Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Тринцолин Я.I.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00132486
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79056, м. Львiв, Ковельська,109А
5. Міжміський код, телефон та факс
0322295142 0322295142
6. Електронна поштова адреса
info@at-elektro.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.03.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 57 23.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці elektro@svitonline.com в мережі Інтернет 22.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня. Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня.Товариство не є виробником продукцiї. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй.Аудиторська перевiрка не проводилась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Електро”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ 371488
3. Дата проведення державної реєстрації
20.07.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
3809484
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
215
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
43.21 Електромонтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛФ АТ Укрексiмбанк”
2) МФО банку
325718
3) поточний рахунок
260020001946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Проектування об’єктiв, будiвельнi та монтажнi роботи, мотаж iнженерних мереж, iнжирiнгова дiяльнiсть у сферi будiвництва 2013024341 06.01.2016 Державна архiтектрна iнспекцiя 06.01.2021
Опис Пiсля закiнчення лiцензiї планується її продовження.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
02.01.2008 01.07.2008 Працьовитий Юрiй Володимирович 0322295142, info@at-elektro.com
Опис Досвiд роботи – з липня 2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 79035Україна м. Львiв вул. Пимоненка, буд. 3 27.1946
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
463 фiзичнi особи 72.8054
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлович Олексiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1996
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якубiв Марiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Середня, Тлумацький с/г технiкум бухгалтерського облiку
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Олена Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Петро Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середня, Львiвський електротехнiкум зв’язку
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галичанський В’ячеслав Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рик Богдан Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня, Виноградiвський полiтехнiчний технiкум
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiр Олександр Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Харкiвський державний технiчний унiверситет с/г
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сайко Наталiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучковський Олег Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1983
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тринцолин Ярослав Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Невiдомський Григорiй Iллiч
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЦВД ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
член правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду юрисконсульта.Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Директор ЦВД ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лучко Петро Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Головний бухгалтер ПАТ «Електро»”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчук Ольга Йосипiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня-спецiальна, Львiвський технiкум гiдромелiоративний та сiльського будiвництва
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салєй Iван Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костак Михайло Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Юрiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Середня, Мирогощанський сiльсько-господарський технiкум
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Сергiй Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пую Петро Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Кишинiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Володимир Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
0
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович 0 145 0.4738 145 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна 0 393 1.2841 393 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна 0 304 0.9932 304 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович 0 113 0.3692 113 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович 0 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович 0 02 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович 0 5 0.0163 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна 0 13 0.0425 13 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович 0 7 0.0229 7 0 0 0
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович 0 1000 3.2673 1000 0 0 0
Член Наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна 0 30 0.0980 30 0 0 0
Член Наглядової ради Салєй Iван Федорович 0 1218 3.9796 1218 0 0 0
Член Наглядової ради Костак Михайло Iванович 0 398 1.3004 398 0 0 0
Член Наглядової ради Собчук Юрiй Iванович 0 521 1.7023 521 0 0 0
Член Наглядової ради Нестеренко Сергiй Григорович 0 2287 7.4724 2287 0 0 0
Член Наглядової ради Пую Петро Васильович 0 870 2.8426 870 0 0 0
Голова Наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович 0 133 0.4346 133 0 0 0
заступник генерального директора Невiдомський Григорiй Iллiч 0 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Лучко Петро Ярославович 0 0 0 0 0 0 0
Усього 7437 24.21 7437 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТзОВ «Електро-Закарпаття» 38475310 88018 Україна Закарпатська Ужгород м.Ужгород вул.Залiзнична,11 3550 11.5991 3550 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 3550 11.5991 3550 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 82.009
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
2)Обрання Лiчильної комiсiї;
3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;
4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «Електро»;
5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «Електро»;
6)Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Електро»;
7)Затвердження рiчного звiту ПАТ «Електро»;
8)Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Електро»;
9)Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства;
10)Про затвердження нової редакцiї Статуту;
11)Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Кодексу корпоративного управлiння Товариства;
12)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;
13)Припинення повноважень членiв Наглядової ради;
14)Обрання членiв Наглядової ради;
15)Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради;
16)Про скасування рiшення про викуп акцiй у акцiонерiв Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надавалось.
Результати розгляду питань:
1)Затвердили регламент (порядок) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
2)Затвердили обрання Лiчильної комiсiї. “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
3)Затвердили обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
4)Затвердили прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
5)Затвердили прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
6)Затвердили звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
7)Затвердили результати рiчного звiту ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
8)Затвердили розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Електро». “ЗА”-100,00%, “ПРОТИ”-0,00%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
9)Затвердили визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства. “ЗА”-75,73%, “ПРОТИ”-24,26%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
10)Затвердили нову редакцiю Статуту. “ЗА”-93,25%, “ПРОТИ”-6,75%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
11)Затвердили Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Кодексу корпоративного управлiння Товариства. “ЗА”-75,73%, “ПРОТИ”-24,26%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
12)Затвердили рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. “ЗА”-89,12%, “ПРОТИ”-10,87%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
13)Затвердили рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. “ЗА”-75,77%, “ПРОТИ”-24,26%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
14)Затвердили обрання членiв Наглядової ради. “ЗА”-78,49%, “ПРОТИ”-21,50%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
15)Затвердили умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. “ЗА”-75,73%, “ПРОТИ”-10,87%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.
