ПРОТОКОЛ № 1 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електро» 25 квітня 2014 року

ПРОТОКОЛ № 1

Чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Електро»

25 квітня 2014 року

місто Львів, вулиця Ковельська, № 109а,

2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал

 

Початок реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 10 година 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 11 година 45 хвилин.

Початок проведення загальних зборів акціонерів: 12 година 00 хвилин.

Закінчення проведення загальних зборів акціонерів: 13 година 20 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 460 осіб.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 17 осіб, кількість належних їм голосів: 22912 голосів.

Кворум загальних зборів акціонерів становить: 75,42 відсотків голосів акціонерів ПАТ «Електро».

Голова загальних зборів акціонерів: Салєй Іван Федорович.

Секретар загальних зборів акціонерів: Працьовитий Юрій Володимирович.

Склад Лічильної комісії: Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;

2) Обрання голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «Електро»;

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Електро»;

5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Електро»;

6) Затвердження річного звіту ПАТ «Електро»;

7) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро»;

8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

9) Про зміну місцезнаходження ПАТ «Електро». Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Електро».

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

 

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. та повідомив, що Наглядовою радою ПАТ «Електро» 07.03.2014 року було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2014 року з порядком денним зазначеним в повідомленні про загальні збори акціонерів.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав Протокол Реєстраційної комісії в якому відображено, що для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Електро» зареєструвалося 17 осіб, яким належить 22912 голосів, що становить, враховуючи викуплені Товариством акції, 75,42 відсотків голосів акціонерів ПАТ «Електро».

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Електро» Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Електро» мають кворум і визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив присутнім про участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства Генерального директора, членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії, Корпоративного секретаря Товариства Працьовитого Ю.В., головного бухгалтера Товариства Лучка П.Я., адвоката Працьовитого А.В.

Зауважень та заперечень щодо участі в загальних зборах акціонерів вищезгаданих осіб не надходило.

Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів які необхідно розглянути та прийняти відповідні рішення. Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. оголосив перше питання порядку денного загальних зборів акціонерів: «Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії». Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив, що Наглядовою радою Товариства затверджений один проект рішення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»; інших пропозицій по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав проект рішення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства та поставив його на голосування бюлетенем № 1.

Після проведення голосування Реєстраційна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро».

Після підрахунку голосів Реєстраційною комісією Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав протокол про підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Реєстраційної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Згідно протоколу голоси акціонерів, які беруть участь загальних зборах акціонерів  розподілилися наступним чином:

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

2. Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.

3. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

Після оголошення прийнятого рішення Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов’язків.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив присутніх, що для проведення загальних зборів акціонерів також необхідно обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Згідно рішення Наглядової ради від 07.03.2014 року рекомендовано загальним зборам акціонерів Головою загальних зборів акціонерів обрати Салєя Івана Федоровича, секретарем зборів Працьовитого Юрія Володимировича, інших пропозицій по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав проект рішення по другому питанню порядку денного: «Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 2.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро».

Після підрахунку голосів Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав протокол про підсумки голосування по обранню Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

 

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. передав слово Голові зборів Салєю І.Ф.

Голова зборів Салєй І.Ф. привітав учасників загальних зборів акціонерів та зачитав наступні питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів які необхідно розглянути та прийняти відповідні рішення.

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 3 порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «Електро».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Генеральному директору Тринцолину Я.І.

Генеральний директор Тринцолин Я.І. у своєму виступі зазначив наступне:

У звітному періоді 2013 року колектив ПАТ «Електро» як і в попередні роки продовжував виконувати замовлення по будівництву та реконструкції електричних мереж та підстанцій 0,4 – 330 кВ у різних замовників. В основному це були об’єкти Міненерго України.

Сумарне виконання будівельно-монтажних робіт по генпідряду склало 173 666 тис. гривень проти 135 825 тис. гривень у попередньому періоді, або в порівнянні із 2012 роком виконання генпідрядних робіт склало 127,8%.

