Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тринцолин Я.I.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.05.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00132486
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79035, м. Львiв, Пимоненка, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
0322708172 0322708172
6. Електронна поштова адреса
info@at-elektro.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Цiннi папери України” 0
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці elektro@svitonline.com в мережі Інтернет 30.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня. Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ 371488
3. Дата проведення державної реєстрації
20.07.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
3809484
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
493
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
43.21 Електромонтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловiк; Є органом товариства який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок формування наглядової ради її виключна компетенцiя i форми органiзацiйної роботи регламентуються Положенням “Про наглядову раду ЗАТ “Електро” Наглядова рада АТ обирається загальними зборами товариства на 5 рокiв у складi 9 акцiонерiв Товариства по одному представнику вiд кожного управлiння i ЦВД. До складу наглядової ради не можуть бути обранi члени правлiння, ревiзiйної комiсiї. Наглядову раду очолює голова ,який обирається зборами акцiонерiв iз членiв наглядової ради i дiє на пiдставi Положення. Функцiї: Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв.Розглядає звiти за пiврiччя, рiк, якi подає правлiння, готує вiдповiднi рекомендацiї загальним зборам. Аналiзує дiї правлiння по змiнi або розширенню дiяльностi Товариства, його пiдроздiлiв i готує вiдповiднi висновки загальним зборам. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його пiдроздiлiв i на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї подає пропозицiї правлiнню i загальним зборам. Засiдання наглядової ради проводяться один раз в квартал. Позачерговi засiдання скликаються головою Наглядової ради завласною iнiцiативою або по вимозi членiв ради, а також правлiння або ревiзiйної комiсiї. Члени наглядової ради повiдомляються про позачерговi засiдання не пiзнiше, як за 10 днiв до призначеної дати засiдання. Виконують iшi функцiї передбаченi Законом “Про акцiонернi товариства”. Правлiння Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловiк; Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Роботою правлiння керує Голова, який обирається зборами акцiонерiв. Порядок формування правлiння, вимоги до його членiв, органiзацiйна форма роботи правлiння регламентуються положенням “Про правлiння ЗАТ “Електро”, яке затверджене загальними зборами акцiонерiв товариства. До компетенцiї правлiння вiдноситься: До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.Розробляє та затверджує дiї та плани Товариства. Розробляє пропозицiї про внесення змiн та та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя: 9 осiб; Функцiї: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. Порядок формування ревiзiйної комiсiї її компетенцiя i органiзацiйнi форми роботи регламентуються положенням “Про ревiзiйну комiсiю ЗАТ “Електро”” Ревiзiйна комiсiя виконує свою функцiю як за власною iнiцiативою так i за iнiцiативою загальних зборiв акцiонерiв так i за iнiцiативою акцiонерiв якi володiють 10% i бiльше вiдсотками акцiй Товариства.Звiтує ревiзiйна комiсiя лише перед загальними зборами акцiонерiв. Подає на затвердження загальних зборiв акцiонерiв висновки, якi робить на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛФ АТ Укрексiмбанк”
2) МФО банку
325718
3) поточний рахунок
260020001946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Проектування об’єктiв, будiвельнi та монтажнi роботи, мотаж iнженерних мереж, iнжирiнгова дiяльнiсть у сферi будiвництва 573196 28.01.2011 Державна архiтектрна iнспекцiя 25.08.2016
Опис Пiсля закiнчення лiцензiї планується її продовження.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 79035Україна м. Львiв вул. Пимоненка, буд. 3 27.1946
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
463 фiзичнi особи д/в д/в д/в 72.8054
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлович Олексiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1996
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якубiв Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Середня, Тлумацький с/г технiкум бухгалтерського облiку
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 504620 03.03.1998 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середня, Львiвський електротехнiкум зв’язку
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галичанський В’ячеслав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 388427 22.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рик Богдан Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 691275 08.06.2001 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня, Виноградiвський полiтехнiчний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiр Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Харкiвський державний технiчний унiверситет с/г
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сайко Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучковський Олег Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тринцолин Ярослав Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 243775 09.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Невiдомський Григорiй Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 599552 17.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЦВД ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
член правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду юрисконсульта.Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Директор ЦВД ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лучко Петро Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 615088 28.10.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Головний бухгалтер ПАТ «Електро»”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчук Ольга Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня-спецiальна, Львiвський технiкум гiдромелiоративний та сiльського будiвництва