16)Затвердили рiшення про скасування рiшення про викуп акцiй у акцiонерiв Товариства. “ЗА”-75,73%, “ПРОТИ”-24,26%, “УТРИМАЛИСЬ”-0,00%.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська д/в м. Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон 044 591-04-00
Факс 044 482-52-14
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Договiр заключено 16.06.2010р. № Е-463
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Укрїана Львівська Галицький м. Львiв вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює депозитарну дiяльностiь зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 84 30606 2570904 100
Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв

XI. Опис бізнесу

В 1992 роцi на пiдставi Розпорядження Виконавчого комiтету Львiвської мiськради народних депутатiв вiд 28.01.1992 року №185 “Про реєстрацiю орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” на базi тресту “Львiвсiльелектромережбуд” було зареєстровано Орендну будiвельно-монтажну фiрму “Електро”. В 1993 роцi на базi Орендної будiвельно-монтажної фiрму “Електро” було зареєстроване Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”, засновником якого був трудовий колектив фiрми “Електро”. В 1994 роцi Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” було перереєстроване в Закрите акцiонерне товариство “Електро” (Реєстрацiйний № 00132486). ЗАТ “Електро” було створене шляхом купiвлi державного майна Львiвської орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”.
В структуру Товариства входять 8 управлiнь та Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул.Ковельська 109А ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львiв, вул.Пимоненка 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Закарпаття управлiння 88015 м.Ужгород,вул.Залiзнична 11 Iвано-Франкiвське управлiння76000 м.Iвано-Франкiвськ,вул.Барнича,4 Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27 Тернопiльське управлiння 46010 м.Тернопiль,вул.Текстильна, 1 Чернiвецьке управлiння 58007 м.Чернiвцi,вул.Енергетична 3 Хмельницьке управлiння 29016 м.Хмельницький,вул.Тернопiльська,9
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 215 осiб. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 2 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -17549 тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати збiльшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
Емiтент не належить до будь-яких обєднань.
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.
Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.
Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
таких не було.
виконанi значнi правочини товариством укладалися у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.
Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
Штрафiв не виплачувалось.
фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися.
таких немає.
виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.
Дослiджень не проводилось.
Судовi справи емiтента i посадовими особами не велись
Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5481 4755 0 0 5481 4755
будівлі та споруди 2810 2461 0 0 2810 2461
машини та обладнання 891 907 0 0 891 907
транспортні засоби 1607 1308 0 0 1607 1308
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 173 79 0 0 173 79
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5481 4755 0 0 5481 4755
Опис Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 36621 30982
Статутний капітал (тис. грн.) 2571 3810
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2571 3810
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 1093 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 21204 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 22297 X X
Опис: Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.04.2017 28.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017 28.04.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.06.2017 22.06.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 2 1
3 2015 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/в
д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в
д/в
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 9 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.22
Середня кількість працівників 215
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79035, м. Львiв, вул. Ковельська,109а
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 8 0
первісна вартість 1001 42 23 0
накопичена амортизація 1002 32 15 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5481 4755 0
первісна вартість 1011 17692 14996 0
знос 1012 12211 10241 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 3 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 174 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 5494 4937 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 17520 14919 0
Виробничі запаси 1101 17186 14593 0
Незавершене виробництво 1102 0 120 0
Готова продукція 1103 326 187 0
Товари 1104 8 18 0
Поточні біологічні активи 1110 1 1 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 31121 8368 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 5770 8561 0
з бюджетом 1135 1433 1264 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 20 21 0
з нарахованих доходів 1140 0 108 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2515 1102 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2967 4324 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 19289 14209 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 19289 14209 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2 2 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 75 1123 0
Усього за розділом II 1195 80693 53981 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 86187 58918 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2571 2571 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 5442 5410 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25540 31211 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 2571 ) ( 2571 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 30982 36621 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 286 247 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 286 247 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 286 247 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 35319 9732 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2270 1093 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 364 104 0
за розрахунками зі страхування 1625 406 214 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1364 690 0
за одержаними авансами 1635 12759 8277 0
за розрахунками з учасниками 1640 115 164 0
із внутрішніх розрахунків 1645 90 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 205 125 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2391 1755 0
Усього за розділом IІІ 1695 54919 22050 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 86187 58918 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 206652 314055
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 186914 ) ( 298809 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 19738 15246
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1285 998
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13249 ) ( 11402 )
Витрати на збут 2150 ( 118 ) ( 159 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2552 ) ( 988 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 5104 3695
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1562 1045
Інші доходи 2240 333 881
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 66 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 78 ) ( 168 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 6855 5453
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -896 -835
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 5959 4618
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5959 4618
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 102586 156128
Витрати на оплату праці 2505 17549 13093
Відрахування на соціальні заходи 2510 3960 2934
Амортизація 2515 686 647
Інші операційні витрати 2520 31476 37484
Разом 2550 156257 210286
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 8764 8764
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8764 8764
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 679.94 526.93
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 276667 364353
Повернення податків і зборів 3005 16 10
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 38 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3095 2886
Надходження від повернення авансів 3020 0 903
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 278 161
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12 0
Надходження від операційної оренди 3040 275 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 109 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 622 886
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 233543 ) ( 324822 )
Праці 3105 ( 14661 ) ( 10189 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3969 ) ( 3151 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 15602 ) ( 9676 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1037 ) ( 290 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 9327 ) ( 5996 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 4114 ) ( 3034 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 11826 ) ( 7003 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 42 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 31 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6400 ) ( 3697 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4962 10671
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 311 898
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1194 884
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 25
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 357 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 1000 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 148 1807
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 77 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 171 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 71 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 9 ) ( 7 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 92 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -266 -7
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5080 12471
Залишок коштів на початок року 3405 19289 6818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 14209 19289
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2571 0 5442 0 25540 0 2571 30982
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -288 0 0 -288
Скоригований залишок на початок року 4095 2571 0 5442 0 25252 0 2571 30694
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5959 0 0 5959
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 -32 0 0 0 0 -32
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 984 984
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 125 125
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -32 0 5959 0 0 5927
Залишок на кінець року 4300 2571 0 5410 0 31211 0 2571 36621
Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up