Показники роботи по управліннях Товариства в 2013 році наступні: Волинське управління – 12 320 тис. гривень; Закарпатське управління – 57369 тис. гривень; Івано-Франківське управління – 7 018 тис. гривень; Львівське управління – 79 564 тис. гривень; Рівненське управління – 14 110 тис. гривень; Тернопільське управління – 2 697 тис. гривень; Чернівецьке управління – 0 тис. гривень; ЦВД 588 тис. гривень.

Виконання підрядних робіт власними силами Товариства за 2013 рік склало 108 378 тис. гривень, що на 18 277 тис. гривень більше ніж у 2012 (120,3%): Волинське управління – 12 320 тис. гривень; Закарпатське управління – 39 587 тис. гривень; Івано-Франківське управління – 6 680 тис. гривень; Львівське управління – 35 823 тис. гривень; Рівненське управління – 10 820 тис. гривень; Тернопільське управління – 2 697 тис. гривень; Чернівецьке управління – 0 гривень; ЦВД – 451 тис. гривень; разом – 108 378 тис. гривень.

Також Генеральний директор зачитав показники виконання робіт управліннями Товариства для Міненерго та обласних енергопостачальних компаній.

З наведених цифр вбачається, що у 2013 році показники робіт на об’єктах Міненерго України значно зросли, однак відбувся спад об’ємів по обласних енергопостачальних компаніях у Волинському управлінні та ЦВД.

Аналізуючи 2013 рік по наших виробничих показниках то можна зазначити, що він для нас – для Товариства був успішним: генпідряд зріс на 127,8 %; власні сили на 120,2 %; об’єми в Міненерго 305 %.

У звітному 2013 році добре попрацювали зокрема Закарпатське управління, Львівське управління, Рівненське управління, Івано-Франківське управління. Спад об’ємів відбувся у Волинському управлінні, Тернопільському управлінні та ЦВД. Волинському управлінню не вистачило 5% або 668 тис. гривень щоб вийти на рівень 2012 року. Слабо спрацювало ЦВД – де спад об’ємів склав майже 80% від рівня 2012 року.

Окремо Генеральний директор Тринцолин Я.І. зупинився на Чернівецькому управлінні, яке в 2013 році не виконувало будівельно-монтажних робіт. Ситуація в цьому управління критична і жодного покращення не очікується і в 2014 році. Разом з тим борги зростають кожен місяць.

Генеральний директор Тринцолин Я.І. звернув увагу на чисельність працівників Товариства, яка має тенденцію до зменшення: 2006 рік – 992 чол., 2007 рік – 938 чол., 2008 р. – 907 чол., 2009 р. – 816 чол., 2010 р. – 712 чол., 2011 р. – 676 чол., 2012 р. –  583 чол., 2013 р. – 492 чол. Тобто з 2006 року по 2013 рік чисельність зменшилась майже на половину. Разом з тим об’єми робіт збільшувалися, і виконувалися вчасно і якісно.

Одним із основних показників роботи Товариства, який характеризує стабільність роботи є рівень оплати праці. В 2013 році середня заробітна плата в Товаристві становила 2 703 гривень на місяць на одного працюючого. Таким чином ріст зарплати у порівнянні із 2012 роком склав 766 гривень (на 28,3 %).

Показники рівня оплати праці по управліннях Товариства становлять: Волинське управління – 5 691 гривень, Івано-Франківське управління – 1 881 гривень, Львівське управління – 4 466 гривень, Рівненське управління – 2 610 гривень, Тернопільське управління – 1 646 гривень, Закарпатське управління – 4 590 гривень, ЦВД – 2 389 гривень.

Також Генеральний директор звернув увагу на кількість інженерно-технічних працівників Товариства і працівників, які виконують підрядні роботи на об’єктах та рівень їхньої заробітної плати.

Позитивом є те, що звітний період Товариство спрацювало без смертельних та нещасних випадків. Разом з тим робота по профілактиці травматизму та дотримання вимог охорони праці повинні бути пріоритетними. Керівники управлінь зобов’язані вимагати від своїх підлеглих безумовного їх виконання, оскільки ніякі прибутки чи інші виробничі показники не варті здоров’я чи життя працівників Товариства.

Генеральний директор навів дані щодо витрат управлінь Товариства на охорону праці та оздоровлення працівників.

Окремо Генеральний директор Тринцолин Я.І. зупинився на зношеності техніки Товариства та наголосив на необхідності її оновлення.

