ПРОТОКОЛ № 2 Позачергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 2

Позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Електро»

23 серпня 2013 року

місто Львів, вулиця Ковельська, № 109а,

2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал 

Початок реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 10 година 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 11 година 45 хвилин.

Початок проведення загальних зборів акціонерів: 12 година 00 хвилин.

Закінчення проведення загальних зборів акціонерів: 12 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.08.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах: 457 осіб.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 15 осіб, кількість належних їм голосів: 24 157 голосів.

Кворум загальних зборів акціонерів становить: 78,92 відсотків голосів акціонерів ПАТ «Електро».

Голова загальних зборів акціонерів: Салєй Іван Федорович.

Секретар загальних зборів акціонерів: Працьовитий Юрій Володимирович.

Склад Лічильної комісії: Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;

2) Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

3) Про анулювання викуплених Товариством акцій;

4) Про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються;

5) Про внесення змін до Статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства;

6) Викуп акцій в акціонерів Товариства;

7) Продаж майна Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. та повідомив, що Наглядовою радою ПАТ «Електро» 05.07.2013 року було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 23.08.2013 року з порядком денним зазначеним в повідомленні про загальні збори акціонерів.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав Протокол Реєстраційної комісії в якому відображено, що для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Електро» зареєструвалося 15 осіб, яким належить 24 157 голосів, що становить, враховуючи викуплені Товариством акції, 78,92 відсотків голосів акціонерів ПАТ «Електро».

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Електро» Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Електро» мають кворум і визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив присутнім про участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства Генерального директора, членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії, Корпоративного секретаря Товариства Працьовитого Ю.В., головного бухгалтера Товариства Лучка П.Я.

Зауважень та заперечень щодо участі в загальних зборах акціонерів вищезгаданих осіб не надходило.

Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів які необхідно розглянути та прийняти відповідні рішення. Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. оголосив перше питання порядку денного загальних зборів акціонерів: «Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії». Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив, що Наглядовою радою Товариства затверджений один проект рішення по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»; інших пропозицій по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав проект рішення по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та поставив його на голосування бюлетенем № 1.

Після проведення голосування Реєстраційна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро».

Після підрахунку голосів Реєстраційною комісією Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав протокол про підсумки голосування по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Реєстраційної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Згідно протоколу голоси акціонерів, які беруть участь загальних зборах акціонерів  розподілилися наступним чином:

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. 2. Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович. 3. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

Після оголошення прийнятого рішення Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов’язків.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. повідомив присутніх, що для проведення загальних зборів акціонерів також необхідно обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Згідно рішення Наглядової ради від 16.08.2013 року рекомендовано загальним зборам акціонерів Головою загальних зборів акціонерів обрати Салєя Івана Федоровича, секретарем зборів Працьовитого Юрія Володимировича, інших пропозицій по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав проект рішення по другому питанню порядку денного: «Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 2.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро».

Після підрахунку голосів Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. зачитав протокол про підсумки голосування по обранню Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

 

Після цього Голова Наглядової ради Дмитраш В.М. передав слово Голові зборів Салєю І.Ф.

Голова зборів Салєй І.Ф. привітав учасників загальних зборів акціонерів та зачитав наступні питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів які необхідно розглянути та прийняти відповідні рішення.

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 3 порядку денного – «Про анулювання викуплених Товариством акцій».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Працьовитому А.В.

Працьовитий А.В. у своєму виступі зазначив наступне:

Починаючи з 2008 року Товариство здійснює викуп акцій в акціонерів Товариства з метою зменшення кількості акціонерів. В 2011 році Товариством було викуплено великий пакет акцій з метою вирішення ситуації яка склалася з власниками акцій які набули право власності на них в 2008 році. Крім цього ще ряд акціонерів вирішили продати свої акції Товариству. Станом на час проведення зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електро» в Депозитарії Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів випущених ПАТ «Електро» обліковується (зареєстровано) викуплених емітентом 14 745 акцій. Ці акції згідно рішення Наглядової ради Товариства пропонується анулювати і таким чином зменшити загальну кількість акцій випущених Товариством до кількості акцій які знаходяться лише у власності акціонерів ПАТ «Електро». Після цього Працьовитий А.В. зачитав проект рішення про анулювання викуплених акцій (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» від 23.08.2013 року) підготовлене у відповідності до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу товариства затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1073 від 31.07.2012 року (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР № 823 від 14.05.2013 № 737 від 23.04.2013).

