Річна інформація емітента за 2014 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Тринцолин Я.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.05.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00132486
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79035, м. Львiв, Пимоненка, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
0322708172 0322708172
6. Електронна поштова адреса
info@at-elektro.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Цiннi папери України” 76   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці elektro@svitonline.com в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй.Аудиторський висновок не проводився.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ 371488
3. Дата проведення державної реєстрації
20.07.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
3809484
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
372
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
43.21 Електромонтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловiк; Є органом товариства який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок формування наглядової ради її виключна компетенцiя i форми органiзацiйної роботи регламентуються Положенням “Про наглядову раду ЗАТ “Електро” Наглядова рада АТ обирається загальними зборами товариства на 5 рокiв у складi 9 акцiонерiв Товариства по одному представнику вiд кожного управлiння i ЦВД. До складу наглядової ради не можуть бути обранi члени правлiння, ревiзiйної комiсiї. Наглядову раду очолює голова ,який обирається зборами акцiонерiв iз членiв наглядової ради i дiє на пiдставi Положення. Функцiї: Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв.Розглядає звiти за пiврiччя, рiк, якi подає правлiння, готує вiдповiднi рекомендацiї загальним зборам. Аналiзує дiї правлiння по змiнi або розширенню дiяльностi Товариства, його пiдроздiлiв i готує вiдповiднi висновки загальним зборам. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його пiдроздiлiв i на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї подає пропозицiї правлiнню i загальним зборам. Засiдання наглядової ради проводяться один раз в квартал. Позачерговi засiдання скликаються головою Наглядової ради завласною iнiцiативою або по вимозi членiв ради, а також правлiння або ревiзiйної комiсiї. Члени наглядової ради повiдомляються про позачерговi засiдання не пiзнiше, як за 10 днiв до призначеної дати засiдання. Виконують iшi функцiї передбаченi Законом “Про акцiонернi товариства”. Правлiння Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловiк; Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Роботою правлiння керує Голова, який обирається зборами акцiонерiв. Порядок формування правлiння, вимоги до його членiв, органiзацiйна форма роботи правлiння регламентуються положенням “Про правлiння ЗАТ “Електро”, яке затверджене загальними зборами акцiонерiв товариства. До компетенцiї правлiння вiдноситься: До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.Розробляє та затверджує дiї та плани Товариства. Розробляє пропозицiї про внесення змiн та та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя: 9 осiб; Функцiї: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. Порядок формування ревiзiйної комiсiї її компетенцiя i органiзацiйнi форми роботи регламентуються положенням “Про ревiзiйну комiсiю ЗАТ “Електро”” Ревiзiйна комiсiя виконує свою функцiю як за власною iнiцiативою так i за iнiцiативою загальних зборiв акцiонерiв так i за iнiцiативою акцiонерiв якi володiють 10% i бiльше вiдсотками акцiй Товариства.Звiтує ревiзiйна комiсiя лише перед загальними зборами акцiонерiв. Подає на затвердження загальних зборiв акцiонерiв висновки, якi робить на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛФ АТ Укрексiмбанк”
2) МФО банку
325718
3) поточний рахунок
260020001946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Проектування об’єктiв, будiвельнi та монтажнi роботи, мотаж iнженерних мереж, iнжирiнгова дiяльнiсть у сферi будiвництва 573196 28.01.2011 Державна архiтектрна iнспекцiя 25.08.2016
Опис Пiсля закiнчення лiцензiї планується її продовження.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 79035Україна м. Львiв вул. Пимоненка, буд. 3 27.1946
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
463 фiзичнi особи д/в д/в д/в 72.8054
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлович Олексiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1996
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якубiв Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Середня, Тлумацький с/г технiкум бухгалтерського облiку
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 504620 03.03.1998 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середня, Львiвський електротехнiкум зв’язку
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галичанський В’ячеслав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 388427 22.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рик Богдан Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 691275 08.06.2001 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня, Виноградiвський полiтехнiчний технiкум
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiр Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Харкiвський державний технiчний унiверситет с/г
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сайко Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучковський Олег Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тринцолин Ярослав Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 243775 09.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Невiдомський Григорiй Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 599552 17.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЦВД ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
член правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду юрисконсульта.Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Директор ЦВД ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лучко Петро Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 615088 28.10.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Головний бухгалтер ПАТ «Електро»”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчук Ольга Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня-спецiальна, Львiвський технiкум гiдромелiоративний та сiльського будiвництва
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салєй Iван Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костак Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 463412 13.04.1999 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Юрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Середня, Мирогощанський сiльсько-господарський технiкум
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пую Петро Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Кишинiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 790119 16.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.05.2013 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi 145 0.4738 145 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 393 1.2841 393 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 304 0.9932 304 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович МС 504620 03.03.1999 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 113 0.3692 113 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович КР 388427 21.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович ВО 691275 08.06.2000 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi 02 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 5 0.0163 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 13 0.0425 13 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 7 0.0229 7 0 0 0
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович КВ 243775 09.09.1999 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 1000 3.2673 1000 0 0 0
Член Наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 30 0.0980 30 0 0 0
Член Наглядової ради Салєй Iван Федорович АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 1218 3.9796 1218 0 0 0
Член Наглядової ради Костак Михайло Iванович ВО 463412 13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi 398 1.3004 398 0 0 0
Член Наглядової ради Собчук Юрiй Iванович СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 521 1.7023 521 0 0 0
Член Наглядової ради Нестеренко Сергiй Григорович СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 2287 7.4724 2287 0 0 0
Член Наглядової ради Пую Петро Васильович КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 870 2.8426 870 0 0 0
Голова Наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович МС 790119 03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 133 0.4346 133 0 0 0
заступник генерального директора Невiдомський Григорiй Iллiч КА 599552 17.09.2004 Шевченкiвськти РВ ЛМУ УМВС 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Лучко Петро Ярославович КА 615088 28.10.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС 0 0 0 0 0 0
Усього 7437 24.21 7437 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТзОВ «Чечва» 38457642 79056 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв вул. Ковельська,109А 4999 16.3334 4999 0 0 0
ТзОВ «Електро-Закарпаття» 38475310 88018 Україна Закарпатська Ужгород м.Ужгород вул.Залiзнична,11 3550 11.5991 3550 0 0 0
ТзОВ «Електромодерн» 38417589 46010 Україна Тернопільська Тернопiль м.Тернопiль вул.Текстильна,1 4500 14.7030 4500 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 13049 42.64 13049 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 75.42
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї;
2) Обрання голови та секретаря чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;
3) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «Електро»;
4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «Електро»;
5) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Електро»;
6) Затвердження рiчного звiту ПАТ «Електро»;
7) Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Електро»;
8) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;
9) Про змiну мiсцезнаходження ПАТ «Електро». Затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «Електро».
Доповнень до порядку денного не подавалося.
1) Затвердили регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
2) Обрали голову та секретаря чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
3) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
5) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
6) Затвердження рiчного звiту ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
7) Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
8) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
9) Про змiну мiсцезнаходження ПАТ «Електро». Затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «Електро»(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%) .