Підсумовуючи Генеральний директор зазначив, що в 2013 році Товариством нараховано і сплачено всього податків в 2013 році – 12 575 тис. гривень, в тому числі податок на додану вартість – 7 927 тис. гривень. Зокрема: Волинське управління – 1 522 тис. гривень, Івано-Франківське управління – 897 тис. гривень, Львівське управління – 3 158 тис. гривень, Рівненське управління – 1 463 гривень, Тернопільське управління – 896 тис. гривень, Чернівецьке управління – 187 тис. гривень, Закарпатське управління – 4 132 гривень, ЦВД 110 тис. гривень, окремо по ПАТ «Електро» – 210 тис. гривень.

Після доповіді Генерального директора Тринцолина Я.І. Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим задати доповідачу питання. Питання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Бажаючих виступити по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»: «Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «Електро» за 2013 рік.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем    № 3.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

 

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «Електро» за 2013 рік.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 4 порядку денного – «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Електро».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Голові Наглядової ради Дмитрашу В.М.

Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. у своєму виступі зазначив наступне.

Наглядова рада в теперішньому складі сформована на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Електро» 24.05.2014 року у зв’язку із приведенням діяльності та внутрішніх документів Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Головними завданями Наглядової ради ПАТ «Електро» є захист інтересів акціонерів Товариства та контроль за виконавчим органом Товариства.

Ці завдання Наглядова рада Товариства виконує шляхом прийняття відповідних рішень на своїх засіданнях, які є обов’язкові для виконання всіма посадовими особами ПАТ «Електро», а також керівниками структурних підрозділів Товариства.

В 2013 році Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засідань на яких розглядалися практично всі питання діяльності Товариства в цілому та окремих управлінь. У зв’язку з цим, потрібно зазаначити, що всі стратегічні рішення, які вплинули на діяльність Товариства в 2013 році приймалися Наглядовю радою Товариства або з її участю.

Форс-мажорних обставин в роботі Наглядової ради в 2013 році не виникало, що дало можливість приймати необхідні рішення, як організаційні – тобто щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів, так і ті, що стосуються господарської діяльності Товариства, зокрема щодо призначення оцінювачів майна та акцій випущених Товариством та затвердження їх ринкової вартості визначеної в порядку визначеному чинним законодавством.

Окремо хочеться звернути увагу на те, що завдяки прийнятим в 2013 році рішенням Наглядової ради – вдалося провести вкрай необхідні чергові та позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Електро» та вирішити питання приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону Украни «Про акціонерні товариства» та з акціями, які були викуплені Товариством на протязі 2008-2011 років. Крім цього, було прийнято рішення, які дають змогу більш оперативно вирішувати виробничі питання та захистити інтереси як Товариства так і акціонерів, які є власниками основного пакету акцій випущених Товариством.

Разом з тим основним завданням Наглядової ради Товариства в 2013 році було і однозначно буде надалі – контроль за господарською діяльністю Товариства в цілому та підрозділів ПАТ «Електро», які створені та функціонують в областях. Причиною такої позиції є необхідність ефективного функціонування Товариства в умовах, які склалися в державі та економіці. Крім цього, всі члени Наглядової рада, які одночасно є керівниками структурних підроділів – управлінь Товариства, повинні розуміти, що проблеми одного із підрозділів ПАТ «Електро» – стають автоматично проблемами всього Товариства. Відтак – проблеми управлінь повинні вирішуватися як безпосереднім керівництвом управління Товариства, так і спільно всім Товариством.

На цей рік для Наглядової ради стоять завдання ліквідації Хмельницького управління ПАТ «Електро», яке фактично вже кілька років не бере участі в господарській діяльності ПАТ «Електро», стабілізації ситуації в Чернівецькому управлінні, яке має велику заборгованість перед кредиторами та подальші кроки щодо захисту інтересів Товариства та його акціонерів.

Після доповіді Голови Наглядової ради Дмитраша В.М. Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по четвертому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Електро» за 2013 рік.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 4.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Електро» за 2013 рік.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 5 порядку денного – «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Електро».

