(Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79056, м. Львiв, Ковельська, 109а
4. Код за ЄДРПОУ
00132486
5. Міжміський код та телефон, факс
032 294-33-09 032 294-33-09
6. Електронна поштова адреса
electro_nady@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень №Вiдомостi НКЦПФР” 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці At-elektro.com в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 23382.00 86187.00 0.27
Зміст інформації:
Схваленi такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 27.04.2018 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 27.04.2018 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up