші довгострокові зобов`язання

470

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов`язання      
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9465

9911

Поточні зобов`язання за розрахунками:      
з одержаних авансів

540

3327

10014

з бюджетом

550

2281

1111

з позабюджетних платежів

560

22

19

зі страхування

570

550

408

з оплати праці

580

1310

776

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

135

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов`язання

610

656

682

Усього за розділом IV

620

17746

22921

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

54998

61509

 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0  

 

Примітки:

Примітки відсутні

 

 

  Керівник     Тринцолин Ярослав Іванович

 

  Головний бухгалтер     Лучко Петро Ярославович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство Закрите акціонерне товариство “Електро”

за ЄДРПОУ

00132486
Територія Львівська

за КОАТУУ

4610136800
Орган державного управління не визначено

за СПОДУ

06024
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232
Вид економічної діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій

за КВЕД

42.22

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Звіт про фінансові результати

 

За 2012 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

349933

152432

Податок на додану вартість

015

(58294)

(25405)

Акцизний збір

020

 

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

291639

127027

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(276272)

(125099)

Валовий:      
               прибуток

050

15367

1928

               збиток

055

Інші операційні доходи

060

59

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

(13441)

(1484)

Витрати за збут

080

(224)

Інші операційні витрати

090

(863)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:      
               прибуток

100

898

444

               збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1088

131

Інші доходи (1)

130

812

Фінансові витрати

140

(1)

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(191)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
               прибуток

170

2606

575

               збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(1139)

(132)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:      
               прибуток

190

1467

443

               збиток

195

Надзвичайні:      
               доходи

200

               витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:      
               прибуток

220

1467

443

               збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) 812  

 

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

80411

186

Витрати на оплату праці

240

16547

156

Відрахування на соціальні заходи

250

6351

59

Амортизація

260

1541

0

Інші операційні витрати

270

10807

1269

Разом

280

115657

1670

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

45351,00000

0,00000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

45351,00000

0,00000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

32,34769

0,00000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

32,34769

0,00000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,00000

0,00000

 

Примітки:

Примітки відсутні

 

 

  Керівник     Тринцолин Ярослав Іванович

 

  Головний бухгалтер     Лучко Петро Ярославович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство Закрите акціонерне товариство “Електро”

за ЄДРПОУ

00132486
Територія Львівська

за КОАТУУ

4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232
Вид економічної діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій

за КВЕД

42.22

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Звіт про рух грошових коштів

 

За 2012 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

345747

394999

Погашення векселів одержаних

015

Покупців і замовників авансів

020

9484

6258

Повернення авансів

030

3399

3608

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

227

611

Бюджету податку на додану вартість

040

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

72

102

Отримання субсидій, дотацій

050

109

120

Цільового фінансування

060

731

4989

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

Інші надходження

080

13431

2341

Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг)

090

(318943)

(362625)

Авансів

095

(2)

(113)

Повернення авансів

100

(2146)

(1118)

Працівникам

105

(14464)

(13763)

Витрат на відрядження

110

(4521)

(4788)

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

(7936)

(9870)

Зобов’язань з податку на прибуток

120

(1883)

(1667)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(7083)

(7275)

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

(2774)

(3851)

Цільових внесків

140

(2094)

(963)

Інші витрачання

145

(11345)

(5826)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

9

1169

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

9

1169

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
 фінансових інвестицій

180

 необоротних активів

190

182

178

 майнових комплексів

200

Отримані:      
 відсотки

210

1085

184

 дивіденди

220

1670

Інші надходження

230

Придбання:      
 фінансових інвестицій

240

(     )

(1547)

 необоротних активів

250

(63)

(123)

 майнових комплексів

260

(     )

(     )

Інші платежі

270

(136)

(714)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

1068

(352)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

1068

(352)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу

310

Отримані позики

320

Інші надходження

330

Погашення позик

340

(     )

(     )

Сплачені дивіденди

350

(     )

(     )

Інші платежі

360

(     )

(     )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

1077

817

Залишок коштів на початок року

410

6560

5743

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

7637

6560

 

Примітки:

Примітки відсутні

 

 

  Керівник     Тринцолин Ярослав Іванович

 

  Головний бухгалтер     Лучко Петро Ярославович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство Закрите акціонерне товариство “Електро”

за ЄДРПОУ

00132486
Територія Львівська

за КОАТУУ

4610136800
Орган державного управління не визначено

за СПОДУ

06024
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232
Вид економічної діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій

за КВЕД

42.22

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Звіт про власний капітал

 

За 2012 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

3810

9067

24876

(733)

37020

Коригування:                    
Зміна облікової політики

020

0

Виправлення помилок

030

0

Інші зміни

040

0

Скоригований залишок на початок року

050

3810

0

0

9067

0

24876

0

(733)

37020

Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів

060

0

Уцінка основних засобів

070

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

Дооцінка нематеріальних  активів

100

0

Уцінка нематеріальних  активів

110

0

 

120

0

Чистий прибуток (збиток) за звітній період

130

1467

1467

Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди)

140

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

 

170

0

Внески учасників:                    
Внески до капіталу

180

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

 

200

0

Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток)

210

435

435

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

Зменшення номінальної вартості акції

250

0

Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків

260

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

 

280

(334)

(334)

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

(334)

0

1467

0

435

1568

Залишок на кінець року

300

3810

0

0

8733

0

26343

0

(298)

38588

 

Примітки:

Примітки відсутні

 

 

  Керівник     Тринцолин Ярослав Іванович

 

  Головний бухгалтер     Лучко Петро Ярославович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство Закрите акціонерне товариство “Електро”

за ЄДРПОУ

00132486
Територія Львівська

за КОАТУУ

4610136800
Орган державного управління не визначено

за СПОДУ

06024
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232
Вид економічної діяльності Будівництво споруд електропостачання та комунікацій

за КВЕД

42.22

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Примітки до річної фінансової звітності

 

За 2012 р.