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01103 Україна Київська Голосiївський м. Київ вул. Горького 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-12-13
Факс 044 377-70-16
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Договiр заключено 16.06.2010р. № Е-463

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Укрїана Львівська Галицький м. Львiв вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 193126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2009
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює депозитарну дiяльностiь зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 84 30606 2570904 100
Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв
 

XI. Опис бізнесу

В 1992 роцi на пiдставi Розпорядження Виконавчого комiтету Львiвської мiськради народних депутатiв вiд 28.01.1992 року №185 “Про реєстрацiю орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” на базi тресту “Львiвсiльелектромережбуд” було зареєстровано Орендну будiвельно-монтажну фiрму “Електро”. В 1993 роцi на базi Орендної будiвельно-монтажної фiрму “Електро” було зареєстроване Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”, засновником якого був трудовий колектив фiрми “Електро”. В 1994 роцi Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” було перереєстроване в Закрите акцiонерне товариство “Електро” (Реєстрацiйний № 00132486). ЗАТ “Електро” було створене шляхом купiвлi державного майна Львiвської орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”.
 
В структуру Товариства входять 8 управлiнь та Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул.Ковельська 109А ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львiв, вул.Пимоненка 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Закарпаття управлiння 88015 м.Ужгород,вул.Залiзнична 11 Iвано-Франкiвське управлiння76000 м.Iвано-Франкiвськ,вул.Барнича,4 Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27 Тернопiльське управлiння 46010 м.Тернопiль,вул.Текстильна, 1 Чернiвецьке управлiння 58007 м.Чернiвцi,вул.Енергетична 3 Хмельницьке управлiння 29016 м.Хмельницький,вул.Тернопiльська,9
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 372 особи. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -11640тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати зменшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
 
Емiтент не належить до будь-яких обєднань.
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
 
Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.
 
Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ЗАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.
 
Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
 
таких не було.
 
виконанi значнi правочини товариством укладалися у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
 
Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.
 
Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
 
Штрафiв не виплачувалось.
 
фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися на 25 064 тис.гривень
 
таких немає.
 
виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.
 
Дослiджень не проводилось.
 
Судовi справи емiтента i посадовими особами не велись
 
Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10475 6979 0 0 10475 6979
будівлі та споруди 3091 563 0 0 3091 563
машини та обладнання 3612 3254 0 0 3612 3254
транспортні засоби 3230 2730 0 0 3230 2730
інші 542 432 0 0 542 432
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10475 6979 0 0 10475 6979
Опис Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 29012 39980
Статутний капітал (тис. грн.) 2571 3810
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2571 3810
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 858 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 17589 X X
Усього зобов’язань X 18447 X X
Опис: Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 7
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 9 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.22
Середня кількість працівників 372
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79035, м. Львiв, вул. Пимоненка, буд. 3
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 26 34 0
первісна вартість 1001 48 64 0
накопичена амортизація 1002 22 30 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 0 0
Основні засоби: 1010 10475 6979 0
первісна вартість 1011 29693 22429 0
знос 1012 19218 15450 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 30 3 0
первісна вартість 1021 30 3 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 114 114 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 10675 7130 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 9870 9262 0
Виробничі запаси 1101 9747 9129 0
Незавершене виробництво 1102 7 0 0
Готова продукція 1103 100 126 0
Товари 1104 16 7 0
Поточні біологічні активи 1110 14 4 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20433 16315 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 4682 1467 0
з бюджетом 1135 879 818 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 548 188 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 1906 1127 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2850 269 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 4750 3987 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5886 6751 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 5885 6750 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4 1 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 100 328 0
Усього за розділом II 1195 51374 40329 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 62049 47459 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2571 2571 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 9734 280 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27675 27145 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 984 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 39980 29012 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14538 12255 0
за розрахунками з бюджетом 1620 764 858 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 61 130 0
за розрахунками зі страхування 1625 455 565 0
за розрахунками з оплати праці 1630 909 1127 0
за одержаними авансами 1635 3092 2238 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 282 304 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2029 1100 0
Усього за розділом IІІ 1695 22069 18447 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 62049 47459 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 242127 294140
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 240942 ) ( 280975 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток
2090 1185 13165
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 11653 6192
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 11042 ) ( 15380 )
Витрати на збут 2150 ( 208 ) ( 184 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3507 ) ( 3788 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 5
 збиток 2195 ( 1919 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1308 1379
Інші доходи 2240 606 876
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 4 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 45 ) ( 431 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток
2290 0 1825
 збиток 2295 ( 50 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -480 -493
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток
2350 0 1332
 збиток 2355 ( 530 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -530 1332

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 91928 90994
Витрати на оплату праці 2505 11640 18963
Відрахування на соціальні заходи 2510 4363 7145
Амортизація 2515 1369 1445
Інші операційні витрати 2520 37015 29278
Разом 2550 146315 147825

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 305164 329657
Повернення податків і зборів 3005 8 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 8 0
Цільового фінансування 3010 54 984
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 22
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 973 2118
Надходження від повернення авансів 3020 2399 2254
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 7 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 85 728
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4255 4407
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 274247 ) ( 295693 )
Праці 3105 ( 9217 ) ( 15837 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9098 ) ( 7648 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 7154 ) ( 13720 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1078 ) ( 1404 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 5900 ) ( 9629 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 176 ) ( 2687 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 272 ) ( 14 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140 ( 1068 ) ( 354 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 28 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 12501 ) ( 9329 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -612 -2475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 700 163
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1308 1379
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 554 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 97 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2465 1542
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 170
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 984 ) ( 999 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -4 ) ( -11 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -988 -818
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 865 -1751
Залишок коштів на початок року 3405 5886 7637
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6751 5886

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2571 0 9734 0 27675 0 0 39980
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 2571 0 9734 0 27675 0 0 39980
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -530 0 0 -530
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 984 984
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -9454 0 0 0 0 -9454
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -9454 0 -530 0 -984 -10968
Залишок на кінець року 4300 2571 0 280 0 27145 0 -984 29012

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up