ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «Електро»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2012 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній
Усього активів                             

61509

54998  

Основні засоби

11275

11047  

Довгострокові фінансові інвестиції 

114  

114  

Запаси                                     

11098

9905

Сумарна дебіторська заборгованість

25441

20758

Грошові кошти та їх еквіваленти

7637 

6560   

Нерозподілений прибуток

26343

 

Власний капітал

38588

 

Статутний капітал

3810 

 

Довгострокові зобов’язання

—  

—  

Поточні зобов’язання

22921

17746

Чистий прибуток (збиток)                   

+1467

+3740

Середньорічна кількість акцій (шт.)

45351

45351  

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               

—  

—  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду             

—  

—  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                     

676 

583    
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up