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салєй Iван Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костак Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 463412 13.04.1999 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Юрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Середня, Мирогощанський сiльсько-господарський технiкум
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пую Петро Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Кишинiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 790119 16.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi 10.08.2010 145 0.4738 145 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 10.08.2010 393 1.2841 393 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 10.08.2010 304 0.9932 304 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович МС 504620 03.03.1999 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 10.08.2010 113 0.3692 113 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович КР 388427 21.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 10.08.2010 10 0.0327 10 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович ВО 691275 08.06.2000 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi 10.08.2010 126 0.2778 126 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10.08.2010 5 0.0163 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 10.08.2010 13 0.0425 13 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10.08.2010 7 0.0229 7 0 0 0
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович КВ 243775 09.09.1999 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10.08.2010 1000 3.2673 1000 0 0 0
Член Наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10.08.2010 30 0.0980 30 0 0 0
Член Наглядової ради Салєй Iван Федорович АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 10.08.2010 1218 3.9796 1218 0 0 0
Член Наглядової ради Костак Михайло Iванович ВО 463412 13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi 10.08.2010 398 1.3004 398 0 0 0
Член Наглядової ради Собчук Юрiй Iванович СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 10.08.2010 521 1.7023 521 0 0 0
Член Наглядової ради Нестеренко Сергiй Григорович СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 10.08.2010 2287 7.4724 2287 0 0 0
Член Наглядової ради Пую Петро Васильович КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 10.08.2010 870 2.8426 870 0 0 0
Голова Наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович МС 790119 03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 10.08.2010 133 0.4346 133 0 0 0
Усього 7573 24.51 7573 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТзОВ «Чечва» 38457642 79056 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв вул. Ковельська,109А 22.11.2013 4999 16.3334 4999 0 0 0
ТзОВ «Електро-Закарпаття» 38475310 88018 Україна Закарпатська Ужгород м.Ужгород вул.Залiзнична,11 28.11.2013 3550 11.5991 3550 0 0 0
ТзОВ «Електромодерн» 38417589 46010 Україна Тернопільська Тернопiль м.Тернопiль вул.Текстильна,1 4500 14.7030 4500 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 13049 42.64 13049 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. 
** Не обов’язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.05.2013
Кворум зборів** 82.34
Опис 1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї;
2) Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Електро»;
3) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ЗАТ «Електро»;
4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ЗАТ «Електро»;
5) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ЗАТ «Електро»;
6) Затвердження рiчного звiту ЗАТ «Електро»;
7) Розподiл прибутку i збиткiв ЗАТ «Електро»;
8) Викуп акцiй в акцiонерiв Товариства;
9) Лiквiдацiя Хмельницького управлiння Товариства;
10) Припинення повноважень членiв Правлiння. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради;
11) Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства. Затвердження нової редакцiї Статуту, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Кодексу корпоративного управлiння Товариства;
12) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.
Доповнень до порядку денного не подавалося.
1) Затверджено регламент (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрано Лiчильну комiсiю (рiшення прийняте одноголосно);
2) Обрано голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
3) Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
4) Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
5) Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
6) Затверджено рiчний звiт ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
7) Розподiлено прибутки i збитки ЗАТ «Електро» (рiшення прийняте одноголосно);
8) Викуплено акцiї в акцiонерiв Товариства (рiшення прийняте одноголосно);
9) Лiквiдацiя Хмельницького управлiння Товариства (рiшення не прийняте);
10) Припинено повноваження членiв Правлiння. Припинено повноваження членiв Наглядової ради. Обрано членiв Наглядової ради. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради (рiшення прийняте одноголосно);
11) Визначено тип Товариства та затверджено найменування Товариства. Затвердженно нову редакцiю Статуту, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Кодексу корпоративного управлiння Товариства (рiшення прийняте одноголосно);
12) Попередньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством (рiшення прийняте одноголосно).
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.08.2013
Кворум зборів** 78.92
Опис 1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї;
2) Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;
3) Про анулювання викуплених Товариством акцiй; 
4) Про зменшення статутного капiталу Товариства на обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються; 
5) Про внесення змiн до Статуту, пов’язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства;
6) Викуп акцiй в акцiонерiв Товариства;
7) Продаж майна Товариства.
Доповнень до порядку денного не подавалося.