 

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

 

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

Права користування майном

020

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

Права на об’єкти промислової власності

040

0

0

Авторське право та сумісні з ним права

050

0

0

 

060

0

0

Інші нематеріальні активи

070

143

77

101

57

42

20

Разом

080

143

77

0

0

0

101

57

0

0

0

0

42

20

Гудвіл

090

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

  вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085

II. Основні засоби

Група основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
Земельні ділянки

100

0

0

 
Інвестиційна нерухомість

105

0

0

 
Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

 
Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

10924

6301

404

533

430

485

11

-11

10806

6345

 
Машини та обладнання

130

8899

5566

716

2802

2620

436

-93

-89

6720

3293

 
Транспортні засоби

140

13708

11086

1088

2068

1868

465

7

-7

12735

9676

 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

867

630

123

573

468

87

2

-1

419

248

 
Тварини

160

37

37

0

 
Багаторічні насадження

170

0

0

 
Інші основні засоби

180

593

448

60

303

276

34

58

89

408

295

 
Бібліотечні фонди

190

0

0

 
Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

193

174

20

104

101

25

109

98

 
Тимчасові (нетитульні) споруди

210

8

8

0

 
Природні ресурси

220

5

8

6

1

-8

0

 
Інвентарна тара

230

0

0

 
Предмети прокату

240

0

0

 
Інші необоротні матеріальні активи

250

59

31

59

35

8

0

4

 
Разом

260

35288

24241

2411

0

0

6450

5804

1541

0

-15

-19

31234

19959

0

0

0

0

 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261

  вартість оформлених у заставу основних засобів

262

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

263

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

265

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  

267

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268

З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

2411

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Інші

330

Разом

340

2411

0

 

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

341

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

342

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:        
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Б. Інші фінансові інвестиції в:        
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

114

5250

акції

390

облігації

400

інші

410

Разом(розд.А+розд.Б)

420

0

114

5250

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:    
  за собівартістю

421

114

  за справедливою вартістю

422

  за амортизованою собівартістю

423

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:    
  за собівартістю

424

5250

  за справедливою вартістю

425

  за амортизованою собівартістю

426

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати      
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця

450

Реалізація інших оборотних активів

460

Штрафи, пені, неустойки

470

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати

490

59

863

у тому числі:      
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

x

непродуктивні витрати і втрати

492

x

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства

510

спільну діяльність

520

В. Інші фінансові доходи і витрати      
Дивіденди

530

x

Проценти

540

x

Фінансова оренда активів

550

Інші фінансові доходи і витрати

560

1088

1

Г. Інші доходи і витрати      
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об’єднання підприємств

580

Результат оцінки корисності

590

Неопераційна курсова різниця

600

Безоплатно одержані активи

610

x

Списання необоротних активів

620

x

Інші доходи і витрати

630

812

191

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  

631

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (%)  

632

З рядків 540 – 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності  

633

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

Поточний рахунок у банку

650

7637

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Грошові кошти в дорозі

670

Еквіваленти грошових коштів

680

Разом

690

7637

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

 

760

0

 

770

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої реалізаційної вартості*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

6932

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Паливо

820

221

Тара і тарні матеріали

830

141

Будівельні матеріали

840

2381

Запасні частини

850

407

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

4

Поточні біологічні активи

870

13

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

1012

Незавершене виробництво

890

226

Готова продукція

900

41

Товари

910

21

Разом

920

11399

0

0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

921

  переданих у переробку

922

  оформлених в заставу

923

  переданих на комісію

924

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  

925

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу  

926

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

14782

14584

12

186

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

426

319

6

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  

951

Із рядків 940 і 950 графа 3  заборгованість з пов’язаними сторонами  

952

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

263268

Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників

1120

7495

валова замовникам

1130

з авансів отриманих

1140

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

1139

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

на кінець звітного року

1225

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року

1230

на кінець звітного року

1235

Включено до Звіту про фінансові результати – усього

1240

1139

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

1139

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250

у тому числі: поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

1541

Використано за рік – усього

1310

0

у тому числі на: будівництво об’єктів

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

з них машини та обладнання

1313

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

 

1316

 

1317

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 
Довгострокові біологічні активи – усього

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
в тому числі:                                  
робоча худоба

1411

0

0

0

 
продуктивна худоба

1412

0

0

0

 
багаторічні насадження

1413

0

0

0

 
 

1414

0

0

0

 
інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

 
Поточні біологічні активи – усього

1420

28

X

0

15

X

X

0

0

13

X

0

0

0

0

0

 
в тому числі:                                  
тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

28

X

15

X

X

13

X

0

 
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

X

X

X

0

X

0

 
 

1423

X

X

X

0

X

0

 
інші поточні біологічні активи

1424

X

X

X

0

X

0

 
Разом

1430

28

0

0

15

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:                    
зернові і зернобобові

1510

0

0

з них:                    
пшениця

1511

0

0

соя

1512

0

0

.                    
соняшник

1513

0

0

ріпак

1514

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

0

картопля

1516

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього

1520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:                    
приріст живої маси – усього

1530

0

0

з нього:                    
великої рогатої худоби

1531

0

0

свиней

1532

0

0

молоко

1533

0

0

вовна

1534

0

0

яйця

1535

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

0

продукція рибництва

1538

0

0

 

1539

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом

1540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

  Керівник     Тринцолин Ярослав Іванович

 

  Головний бухгалтер     Лучко Петро Ярославович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.06  (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIII

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up