Звіт 2011

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство “Електро”

1.2. Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 79035, Львівська, Сихівський, Львів, Пимоненка 3

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00132486

1.5. Міжміський код та телефон: (032) 270-27-35

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 760648

1.7. Дата державної реєстрації: 20.07.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.at-elektro.com

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 54998,00 44968,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11047,00 11371,00
Довгострокові фінансові інвестиції 114,00 114,00
Запаси 10313,00 8125,00
Сумарна дебіторська заборгованість 20758,00 15838,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 6560,00 5743,00
Власний капітал 37020,00 32904,00
Статутний капітал 3810,00 3810,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24876,00 21136,00
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 17746,00 11830,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 82,467860 -57,551100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 82,467860 -57,551100
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 45351,000000 45351,000000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість 1 030 848,00 0,00
у відсотках від статутного капіталу 27,1946% 0,000000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 1 950,5 0,00
Вартість чистих активів 37020,00 32904,00

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловік;
Є органом товариства який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства.
Порядок формування наглядової ради її виключна компетенція і форми організаційної роботи регламентуються Положенням “Про наглядову раду ЗАТ “Електро”.
Наглядова рада АТ обирається загальними зборами товариства на 5 років у складі 9 акціонерів Товариства по одному представнику від кожного управління і ЦВД. До складу наглядової ради не можуть бути обрані члени правління, ревізійної комісії. Наглядову раду очолює голова, який обирається зборами акціонерів із членів наглядової ради і діє на підставі Положення.
Функції:
Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів.Розглядає звіти за півріччя, рік, які подає правління, готує відповідні рекомендації загальним зборам.
Аналізує дії правління по зміні або розширенню діяльності Товариства, його підрозділів і готує відповідні висновки загальним зборам.
В разі необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства і його підрозділів і на підставі звітів ревізійної комісії подає пропозиції правлінню і загальним зборам.
Засідання наглядової ради проводяться один раз в квартал. Позачергові засідання скликаються головою Наглядової ради завласною ініціативою або по вимозі членів ради, а також правління або ревізійної комісії. Члени наглядової ради повідомляються про позачергові засідання не пізніше, як за 10 днів до призначеної дати засідання. Виконують іші функції передбачені Законом “Про акціонерні товариства”.
Правління Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловік;
Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Роботою правління керує Голова, який обирається зборами акціонерів. Порядок формування правління, вимоги до його членів, організаційна форма роботи правління регламентуються положенням “Про правління ЗАТ “Електро”, яке затверджене загальними зборами акціонерів товариства.
До компетенції правління відноситься:
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій  раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.Розробляє та затверджує дії та плани Товариства.
Розробляє пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
Ревізійна комісія: 9 осіб; Функції:
Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, підзвітна загальним зборам акціонерів.
Порядок формування ревізійної комісії її компетенція і організаційні форми роботи регламентуються положенням “Про ревізійну комісію ЗАТ “Електро”” Ревізійна комісія виконує свою функцію як за власною ініціативою так і за ініціативою загальних зборів акціонерів так і за ініціативою акціонерів які володіють 10% і більше відсотками акцій Товариства.Звітує ревізійна комісія лише перед загальними зборами акціонерів.
Подає на затвердження загальних зборів акціонерів висновки, які робить на підставі річних звітів та балансів.
Без висновків ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс.

 