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив, що згідно рішення Наглядової ради Товариства доповідачем по п’ятому питанню чергових загальних зборів акціонерів Товариства призначено члена Ревізійної комісії Собчук О.Ю.

Член Ревізійної комісії Собчук О.Ю. у свому виступі зазначила наступне.

Нами, членами Ревізійної комісії ПАТ”Електро” – Якубів М.М., Михайлович О.М., Собчук О.Ю. розглянуто звіти  фінансово – господарській  діяльності  підрозділів  ПАТ ”Електро” за 2013 рік, а також акти документальних  перевірок, в тому числі і Аудиторської фірми «111 тисячоліття-Аудит» від 15 квітня ц.р.

Ревізії фінансово-господарської діяльності підрозділів ПАТ ”Електро” проведені членами ревізійної комісії із залученням фахівців бухгалтерії.

В процесі розгляду оцінені результати роботи всіх підрозділів акціонерного товариства ”Електро” за звітний період, а також принципи бухгалтерського обліку, який застосувало керівництво підприємства.

При розгляді встановлено наступне:

1. Після здачі зведеної річної фінансової звітності в органи статистики перевіркою  первинних документів виявлено недостовірні дані по результатах діяльності. Так, філіями не були  нараховані  резерви  відпусток, які слід було віднести на витрати в 2013 року. А це 2 692,9 тис. гривень, в тому числі по Волинському управлінню – 263,2 тис. гривень; по Львівському  управлінню – 1881,9 тис. гривень; по Закарпатському управлінню – 85,1 тис. гривень; по Івано-Франківському управлінню – 18,6 тис. гривень; по Тернопільському управлінню – 249,8 тис. гривень; по Рівненському управлінню – 146,0 тис. гривень; по Чернівецькому управлінню – 27,0 тис. гривень, по ЦВД – 21.0 тис. гривень.

Крім цього, Закарпатським і Волинським управліннями не відображено в балансі  нарахований  повністю  податок  на  прибуток за  2013 рік. Так, по Закарпатському  управлінню  скориговано податок в сторону збільшення на 634 тис. гривень, а у Волинському управлінні  скориговано в сторону зменшення на 64 тис. гривень. Таким чином маємо наступні результати.

Згідно даних бухгалтерського обліку реалізовано робіт і послуг на 294 140 тис. гривень, в  тому числі від реалізації підрядних і субпідрядних робіт – 2287,5 тис. гривень, від операцій з  нерухомістю (здачі в оренду приміщення)  – 1149,0 тис. гривень, від  послуг автотранспорту – 28,0 тис. гривень, від врожаю по сільському господарству (у Волинському управлінні) – 48,0 тис. гривень і від продажу власного нерухомого майна – 5382,0 тис. гривень. Крім цього, інші  операційні і фінансові доходи склали  2255,0 тис. гривень. Витрати  від  господарської  діяльності  становлять 292 845,0 тис. гривень. Отже, маємо балансовий прибуток на рівні 1295 тис. гривень. В порівнянні з 2012 роком, Товариство зменшило свою рентабельність і одержало балансовий  прибуток на 1311 тис. гривень менше.

Різке падіння фінансових показників в звітному періоді склалось із-за збиткової діяльності у  Волинському управлінні (збитки – 3095 тис. гривень), у Чернівецькому управлінні (збитки – 699 тис. гривень), у Тернопільському  управлінні (збитки – 211 тис. гривень і у ЦВД – збитки 156 тис. гривень). На сьогоднішній день у стані повного банкрутства знаходиться Чернівецьке  управління  і на порозі банкрутства – Волинське управління.

2. По даних податкового обліку /згідно податкових декларацій/ валові доходи Товариства склали 203 471 тис. гривень при валових витратах 197 535 тис. гривень. Отже  прибуток  для  оподаткування становить 5936 тис. гривень. Звертаю увагу на декларацію Волинського управління,де при наявності збитків по бухгалтерському обліку 3095 тис. гривень  оподаткований  прибуток  складає 725 тис. гривень з якого  сплачено в бюджет 138 тис. гривень. А це означає, що в 2014 році Волинське управління повинно щомісячно сплачувати в бюджет авансового платежу  11 500 гривень податку  на прибуток  при відсутності  джерела  покриття.

