ПОВІДОМЛЯЄ про проведення загальних зборів акціонерів 29 квітня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

29 квітня 2016 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 25.04.2016 року.

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів;

2) Обрання Лічильної комісії;

3) Обрання голови та секретаря  загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Електро»;

5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «Електро»;

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Електро»;

7) Затвердження річного звіту ПАТ «Електро»;

8) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2015 рік

——————————————————————

|           Найменування показника           |     період        |

|                                            |——————-|

|                                            |звітний |попередній|

|——————————————–+——–+———-|

|Усього активів                              |  52528 |  46356   |

|——————————————–+——–+———-|

|Основні засоби                              |  6047  |  6949    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові фінансові інвестиції          |    4   |  114     |

|——————————————–+——–+———-|

|Запаси                                      |  12998 |  9262    |

|——————————————–+——–+———-|

|Сумарна дебіторська заборгованість          |  23499 |  18349   |

|——————————————–+——–+———-|

|Грошові кошти та їх еквіваленти             |  6818  |  6804    |

|——————————————–+——–+———-|

|Нерозподілений прибуток                     |  22224 |  23029   |

|——————————————–+——–+———-|

|Власний капітал                             |  27511 |  28902   |

|——————————————–+——–+———-|

|Статутний капітал                           |  2571  |  2571    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові зобов’язання                  |  —   |  —     |

|——————————————–+——–+———-|

|Поточні зобов’язання                        |  24712 |  17454   |

|——————————————–+——–+———-|

|Чистий прибуток (збиток)                    |  -805  |  70      |

|——————————————–+——–+———-|

|Середньорічна кількість акцій (шт.)         |  30606 |  45351   |

|——————————————–+——–+———-|

|Кількість власних акцій, викуплених протягом|   8314 |  —     |

|періоду (шт.)                               |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Загальна сума коштів, витрачених на викуп   |   330  |  —     |

|власних акцій протягом періоду              |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Чисельність працівників на кінець періоду   |   255  |  372     |

|(осіб)                                      |        |          |

——————————————————————

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ПАТ «Електро»
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up