Посадові особи

Ревізійна комісія. Михайлович Олексій Михайлович. Рік народження: 1956. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Головний інженер Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Якубів Марія Михайлівна. Рік народження: 1952. Освіта: Середня,   Тлумацький с/г технікум бухгалтерського обліку. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Головний бухгалтер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Собчук Олена Юріївна. Рік народження: 1975. Освіта: Вища, Український державний університет господарства та природокористування. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: Заступник Головного бухгалтера Рівненського  управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Дмитраш Петро Михайлович. Рік народження: 1956. Освіта: Середня, Львівський електротехнікум зв’язку. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Начальник виробничого відділу ТУ ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Галичанський В’ячеслав Васильович. Рік народження: 1973. Освіта: Вища, Національний університет “Львівська політехніка”. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: Завідуючий виробництвом Чернівецького управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Рик Богдан Миколайович. Рік народження: 1957. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: Майстер дільниці підготовки виробництва Закарпатського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Кушнір Олександр Іванович. Рік народження: 1980. Освіта: Вища, Харківський державний технічний університет с/г. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: Головний інженер Хмельницького управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Сайко Наталія Іванівна. Рік народження: 1968. Освіта: Вища, Львівський державний університет ім. І.Франка. Стаж керівної роботи (років): 1. Попередня посада: Інженер виробничо-технічного відділу  Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”
9. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Ревізійна комісія. Бучковський Олег Іванович. Рік народження: 1983. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 1. Попередня посада: Виконроб Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Голова правління. Тринцолин Ярослав Іванович. Рік народження: 1950. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: Голова Правління ЗАТ “Електро” Директор Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Заступник голови правління. Невідомський Григорій Ілліч. Рік народження: 1951. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Член Правління Директор ЦВД ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Лучко Петро Ярославович. Рік народження: 1944. Освіта: Вища, Львівський державний університет ім. І.Франка. Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: Головний бухгалтер ЗАТ “Електро” член правління. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Демчук Ольга Йосипівна. Рік народження: 1954. Освіта: Середня-спеціальна, Львівський технікум гідромеліоративний та сільського будівництва. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Заступник голови Правління ЗАТ “Електро”  заступник директора Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Салєй Іван Федорович. Рік народження: 1948. Освіта: Вища, Київський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: Директор Волинського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Костак Михайло Іванович. Рік народження: 1959. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Директор Закарпатського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Собчук Юрій Іванович. Рік народження: 1943. Освіта: Середня, Мирогощанський сільсько-господарський технікум. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: Директор Рівненського управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Нестеренко Сергій Григорович. Рік народження: 1952. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Директор Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Пую Петро Васильович. Рік народження: 1963. Освіта: Вища, Кишинівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Директор Чернівецького управління ЗАТ “Електро. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Дмитраш Володимир Михайлович. Рік народження: 1958. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Директор Тернопільського управління ЗАТ “Електро”   ( член Правління). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Гук Іван Кузьмич. Рік народження: 1935. Освіта: Вища, Українська академія сільсько-господарський  наук. Стаж керівної роботи (років): 30. Попередня посада: Директор Хмельницького управління ЗАТ “Електро. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Славич Дмитро Ігнатович. Рік народження: 1971. Освіта: Вища, Ужгородський національний університет. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Заступник директора Закарпатського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Овод Олексій Антонович. Рік народження: 1950. Освіта: Вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Заступник директора Тернопільського управління ЗАТ “Електро” (член Правління). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Луцик Михайло Васильович. Рік народження: 1964. Освіта: Середня, Золочівський с/г технікум. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: Водій Хмельницького управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Васютин Марія Романівна. Рік народження: 1958. Освіта: Середньо-спеціальна, Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Головний бухгалтер Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Дац Андрій Павлович. Рік народження: 1970. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 1. Попередня посада: Начальник відділу комплектації та матеріального забезпечення Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Кузьмин Стефан Олексійович. Рік народження: 1953. Освіта: Вища, Львівський  політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: Головний інженер Рівненського управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Правління. Дребот Георгій Георгійович. Рік народження: 1940. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 30. Попередня посада: Головний інженер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”  ( член Правління). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Іванів Василь Юрійович. Рік народження: 1951. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 30. Попередня посада: Головний інженер Волинського управління ЗАТ “Електро”  ( Голова Наглядової ради)
29. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Боднар Богдан Іванович. Рік народження: 1956. Освіта: Середня,   Бурштинський енергетичний технікум. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Головний інженер Івано-Франківського управління ЗАТ “Електро” ( член Наглядової ради). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Паращинець Василь Михайлович. Рік народження: 1946. Освіта: Середня , Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: Виконроб  Рівненського управління ЗАТ “Електро” (член Наглядової ради). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Прокопів Олександр Зіновійович. Рік народження: 1970. Освіта: Вища, Тернопільська академія народного господарства. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: Головний інженер Тернопільського управління ЗАТ “Електро” (член Наглядової ради). Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Сидорук Лариса Федорівна. Рік народження: 1960. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: Економіст Хмельницького управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Конашенкова Надія Григорівна. Рік народження: 1949. Освіта: Вища,  Українська ордена трудового червоно прапора сільсько-господарська академія. Стаж керівної роботи (років): 20. Попередня посада: Начальник виробничого відділу ЦВД ЗАТ “Електро”,  Член Наглядової ради. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Штаєр Іван Васильович. Рік народження: 1960. Освіта: Середня, Виноградівський політехнічний технікум. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: Виконроб Закарпатського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Іванчак Домна Василівна. Рік народження: 1944. Освіта: Середня, Рідковський технікум сільського господарства бухгалтерського обліку. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: Бухгалтер Чернівецького управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Наглядова рада. Воїнський Орест Станіславович. Рік народження: 1962. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: В.о. начальника ВТВ Львівського управління ЗАТ “Електро”. Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента регламентовані у внутрішніх положеннях емітента.
Непогашеної судимоті за посадові та корисливі злочини немає.
Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Ревізійна комісія. Михайлович Олексій Михайлович. Кількість акцій: 776. У відсотках: 1,711098.
Ревізійна комісія. Якубів Марія Михайлівна. Кількість акцій: 393. У відсотках: 0,866574.
Ревізійна комісія. Собчук Олена Юріївна. Кількість акцій: 1314. У відсотках: 2,897400.
Ревізійна комісія. Дмитраш Петро Михайлович. Кількість акцій: 1180. У відсотках: 2,601927.
Ревізійна комісія. Галичанський В’ячеслав Васильович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,022050.
Ревізійна комісія. Рик Богдан Миколайович. Кількість акцій: 126. У відсотках: 0,277833.
Ревізійна комісія. Кушнір Олександр Іванович. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.
Ревізійна комісія. Сайко Наталія Іванівна. Кількість акцій: 13. У відсотках: 0,028665.
Ревізійна комісія. Бучковський Олег Іванович. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,015435.
Голова правління. Тринцолин Ярослав Іванович. Кількість акцій: 5368. У відсотках: 11,836564.
Заступник голови правління. Невідомський Григорій Ілліч. Кількість акцій: 1604. У відсотках: 3,536857.
Правління. Лучко Петро Ярославович. Кількість акцій: 383. У відсотках: 0,844524.
Правління. Демчук Ольга Йосипівна. Кількість акцій: 80. У відсотках: 0,176402.
Правління. Салєй Іван Федорович. Кількість акцій: 1911. У відсотках: 4,213799.
Правління. Костак Михайло Іванович. Кількість акцій: 2267. У відсотках: 4,998787.
Правління. Собчук Юрій Іванович. Кількість акцій: 1531. У відсотках: 3,375890.
Правління. Нестеренко Сергій Григорович. Кількість акцій: 2287. У відсотках: 5,042888.
Правління. Пую Петро Васильович. Кількість акцій: 870. У відсотках: 1,918370.
Правління. Дмитраш Володимир Михайлович. Кількість акцій: 1396. У відсотках: 3,078212.
Правління. Гук Іван Кузьмич. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,002205.
Правління. Славич Дмитро Ігнатович. Кількість акцій: 808. У відсотках: 1,781659.
Правління. Овод Олексій Антонович. Кількість акцій: 1207. У відсотках: 2,661463.
Правління. Луцик Михайло Васильович. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,002205.
Правління. Васютин Марія Романівна. Кількість акцій: 60. У відсотках: 0,132301.
Правління. Дац Андрій Павлович. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,015435.
Правління. Кузьмин Стефан Олексійович. Кількість акцій: 25. У відсотках: 0,055126.
Правління. Дребот Георгій Георгійович. Кількість акцій: 86. У відсотках: 0,189632.
Наглядова рада. Іванів Василь Юрійович. Кількість акцій: 978. У відсотках: 2,156513.
Наглядова рада. Боднар Богдан Іванович. Кількість акцій: 199. У відсотках: 0,438800.
Наглядова рада. Паращинець Василь Михайлович. Кількість акцій: 43. У відсотках: 0,094816.
Наглядова рада. Прокопів Олександр Зіновійович. Кількість акцій: 1182. У відсотках: 2,606337.
Наглядова рада. Сидорук Лариса Федорівна. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.
Наглядова рада. Конашенкова Надія Григорівна. Кількість акцій: 221. У відсотках: 0,487310.
Наглядова рада. Штаєр Іван Васильович. Кількість акцій: 120. У відсотках: 0,264603.
Наглядова рада. Іванчак Домна Василівна. Кількість акцій: 5. У відсотках: 0,011025.
Наглядова рада. Воїнський Орест Станіславович. Кількість акцій: 19. У відсотках: 0,041895.

 

Засновники емітента

482 фізичні особи. 72,805400%.
ЗАТ “Електро” рахунок викуплених акцій. Код за ЄДРПОУ: 00132486. Місцезнаходження: Україна, 79035, Львівська, Сихівський, Львів, Пимоненка 3. 27,194600%.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

 

Акції. Дата реєстрації випуску: 18.05.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 1/13/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР у Львівській області. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000073159. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 84,00. Кількість акцій (штук): 45351. Загальна номінальна вартість (грн.): 3809484,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Було змінено особи, які ведуть облік прав власності в зв’язку переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму.

 

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 15.04.2011. Кворум зборів (%): 66,870000. Порядок денний:
1.Затвердження річної фінансової звітності Товариства;
2. Затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Товариства;
3. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;
4.Про припинення повноважень членів Правління. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
5. Обрання Голови Правління Товариства. Обрання членів Правління Товариства;
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
10. Створення дочірніх підприємств у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
11.Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства. Затвердження нової редакції Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

 

Аудиторський висновок відсутній із-за відсутності обігових коштів.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

 

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2012, додатково інформація розміщена 26.04.2012 на сторінці www.at-elektro.com

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління, Тринцолин Ярослав Іванович, 23.04.2012.
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up