1) Затверджено регламент (порядок) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрано Лiчильну комiсiю (рiшення прийняте одногосно);
2) Обрано голову та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро» (рiшення прийняте одногосно);
3) Анулювано викупленi Товариством акцiї (рiшення прийняте одногосно); 
4) Зменшено статутний капiтал Товариства на обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються (рiшення прийняте одногосно); 
5) Внесено змiни до Статуту, пов’язанi зi зменшенням статутного капiталу Товариства (рiшення прийняте одногосно);
6) Викуплено акцiї в акцiонерiв Товариства (рiшення прийняте одногосно);
7) Продано майно Товариства (рiшення прийняте одногосно).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01103 Україна Київська Голосiївський м. Київ вул. Горького 26/26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-12-13
Факс 044 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Договiр заключено 16.06.2010р. № Е-463
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Укрїана Львівська Галицький м. Львiв вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 493126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2009
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності Зберiгач ЦП
Опис Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31215885
Місцезнаходження 79031 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Стрийьска, буд. 69, кв. 64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2590
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011
Міжміський код та телефон 032 245-08-08
Факс 032 245-08-08
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторськи послуни емiтентам
Опис Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/120214 вiд 12 лютого 2014 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 84 30606 2570904 100
Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв

XI. Опис бізнесу

В 1992 роцi на пiдставi Розпорядження Виконавчого комiтету Львiвської мiськради народних депутатiв вiд 28.01.1992 року №185 “Про реєстрацiю орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” на базi тресту “Львiвсiльелектромережбуд” було зареєстровано Орендну будiвельно-монтажну фiрму “Електро”. В 1993 роцi на базi Орендної будiвельно-монтажної фiрму “Електро” було зареєстроване Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”, засновником якого був трудовий колектив фiрми “Електро”. В 1994 роцi Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” було перереєстроване в Закрите акцiонерне товариство “Електро” (Реєстрацiйний № 00132486). ЗАТ “Електро” було створене шляхом купiвлi державного майна Львiвської орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”.
В структуру Товариства входять 8 управлiнь та Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул..Ковельська 109А ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львiв, вул.Пимоненка 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Закарпаття управлiння 88015 м.Ужгород,вул.Залiзнична 11 Iвано-Франкiвське управлiння76000 м.Iвано-Франкiвськ,вул.Барнича,4 Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27 Тернопiльське управлiння 46010 м.Тернопiль,вул.Текстильна, 1 Чернiвецьке управлiння 58007 м.Чернiвцi,вул.Енергетична 3 Хмельницьке управлiння 29016 м.Хмельницький,вул.Тернопiльська,9
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 493 особи. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -18963 тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати збiльшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
Емiтент не належить до будь-яких обєднань.
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.
Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ЗАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.
Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
таких не було.
виконанi значнi правочини товариством укладалися у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.
Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
Штрафiв не виплачувалось.
фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися на 25 064 тис.гривень
таких немає.
виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.
Дослiджень не проводилось.
Судовi справи емiтента i посадовими особами не велись
Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11305 10505 0 0 11305 10505
будівлі та споруди 4434 3091 0 0 4434 3091
машини та обладнання 3340 3612 0 0 3340 3612
транспортні засоби 3148 3230 0 0 3148 3230
інші 383 572 0 0 383 572
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11305 10505 0 0 11305 10505
Опис Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 36623 38588
Статутний капітал (тис. грн.) 2571 3810
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2571 3810
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 995 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 25200 X X
Усього зобов’язань X 26195 X X
Опис: Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.05.2013 27.05.2013 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
24.05.2013 27.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.07.2013 04.07.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.08.2013 27.08.2013 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
23.08.2013 27.08.2013 Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
22.11.2013 26.11.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.11.2013 26.11.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.11.2013 29.11.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.11.2013 29.11.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ПП “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“ЕЛЕКТРО”
ЗА 2013 РIК 
У вiдповiдностi до Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Про аудиторську дiяльнiсть” та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством “III Тисячолiття-Аудит” (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi консолiдованої фiнансової звiтностi за 2013 рiк ПАТ “Електро” станом на 31.12.2013 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 705 “Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Нас призначили аудиторами товариства 12 лютого 2014 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, консолiдована фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ “Електро” на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”.
Адреса: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01, 
дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ “Львiв” у м. Львiв, МФО 325268
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Назва товариства ПАТ “Електро” 
Код ЄДРПОУ 00132486
Мiсце знаходження 79035, Львiвська обл., мiсто Львiв, Сихiвський район, вул. Пимоненка, будинок 3
Дата реєстрацiї 20.07.1994 р.
