Проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» 28 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

28 квітня 2017 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 24.04.2017 року.

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

   Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних

зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання

порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому

питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати

тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час     виступу  не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву.

Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах

може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного

регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі

(способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульовані   коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

2)Обрання Лічильної комісії;

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Романик Юрій Зіновійович, Демчук Ольга Йосипівна.

Підрахунок голосів по другому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії.)

здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по другому питанню порядку

денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» оформляється протоколом, який  підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

   Проект рішення: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

4)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Електро»;

   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Електро» за 2016 рік;

5)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «Електро»;

   Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «Електро» за 2016 рік;

6)Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Електро»;

   Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської

діяльності ПАТ «Електро» за 2016 рік;

7)Затвердження річного звіту ПАТ «Електро»;

   Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Електро» за 2016 рік з валютою балансу

86 187 000,00 гривень.

8)Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро»;

Проект рішення: Прибуток ПАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності у  2016 році склав 5 453 000,00 гривень. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської  діяльності ПАТ «Електро» у  2016 році не здійснювати. Кошти направити на ремонт та придбання  нової техніки. Кошти направити на поповнення обігових коштів  ПАТ «Електро».

9)Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства;

   Проект рішення:Визначити тип товариства – Приватне акціонерне товариство. Затвердити

найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Електро».

10)Затвердження нової редакції Статуту;

Проект рішення:Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Електро». Уповноважити Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Електро».

11)Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства;

Проект рішення:Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Електро», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Електро», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Електро», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Електро», Положення про інформаційну політику ПрАТ «Електро»,  Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Електро»;

12)Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

Проект рішення: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством  до 27.04.2018 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень; характер  правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 27.04.2018 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

13)Припинення повноважень членів Наглядової ради;

  Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Костак М.І. та членів

Наглядової ради Костак М.І.,Салєй І.Ф., Нестеренко С.Г.,Собчук Ю.І., Дмитраш В.М., Пую П.В.,

Демчук О.Й.

14)Обрання членів Наглядової ради;

  Проект рішення:Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 7 (сім) осіб. Обрати членами

Наглядової ради Товариства: Костак Михайла Івановича, Салєй Івана Федоровича, Нестеренко

Сергія Григоровича, Собчук Юрія Івановича, Дмитраш Володимира Михайловича, Пую Петра    Васильовича, Демчук Ольгу Йосипівну.

15)Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

  Проект рішення: Укласти з членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

Члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства Тринцолина Я.І. на підписання цивільно-правових договорів на умовах визначених загальними зборами акціонерів Товариства з членами Наглядової ради Товариства.

16)Про скасування рішення про викуп акцій у акціонерів Товариства.

Проект рішення: Скасувати п.5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» від 23.12.2016 року (Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» від 23.12.2016 року) «Викуп акцій у акціонерів Товариства».

Публікація про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» опублікована у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №56 від 23.03.2017 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2016 рік

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 80693 52528
Основні засоби 5481 6047
Довгострокові фінансові інвестиції 3 4
Запаси 17520 12998
Сумарна дебіторська заборгованість 40839 23499
Грошові кошти та їх еквіваленти 19289 6818
Нерозподілений прибуток 25540 22224
Власний капітал 26239 27511
Статутний капітал 2571 2571
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 54919 24712
Чистий прибуток (збиток) 4618 -805
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30606 30606
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду —- —-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 241 255

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ПАТ «Електро»

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up