Після доповіді Працьовитого А.В. Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим задати доповідачу питання. Питання Працьовитому А.В. не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Бажаючих виступити по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»: «Затвердити рішення про анулювання акцій (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» від 23.08.2013 року).» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 3.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про анулювання акцій (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» від 23.08.2013 року).

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 4 порядку денного – «Про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Працьовитому А.В.

Працьовитий А.В. у своєму виступі зазначив наступне. У зв’язку із прийняттям рішення зборами акціонерів про анулювання викуплених Товариством акцій – необхідно, згідно вимог встановлених НКЦПФР, прийняти рішення про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються. Сумарна номінальна вартість акцій, що анулюється, тобто 14 745 акцій – становить 1 238 580,00 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) гривень. Тобто, статутний капітал ПАТ «Електро» після зменшення буде становити 2 570 904,00 (два мільйони п’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот чотири) гривні, поділений на 30 606 (тридцять тисяч шістсот шість) простих акцій номінальною вартістю 84,00 (вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.

Після доповіді Працьовитого А.В. Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання Працьовитому А.В. не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по четвертому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по четвертому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Зменшити статутний капітал ПАТ «Електро» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюється: 14 745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п’ять) акцій, що становить 1 238 580 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Електро» після зменшення становить 2 570 904 (два мільйони п’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот чотири) гривні 00 копійок, поділений на 30 606 (тридцять тисяч шістсот шість) простих акцій номінальною вартістю 84,00 (вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем      № 4.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Зменшити статутний капітал ПАТ «Електро» на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюється: 14 745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п’ять) акцій, що становить 1 238 580 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Електро» після зменшення становить 2 570 904 (два мільйони п’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот чотири) гривні 00 копійок, поділений на 30 606 (тридцять тисяч шістсот шість) простих акцій номінальною вартістю 84,00 (вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 5 порядку денного – «Про внесення змін до Статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства».

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив, що згідно рішення Наглядової ради Товариства доповідачем по п’ятому питанню позачергових загальних зборів акціонерів Товариства призначено Працьовитого А.В.

Працьовитий А.В. у свому виступі зазначив наступне. Зменшення статутного капіталу Товариства також має наслідком необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «Електро», а саме –викладення пункту 4.2. Статуту ПАТ «Електро» в новій редакції: 4.2. Статутний капітал Товариства становить 2 570 904 (два мільйони п’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот чотири) гривні 00 копійок та поділений на 30 606 простих акцій номінальною вартістю 84,00 (вісімдесят чотири) гривні 00 копійок. Крім цього пропонується доповнити пункт 1.2 Статуту Товариства реченням наступного змісту: Публічне акціонерне товариство «Електро» є правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Електро» (ідентифікаційний код 00132486).

Після доповіді Працьовитого А.В. – Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання Працьовитому А.В. не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по п’ятому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по п’ятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: «Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро» у зв’язку із внесенням змін, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро» (Ідентифікаційний код 00132486).» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 5.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по п’ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро» у зв’язку із внесенням змін, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Електро» (Ідентифікаційний код 00132486).

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 6 порядку денного – «Викуп акцій в акціонерів Товариства».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Працьовитому А.В.