Мiсцезнаходження 
реєстрацiйної справи Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Основний вид дiяльностi 42.21 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
Поточний рахунок №260020001946 в АТ «Укрексiмбанк» , 
МФО 325718
Посадовi особи Голова правлiння Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
3.1. Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/120214 вiд 12 лютого 2014 року i була розпочата 12 лютого 2014 р. та закiнчена 15 квiтня 2014 року, про що складений акт виконаних робiт.
3.2. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково – первиннi документи.
4. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не перевищують 10 рокiв.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси». Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом «ФIФО».
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi.
Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими колективним договором, у вiдповiдностi до галузевої угоди мiж державним департаментом продовольства мiнiстерства аграрної полiтики України, галузевими об‘єднаннями пiдприємств харчової та переробної промисловостi та профспiлкою працiвникiв агропромислового комплексу України. 
Товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Передбачається створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов‘язання та непередбаченi активи», iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов’язань Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Звiтнiсть Товариства за сегментами побудована на такому операцiйному сегментi, як кисломолочна продукцiя.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.
5. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ 
5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства. 
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 34052 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 34052 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством.
5.3. Виконання значних правочинiв
Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України «Про акцiонернi товариства» щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що виконанi значнi правочини товариством укладалися у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
5.4. Стан корпоративного управлiння
Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України «Про акцiонернi товариства». 
На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам закону України «Про акцiонернi товариства».
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створено посаду внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.
5.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства низький.
6. ВИСНОВОК
За результатами перевiрки аудиторський висновок – умовно-позитивний.
Звiтнiсть ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй – ВИКОНАВЦЮ.
Аудитор 
(сертифiкат №006807) А.Я. Чух 
м. Львiв 15 квiтня 2014 року
Директор 
(сертифiкат серiї А №003403) О.Б. Бобрович 
м. Львiв 15 квiтня 2014 року

д/в
д/в
д/в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 2 1
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 7
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 9 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.22
Середня кількість працівників 493
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79035, м. Львiв, вул. Пимоненка, буд. 3
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 22 26 0
первісна вартість 1001 42 48 0
накопичена амортизація 1002 20 22 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 11305 10505 0
первісна вартість 1011 31264 29723 0
знос 1012 19959 19218 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 30 0
первісна вартість 1021 0 30 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 114 114 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 11441 10675 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 11386 9851 0
Виробничі запаси 1101 11098 9729 0
Незавершене виробництво 1102 226 7 0
Готова продукція 1103 41 99 0
Товари 1104 21 16 0
Поточні біологічні активи 1110 13 14 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 14874 20432 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 10032 4672 0
з бюджетом 1135 201 1678 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 548 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 1906 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 349 2854 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 5250 4750 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7637 5886 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 7636 5885 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 326 100 0
Усього за розділом II 1195 50068 52143 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 61509 62818 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3810 2571 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 8733 9734 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26343 24318 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 298 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 38588 36623 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 2693 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 2693 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 2693 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 9911 14538 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1111 995 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 103 292 0
за розрахунками зі страхування 1625 408 455 0
за розрахунками з оплати праці 1630 776 909 0
за одержаними авансами 1635 10014 3092 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 282 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 701 3231 0
Усього за розділом IІІ 1695 22921 23502 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 61509 62818 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 294140 291639
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 281004 ) ( 276272 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 13136 15367
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6195 59
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 15380 ) ( 13441 )
Витрати на збут 2150 ( 184 ) ( 224 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4292 ) ( 863 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 898
 збиток 2195 ( 525 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1379 1088
Інші доходи 2240 876 812
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 4 ) ( 1 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 431 ) ( 191 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 1295 2606
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1127 -1139
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 168 1467
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 168 1467
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 90994 80411
Витрати на оплату праці 2505 18963 16547
Відрахування на соціальні заходи 2510 7145 6351
Амортизація 2515 1445 1541
Інші операційні витрати 2520 29778 10807
Разом 2550 148325 115657
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 30606 45351
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 30606 45351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5.489119 32.34769
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 5.489119 32.34769
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 329657 345747
Повернення податків і зборів 3005 0 72
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 984 731
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 22 109
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2118 9484
Надходження від повернення авансів 3020 2254 3399
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 227
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 728 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4407 13431
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 295693 ) ( 318943 )
Праці 3105 ( 15837 ) ( 14464 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7648 ) ( 7083 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 13720 ) ( 12593 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1404 ) ( 1883 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 9629 ) ( 7936 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2687 ) ( 2774 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 14 ) ( 2 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 354 ) ( 2146 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 28 ) ( 2094 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9329 ) ( 15757 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2475 9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 163 182
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1379 1085
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 63 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 136 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1542 1068
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 170 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 999 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -11 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -818 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1751 1077
Залишок коштів на початок року 3405 7637 6560
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5886 7637
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3810 0 8733 0 26343 0 -298 38588
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3810 0 8733 0 26343 0 -298 38588
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 168 0 0 168
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 -2193 0 0 -2193
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 -1239 0 1537 0 0 0 298 596
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -536 0 0 0 0 -536
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 -1239 0 1001 0 -2025 0 298 -1965
Залишок на кінець року 4300 2571 0 9734 0 24318 0 0 36623
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
« Електро»
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р.
