Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» 11 грудня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

11 грудня 2015 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

акціонерів: 07.12.2015 року;

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

2) Обрання Лічильної комісії;

3) Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

4) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

5) Про анулювання викуплених Товариством акцій;

6) Про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної вартості акцій, що анулюються;

7) Про внесення змін до Статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу Товариства.

8) Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9) Обрання членів Наглядової ради.

10)Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на

загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту

надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в

день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул.

Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109а, приймальна Генерального директора ПАТ

«Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів

акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ПАТ «Електро»
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up