ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ЗАТ «ЕЛЕКТРО»

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»
79035, місто Львів, вулиця Пимоненка, будинок №3

ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро»
24 травня 2013 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:
місто Львів, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10.00 години до 11.45 години дня;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.05.2013 року;
Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної
комісії;
2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро»;
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ЗАТ «Електро»;
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ЗАТ «Електро»;
5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ЗАТ «Електро»;
6) Затвердження річного звіту ЗАТ «Електро»;
7) Розподіл прибутку і збитків ЗАТ «Електро»;
8) Викуп акцій в акціонерів Товариства;
9) Ліквідація Хмельницького управління Товариства;
10) Припинення повноважень членів Правління. Припинення повноважень членів Наглядової
ради. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради;
11) Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства. Затвердження
нової редакції Статуту, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію
Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління
Товариства;
12) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на
загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та
в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ЗАТ «Електро» (м. Львів, вул.
Пимоненка, 3, 3-й поверх, приймальна директора ЦВД ЗАТ «Електро», тел. (032) 270-27-35) у робочі дні
та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна
особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ЗАТ «Електро»
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up