3. В 2013 році, а точніше із червня місяця  ПАТ  «Електро»  мало  проблеми  із реєстрацією  податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних Міністерства доходів і зборів  України, яке безпідставно відмовилось їх реєструвати. Не дивлячись на неодноразові звернення  в  Головне Управління Міністерства доходів і зборів України, а також постанови Львівського окружного адміністративного суду від 16 жовтня 2013 року, Міністерство продовжувало не реєструвати податкові накладні і тільки в березні 2014 року це питання було вирішено позитивно.

4. В бухгалтерському обліку застосовуються міжнародні стандарти обліку, а в Податковому обліку – визначення  результатів  діяльності здійснюється на підставі Податкового кодексу. Всі доходи і витрати оформлені належним чином і підтверджені первинними документами.

5. Облік матеріальних цінностей у підрозділах ПАТ „Електро” ведеться окремо по  матеріально-відповідальним особам,з якими укладені договори про матеріальну  відповідальність. В звітному періоді по проведених інвентаризаціях основних фондів, виробничих матеріалів,  палива, запасних частин і необоротних активів значних недостач і надлишків не було виявлено.

6. В ПАТ ”Електро” ведеться прозора фінансова політика. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році здійснювалась  відповідно до Закону України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” /№ 996-ХІУ від 16.07.1999 року/ з наступними змінами, національних Положень /стандартів/, а також нормативно-правових актів про підприємницьку діяльність. Облікова політика на підприємстві проводилась відповідно до наказу про ведення бухгалтерського обліку і за період перевірки не змінилась. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку Товариства відповідають  стандартам і нормативним актам.

Господарські операції у бухгалтерському обліку ведуться у відповідності до планів рахунків   бухгалтерського обліку підприємств, затверджених Міністерством фінансів України.

7. Касові  операції  здійснюються відповідно до постанови  Правління Національного банку від 15 грудня 2004 року за №637. Ліміт готівки в касі на кінець робочого дня дотримується. Недостач і надлишків при ревізіях не було встановлено.

8. Звітність Товариства за 2013 рік складено відповідно до нормативних документів про бухгалтерські звіти, затверджених Міністерством  фінансів  України. Всі показники ув’язані між собою та відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку та Головної книги.

Після доповіді – Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по п’ятому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Електро» за 2013 рік.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 5.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по п’ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Електро» за 2013 рік.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 6 порядку денного – «Затвердження річного звіту ПАТ «Електро».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Головному бухгалтеру Товариства Лучко П.Я.

Головний бухгалтер Товариства Лучко П.Я. у свому виступі зазначив наступне.

На підставі консолідованого фінансового звіту пропонується на розгляд валюта балансу  ПАТ „Електро” станом на 31 грудня 2013 року в сумі 62 818 тис. гривень.

В  порівнянні з 2012 роком  валюта  балансу  збільшилась  на 1 309 тис. гривень  за  рахунок росту валюти в Закарпатському управлінні на 7510 тис. гривень, а також в незначних сумах по Рівненському, Івано-Франківському управлінню і ЦВД. Проте різке зменшення  валюти  маємо у Волинському управлінні на 4131 тис. гривень, а також у незначних сумах у Львівському, Тернопільському, Чернівецькому та Хмельницькому управліннях.

Основною причиною зменшення валюти балансу є відтік обігових активів і скорочення  основних фондів.

Власний капітал зменшився на 1 965 тис. гривень за рахунок збиткової діяльності у  Волинському, Чернівецькому, Тернопільському управліннях, а також ЦВД, і на звітну дату становить 36 623 тис. гривень. Статутний і зареєстрований капітал зменшився на 1239 тис. гривень і складає 2571 тис. гривень. Нерозподілений прибуток, який містить усі результати  поточного та попередніх періодів, також зменшився на 2025 тис. гривень.

За результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році  ПАТ „Електро”  нарахувало балансового прибутку 1295 тис. гривень, в 2012 році було одержано прибутків 2606 тис. гривень. Чистий прибуток становить 168 тис. гривень, у 2012 році  він  був на рівні 1 467 тис. гривень. Значно погіршилась рентабельність діяльності у Волинському управлінні; у 2012 році було одержано прибутку 245 тис. гривень, а у звітному періоді збитки склали 3 095 тис. гривень. В Тернопільському управлінні у 2012 році було одержано прибутків 121 тис. гривень, а у звітному періоді збитки склали 211 тис. гривень.

