(Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента – 2

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79056, м. Львiв, Ковельська, 109а
4. Код за ЄДРПОУ
00132486
5. Міжміський код та телефон, факс
032 294-33-09 032 294-33-09
6. Електронна поштова адреса
electro_nady@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці At-elektro.com в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна КА 389417
25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв. обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Салєй Iван Федорович АС 342055
25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
3.97
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядоворї ради Костак Михайло Iванович ВО 463412
13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл.
1.30
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Собчук Юрiй Iванович СР 113675
16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.
1.70
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Нестеренко Сергiй Григорович СС 297714
14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвс. обл.
6.06
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Пую Петро Васильович КР 255051
03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України Чернiвецькiй обл.
2.84
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович МС 790119
03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС у країни у Тернопiльськiй обл.
0.43
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна КА 389417
25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв. обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду заступника директора Львiвського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Салєй Iван Федорович АС 342055
25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
3.97
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду директора Волинського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Костак Михайло Iванович ВО 463412
13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл.
1.30
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2017 року. Займає посаду директора Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Собчук Юрiй Iванович СР 113675
16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл.
1.70
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду директора Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Нестеренко Сергiй Григрович СС 297714
14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй обл.
6.06
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду директора Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Пую Петро Васильович КР 255051
03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй обл.
2.84
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду директора Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.
28.04.2017 обрано член наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович МС 790119
03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй обл.
0.43
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, протокол №1. Займає посаду директора Тернопiльського управлiння ПАТ “Електро”. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано термiном на 3 роки.© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up