Працьовитий А.В. у свому виступі сказав наступне. Рішення про викуп акцій в акціонерів ПАТ «Електро» є практичним завданням Товариства спрямованим на зменшення кількості акціонерів, що в свою чергу має на меті зміну типу Товариства на приватне акціонерне товариство. Такі дії Товариства спрямовані на захист його інтресів та захист інтересів акціонерів Товариства, які володіють значними пакетами акцій випущених ПАТ «Електро». Проект рішення по цьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розроблений з врахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо мінімального розміру статутного капіталу для акціонерного товариства. Викуплені Товариством акції будуть перепродані іншим акціонерам або анульовані в порядку визначеному чинним законодавством.

Після доповіді Працьовитого А.В. – Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання Працьовитому А.В. не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по шостому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по шостому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Викупити в акціонерів Товариства акції в кількості 12 480 акцій. Строк викупу акцій – до 22.08.2014 року. Ціна викупу – за домовленістю Сторін, але не менше ринкової вартості. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання та/або продаж.» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 6.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Викупити в акціонерів Товариства акції в кількості 12 480 акцій. Строк викупу акцій – до 22.08.2014 року. Ціна викупу – за домовленістю Сторін, але не менше ринкової вартості. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання та/або продаж.

 

Голова зборів Салєй І.Ф. повідомив учасникам зборів, що на вирішення загальних зборів акціонерів виноситься питання № 7 порядку денного – «Продаж майна Товариства».

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. надав слово доповідачу – Працьовитому А.В.

Працьовитий А.В. у свому виступі зазначив наступне. Питання про відчуження (продаж) майна Товариства включене в порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства враховуючи попередні питання порядку денного цих зборів. Рішення про відчуження майна Товариства є забезпеченням виконання Товариством зобов’язань перед акціонерами Товариства у зв’язку із викупом у них акцій згідно попередньо прийнятого рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Разом з тим проект рішення включає в себе право ПАТ «Електро» в особі органів управління Товариства відчужувати (продавати) нерухоме та рухоме майно при необхідності для виконання зобов’язань перед акціонерами Товариства та/або кредиторами Товариства.

Після доповіді Працьовитого А.В. – Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував бажаючим поставити доповідачу запитання. Запитання Працьовитому А.В. не задавалися.

Голова зборів Салєй І.Ф. запропонував учасникам зборів виступити по сьомому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по сьомому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» не було.

Після цього Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав проект рішення по сьомому питанню порядку денного: «Надати право Товариству до 22.08.2014 року відчужити (продати) нерухоме та рухоме майно на суму до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Відчуження (продаж) майна здійснити на умовах визначених Наглядовою радою ПАТ «Електро». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича з правом передоручення на підписання всіх договорів та інших необхідних документів щодо відчуження (продажу) майна ПАТ «Електро» на умовах визначених загальними зборами акціонерів ПАТ «Електро» та Наглядовою радою ПАТ «Електро» та поставив проект рішення на голосування бюлетенем № 7.

Після проведення голосування Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів по проекту рішення по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів.

Після підрахунку голосів Голова зборів Салєй І.Ф. зачитав протокол про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, підписаний всіма членами Лічильної комісії та повідомив, що рішення прийнято.

Голосували: 15 акціонерів, що володіють 78,92% голосів (24 157 простих іменних акцій):

«за» – 15 акціонерів, які в сукупності володіють 24 157 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Надати право Товариству до 22.08.2014 року відчужити (продати) нерухоме та рухоме майно на суму до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Відчуження (продаж) майна здійснити на умовах визначених Наглядовою радою ПАТ «Електро». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Електро» Тринцолина Ярослава Івановича з правом передоручення на підписання всіх договорів та інших необхідних документів щодо відчуження (продажу) майна ПАТ «Електро» на умовах визначених загальними зборами акціонерів ПАТ «Електро» та Наглядовою радою ПАТ «Електро».

 

У зв’язку із розглядом всіх питань – Голова зборів Салєй І.Ф. оголосив про закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

Голова зборів                                                                                     Салєй І.Ф.

 

 

Секретар                                                                                             Працьовитий Ю.В.

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up