Систематично із року в рік працює збитково Чернівецьке управління. Як результат в 2013 році воно  повністю  збанкрутувало, тому що свою кредиторську  заборгованість  у  сумі 2053 тис. гривень немає чим оплатити. Наявні ресурси, а це – основні  засоби – 366 тис. гривень,  матеріальні запаси – 164 тис. гривень, і дебіторська заборгованість – 155 тис. гривень є недостатніми для оплати боргу. Критичною є ситуація і у Волинському управлінні, де  кредиторська  заборгованість  становить 2 552 тис. гривень, і для її оплати необхідно повністю  реалізувати  усі  наявні  запаси  матеріальних цінностей.

Загальна сума кредиторської заборгованості по Товариству становить 23 502 тис. гривень, а  загальна сума дебіторської  заборгованості – 29636 тис. гривень. В порівнянні з минулими роками як кредиторська так і дебіторська заборгованість має тенденцію до постійного зростання. Запаси  матеріальних цінностей постійно скорочуються і на звітну дату складають 9 851 тис. гривень.  Особливо це стосується Волинського та Львівського управлінь.

Середня  чисельність штатних  працівників за звітний період становить 492 чоловіка, що  на  91  чоловіка  менше  ніж у  2012 році. В результаті  дохід на кожного працівника збільшився на 79 грн. і складає 415 тис. гривень, а чистого прибутку 2 707 гривень. Найвища продуктивність  праці  була у Львівському управлінні, де на 1-го працюючого припадає 789 тис. гривень доходу і  2 276  гривень прибутку, а також у Закарпатському управлінні, де на 1-го працюючого припадає 867 тис. гривень доходу  і  52 тис. гривень прибутку.

В  2013 році  ПАТ «Електро»  сплатило в бюджет живими коштами 12 661  тис. гривень, в  тому числі податку на додану вартість 7 926 тис. гривень, податку на  прибуток 1 127 тис. гривень, інших платежів і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, збір за забруднення  навколишнього середовища, податок на воду, прибутковий податок із доходу) – 3 608 тис. гривень. В Пенсійний фонд України нараховано і сплачено відрахувань 7 145 тис. гривень.

Таким чином із зароблених і не отриманих повністю коштів за виконані роботи Товариство  сплатило державі живими коштами 19 721 тис. гривень, що на 698 тис. гривень більше ніж у 2012 році.

Слід зазначити, що один працівник Товариства в звітному періоді забезпечував 3-х пенсіонерів із середньомісячною пенсією 2 600 гривень, тоді як по Україні один працівник утримує  одного  пенсіонера. Таким  чином  Товариство  здійснює  прозору  і  відкриту  фінансову  політику  і дотримується всіх положень Податкового  кодексу.

В звітному періоді Товариство придбало нової техніки на 715 тис. гривень, автотранспорту  на 620 тис. гривень. Не дивлячись на це їх знос залишається на досить високому рівні – 64,7 відсотка. У зв’язку з цим на ремонт основних засобів було витрачено 1 902 тис. гривень, що на 534 тис. гривень більше ніж у 2012 році. Станом на 1 січня 2014 року в Товаристві налічувалось 750 одиниць автотранспорту, машин, спеціальних механізмів, які забезпечують потреби виробництва.

Висновок. Таким чином ПАТ „Електро” в 2013 році погіршило свої фінансові  показники, але ще зберігає свої потенційні можливості  для забезпечення виконання виробничої програми у  2014 році, а також інвестування власних коштів у перспективні проекти. Власний капітал, за  виключенням Чернівецького управління, забезпечує безперервну діяльність філій і створює  можливості для максимізації прибутку у майбутньому.

Показники форм річної звітності (форми №№ 2,3,4,5) та статей балансу (форма №1) відповідають первинним документам аналітичного обліку, чинному законодавству та існуючим нормативам, що аудитор стверджує своїм висновком.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності  Товариства  в майбутньому. Структура власного капіталу відповідає його призначенню і вимогам  законодавства  України.

