інформація про іпотечні цінні папери

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

24.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор       Тринцолин Ярослав Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “Електро”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

79056, Львівська обл., м. Львів, Ковельська, 109А

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00132486

  1. Міжміський код та телефон, факс:

032 229-5142, 032 229-5142

  1. Адреса електронної пошти:

info@at-elektro.com

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку elektro@svitonline.com 24.04.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2020 припинено повноваження генеральний директор Тринцолин Ярослав Іванович 0 3,2673
Зміст інформації:
Повноваження припинено на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 3,2673%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – генеральний директор ПрАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження голова ревізійної комісії Михайлович Олексій Михайлович 0 0,4738
Зміст інформації:
 Повноваження припинено на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,4738%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – головний інженер Львівського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Якубів Марія Михайлівна 0 1,2841
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1,2841%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – головний бухгалтер Івано-Франківського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Собчук Олена Юріївна 0 0,9932
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,9932%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – заступник головного бухгалтера Рівненського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Дмитраш Петро Михайлович 0 0,3692
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,3692%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – начальник виробничого відділу ТУ ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Галичанський Вячеслав Васильович 0 0
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0%. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – завідуючий виробництвом Чернівецького управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Рик Богдан Миколайович 0 0
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0%. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – майстер дільниці підготовки виробництва Закарпатського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Кушнір Олександр Іванович 0 0,0163
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,0163%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – головний інженер Хмельницького управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Сайко Наталія Іванівна 0 0,0425
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,0425%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – інженер виробничо-технічного відділу Івано-Франківського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження член ревізійної комісії Бучковський Олег Іванович 0 0,0229
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,0229%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – виконроб Львівського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з травня 2013 року.
24.04.2020 припинено повноваження голова наглядової ради Костак Михайло Іванович 0 1,3004
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1,3004%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Закарпатського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Демчук Ольга Йосипівна 0 0,098
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,098%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – заступник директора Львівського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Салєй Іван Федорович 0 3,9796
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 3,9796%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Волинського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Собчук Юрій Іванович 0 1,7023
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1,7023%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Рівненського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Нестеренко Сергій Григорович 0 7,4724
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 7,4724%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Івано-Франківського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Пую Петро Васильович 0 2,8426
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 2,8426%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Чернівецького управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович 0 0,4346
Зміст інформації:
 Повноваження припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,4346%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Тернопільського управління ПАТ “Електро”.Посадова особа перебувала на посаді з квітня 2017 року.
24.04.2020 обрано член ревізійної комісії Михайлович Олексій Михайлович 0 0,4738
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,4738%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – головний інженер Львівського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано генеральний директор Тринцолин Ярослав Іванович 0 3,2673
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 3,2673%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – генеральний директор ПрАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член ревізійної комісії Собчук Олена Юріївна 0 0,9932
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,9932%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – заступник головного бухгалтера Рівненського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член ревізійної комісії Васютин Марія Романівна 0 0
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0%. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років –  головний бухгалтер Львівського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член наглядової ради, акціонер Костак Михайло Іванович 0 1,3004
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1,3004%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Закарпатського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член наглядової ради, акціонер Демчук Ольга Йосипівна 0 0,098
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,098%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – заступник директора Львівського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член наглядової ради, акціонер Салєй Іван Федорович 0 3,9796
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 3,9796%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Волинського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член наглядової ради, акціонер Собчук Юрій Іванович 0 1,7023
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1,7023%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Рівненського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.
24.04.2020 обрано член наглядової ради, акціонер Дмитраш Володимир Михайлович 0 0,4346
Зміст інформації:
Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року.Володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,4346%, акціонер. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом 5 років – директор Тернопільського управління ПАТ “Електро”.Обрано терміном на 3 роки.

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up