(в тис. грн.)
I. Iнформацiя про компанiю.
Будiвельно-монтажна фiрма, акцiонерне товариство «Електро», на протязi декiлькох десятилiть виконує комплекси робiт по електрифiкацiї сiльськогосподарських i промислових об’єктiв. Серед них роботи по енергозабезпеченню компресорних станцiй i катодного захисту газо- i нафтопроводiв «Братерство» i «Дружба» i районi Карпат, газосховищ в Угерсько Львiвської i Богородчанах Iвано-Франкiвської областей; ВО «Сiрка», ВО «Хлорвiнiл» в Прикарпаттi i iншi. Фiрма має досвiд будiвництва кабельних волоконно-оптичних лiнiй зв’язку.
Фiрма дбає про якiсть i своєчаснiсть виконання договiрних робiт для наших замовникiв. Досвiдченi i висококвалiфiкованi працiвники фiрми (близько 500 чоловiк) гарантують можливiсть швидкого реагування на потреби замовникiв i ринку i впровадження в виробництво найновiших виробiв матерiалiв, конструкцiй i обладнання вiтчизняного i зарубiжного виробництва. По замовленню споживачiв фiрма розробляє проектну документацiю, комплектує об’єкти обладнанням i матерiалами i передає об’єкти «пiд ключ».Виробничо-технологiчний комплекс АТ «Електро» налiчує 750 одиниць автотранспорту, машин i спецiальних механiзмiв, що повнiстю забезпечує потреби виробництва.
АТ «Електро» має досвiд спiвпрацi з зарубiжними фiрмами («Хохтiф», АВВ, «Головболгарбуд» по електропостачанню житлових мiстечок для вiйськовослужбовцiв в мiстах Старо-Константиновi, Новоград-Волинську, Хмельницьку, Тулi i iншi).
До складу ПАТ « Електро» входить 9 вiдокремлених пiдроздiлiв, а саме :
• ВОЛИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132368
Мiсцезнаходження ВП: 45200, Волинська обл., Кiверцiвський район, мiсто Кiверцi, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 61
• IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132339
Мiсцезнаходження ВП: 76000, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ БАРНИЧА, будинок 4
• ЛЬВIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132492
Мiсцезнаходження ВП: 79056, Львiвська обл., мiсто Львiв, Личакiвський район, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 109 А
• РIВНЕНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132546
Мiсцезнаходження ВП: 33024, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ МЛИНIВСЬКА, будинок 27
• ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132291
Мiсцезнаходження ВП: 46010, Тернопiльська обл., мiсто Тернопiль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 1
• ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132598
Мiсцезнаходження ВП: 29016, Хмельницька обл., мiсто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТЕРНОПIЛЬСЬКА, будинок 9
• ЧЕРНIВЕЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132629
Мiсцезнаходження ВП: 58007, Чернiвецька обл., мiсто Чернiвцi, Садгiрський район, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 3
• ЗАКАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 34461608
Мiсцезнаходження ВП: 90100, Закарпатська обл., Iршавський район, мiсто Iршава, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА, будинок 40
• ЦЕНТРАЛЬНА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 34461634
Мiсцезнаходження ВП: 79035, Львiвська обл., мiсто Львiв, Сихiвський район, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА, будинок 3
II. Операцiйне середовище та умови функцiонування.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
III. Основи складання звiтностi.
Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Оскiльки Товариство перетворилось з закритого акцiонерного товариства в публiчне акцiонерне товариство в серединi 2013р.
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2013 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013р.). 
При складанi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника. 
IV. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї. Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» – «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у ос%
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up