З  огляду на це, акціонерному  товариству «Електро» не загрожують  наслідки,  передбачені  частиною третьою статті 155 Цивільного Кодексу України. Всі зобов’язання Товариства  забезпечені  власним капіталом.

Отже, пропонується на затвердження валюта балансу в сумі 62 818 тис. гривень, в тому числі власний капітал 36 623 тис. гривень.

Після доповіді Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по шостому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Затвердити річний звіт ПАТ «Електро» за 2013 рік з валютою балансу 62 мільйони 818 тисяч гривень.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 6.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «Електро» за 2013 рік з валютою балансу 62 мільйони 818 тисяч гривень.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 7 порядку денного – «Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Генеральному директору Тринцолину Я.І.

Генеральний директор Тринцолин Я.І. у свому виступі зазначив наступне.

Не дивлячись на наявність прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році ми всі почули про реальні справи Товариства, зокрема в деяких структурних підрозділах. Як ми бачимо з цифр – всього річного прибутку Товариства не вистачить для покриття заборгованості яка існує у філій ПАТ «Електро» перед кредиторами. Чи можна в такій  ситуації ставити питання про розподіл прибутку, очевидно що ні. Тому на розгляд чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» винесено саме такий проект рішення по питанню № 7 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро».

Після доповіді Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по сьомому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по сьомому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро»: «Прибуток отриманий ПАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році використати на придбання та оновлення техніки для виконання будівельно-монтажних робіт та поповнення обігових коштів Товариства. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Електро» в 2013 році не здійснювати.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем    № 7.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий ПАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році використати на придбання та оновлення техніки для виконання будівельно-монтажних робіт та поповнення обігових коштів Товариства. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Електро» в 2013 році не здійснювати.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 8 порядку денного – «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Генеральному директору Тринцолину Я.І.

Генеральний директор Тринцолин Я.І. у свому виступі зазначив наступне.

Прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства передбачено ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» де зазначено, що якщо на дату проведення  загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти  рішення  про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Враховуючи те, що Товариство та його структурні підрозділи не завантажені на високому рівні роботою, а деякі підрозділи взагалі простоюють – керівництво Товариства пошук об’ємів робіт здійснює постійно. У зв’язку з цим договори про виконання підрядних робіт можуть укладатися на протязі всього 2014 року, що в свою чергу потребує схвалення таких правочинів на майбутнє та надання повноважень на їх укладення від імені Товариства.

Після доповіді Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по восьмому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по восьмому питанню порядку денного: «Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 25.04.2015 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень; характер правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 25.04.2015 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 8.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по восьмому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 25.04.2015 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень; характер правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 25.04.2015 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 9 порядку денного – «Про зміну місцезнаходження ПАТ «Електро». Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Електро».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Працьовитому А.В.

Працьовитий А.В. у свому виступі зазначив наступне.

Необхідність зміни місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства пов’язана із тим, що виробнича база в м. Львові по вул. М. Пимоненка, 3 на сьогоднішній день вже не належить ПАТ «Електро» на праві власності, а лише використовується частково на правах оренди структурним підрозділом Товариства – філією ПАТ «Електро» ЦВД. У зв’язку з цим пропонується змінити місцезнаходження ПАТ «Електро» на м. Львів, вулиця Ковельська, будинок №109а, де зареєстрована інша філія ПАТ «Електро» Львівське управління. Зміна місцезнаходження ПАТ «Електро» також тягне за собою внесення змін до Статуту Товариства в якому зазаначається його місцезнаходження.

Після доповіді Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання – не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по дев’ятому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного: «Визначити нове місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Електро» – Україна, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Електро» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 9.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по дев’ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 17 акціонерів, що володіють 75,42% голосів (22912 простих іменних акцій):

«за» – 17 акціонерів, які в сукупності володіють 22912 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Визначити нове місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Електро» – Україна, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Електро».

 

У зв’язку із розглядом всіх питань – Голова зборів Салєй І.Ф. оголосив про закриття  чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

Голова зборів                                                                                     Салєй І.Ф.

 

 

Секретар                                                                                             Працьовитий Ю.В.

 

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up