Повідомлення про інформацію 29.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електор”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79056, м. Львiв, Ковельська, 109а
4. Код за ЄДРПОУ
00132486
5. Міжміський код та телефон, факс
032 294-33-09 032 294-33-09
6. Електронна поштова адреса
electro_nady@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 247 Бюлетень Цiннi папери України 30.12.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці At-elektro.com в мережі Інтернет 29.12.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23.12.2016 Загальнi збори акцiонерiв 6300 15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР 20.58
Зміст інформації:
Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Загальними зборами акцiонерiв 23.12.2016 року.Строк викупу акцiй – до 22.12.2017 року. Дiї Товариства щодо викуплених акцiй: анулювання та/або продаж. Номiнальна вартiсть акцiй 84 грн. Ринкова вартiсть – 420 грн. Прибутку не було.Акцiї простi iменнi, бездокументарна форма випуску.Викупляється 6300 акцiй, номiнальна вартiсть 529 200,00 гривень 20,58% вiд Статутного капiталу ПАТ «Електро», який становить 2 570 904,00. Частка, яка належить ТОВ “Електро-Закарпаття” – 11.599%.Цiна викупу – за домовленiстю Сторiн, але не менше за їх ринкову вартiсть.Емiтент володiє ранiше викупленими власними акцiями в груднi 2014 року у кiлькостi 8 764 акцiї простi iменii, що становить 28,63%.
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up