Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79056, м. Львiв, Ковельська, 109а
4. Код за ЄДРПОУ
00132486
5. Міжміський код та телефон, факс
032 294-33-09 032 294-33-09
6. Електронна поштова адреса
electro_nady@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82 Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР” 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці At-elektro.com в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2018 750000.00 58918.00 7.86
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.70 Закону про акцiонернi товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Схваленi такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 року.Надати Генеральному директору Товариства до 26.04.2019 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.
2 27.04.2018 60000.00 58918.00 8.00
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.70 Закону про акцiонернi товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Схваленi такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 року.Надати Генеральному директору Товариства до 26.04.2019 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up