Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

              Генеральний директор                                                      Тринцолин Ярослав Iванович

(посада)                                                                                                                             (підпис)                                (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Електро”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00132486
 4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, Ковельська,109А
 5. Міжміський код, телефон та факс: 0322295142, 0322295142
 6. Адреса електронної пошти: info@at-elektro.com
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, Рiшення №7
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на                                   elektro@svitonline.com                     30.04.2020

власному веб-сайті учасника фондового

ринку                                                                                  (URL-адреса сторінки)                                   (дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 1. Основні відомості про емітента           X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності     
 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах              
 4. Інформація щодо корпоративного секретаря              
 5. Інформація про рейтингове агентство             
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента                                                                                                                             

 • Судові справи емітента X
 • Штрафні санкції щодо емітента            
 • Опис бізнесу       X
 • Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                       X

 1. інформація про органи управління        
 2. інформація про посадових осіб емітента          X
 3. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
 4. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента            X
 5. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                              

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,

паїв)                                                                                                                                                     X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                     X

 1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента           X
 2. інформація про розвиток емітента        X
 3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента                                                                          X

 • завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,

для якої використовуються операції хеджування                                                                          X

 • інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                  X

4) звіт про корпоративне управління                                                                                               X

 • власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент           X
 • кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив

застосовувати                                                                                                                                     X

 • інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги                                                                                                   X

 • інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)       X
 • інформація про наглядову раду   X
 • інформація про виконавчий орган          X
 • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента                                                                                                                             X

 • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента                                                                                                                                              X

 • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента                                                                                       X

 • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента             X
 • повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням  
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета X
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню  
пакета акцій 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими  
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів  
акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині  
включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини  
об’єкта) житлового будівництва) 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім  
акцій) такого емітента 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад  
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди  
на відчуження таких цінних паперів 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права  
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення X
значних правочинів X
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із  
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
Річна фінансова звітність Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами X
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
 • Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення

окремо)                                                                                                                                                  

 • Твердження щодо річної інформації  
 • Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента                                                                      

 • Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом                                                             

 • Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду                                                                                         X

 • Інформація про випуски іпотечних облігацій           
 • Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття     
 • інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                               

 • інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

протягом звітного періоду                                                                                                                  

 • інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                            

 • відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду                                                     

 • відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року                     

 • Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                                          

 • Інформація про випуски іпотечних сертифікатів      
 • Інформація щодо реєстру іпотечних активів             
 • Основні відомості про ФОН    
 • Інформація про випуски сертифікатів ФОН              
 • Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
 • Розрахунок вартості чистих активів ФОН     
 • Правила ФОН    
 • Примітки:

 Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня. Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня.  Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня.Товариство не є виробником продукцiї. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

             Приватне акцiонерне товариство “Електро”

 • Скорочене найменування (за наявності)

             ПрАТ “Електро”

 • Дата проведення державної реєстрації

            20.07.1994

 • Територія (область)     Львівська обл.
 • Статутний капітал (грн) 

            3809484

 • Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

 • Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

 • Середня кількість працівників (осіб)

            154

 • Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД        42.22 – Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй

            42.99 – Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

            43.21 – Електромонтажнi роботи

 1. Банки, що обслуговують емітента
 2. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЛФ АТ Укрексiмбанк”, МФО 322313

 • IBAN

            UA643223130000026003000037572

 • поточний рахунок

            UA643223130000026003000037572

 • найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            д/в, МФО д/в

 • IBAN

            д/в

 • поточний рахунок

            д/в

16. Судові справи емітента

з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 857/12672/19 Львiвський окружний адмiн. суд ПрАТ “Електро” ГУ ДПС у Львiвськiй обо.   Про скасування податкового повiдомлення-рiшення Верховним судом вiдмовлено вiдповiдачу у касацiї
Опис:            
             

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В структуру Товариства входять 8 управлiнь та Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул.Ковельська 109А ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львiв, вул.Пимоненка 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Закарпаття управлiння 88015 м.Ужгород,вул.Залiзнична 11  Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27 Тернопiльське управлiння 46010 м.Тернопiль,вул.Текстильна, 1  

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 154 особи. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 2 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -23 855тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати збiльшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання Емiтент не належить до будь-яких обєднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть не проводиться.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  Придбання основних засобiв.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів таких немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ ження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Голова ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович 1996 Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут 23 Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>., Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>. 24.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
2 Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна 1952 Середня,   Тлумацький с/г технiкум бухгалтерського облiку 23 Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”, Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро” 24.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
3 Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна 1975 вища 18 Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”, Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” 24.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
4 Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович 1956 Середня, Львiвський електротехнiкум 23 Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”, 22.05.2013, 5
        зв’язку   Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”  
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
5 Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович 1973 Вища, Нацiональний унiверситет <Львiвська полiтехнiка> 18 Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”, Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” 21.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
6 Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович 1957 Середня, Виноградiвський полiтехнiчний технiкум 13 Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”, Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро” 24.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
7 Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович 1980 Вища, Харкiвський державний технiчний унiверситет с/г 13 Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ <Електро>, Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ <Електро> 24.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
8 Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна 1968 Вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка 9 Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро>,   24.05.2013, 5
            Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро>  
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу  Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро>.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноваженьь на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
9 Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович 1983 Вища 9 Виконроб Львiвського управлiння ПАТ <Електро>, Виконроб Львiвського управлiння ПАТ <Електро> 26.05.2013, 5
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Виконроб Львiвського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
10 Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович 1950 Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут 33 Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро> 24.05.2013, 3
Опис: Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
11 Заступник генерального директора Невiдомський Григорiй Iллiч 1951 Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут 28 Директор ЦВД ПАТ <Електро>, Директор ЦВД ПАТ <Електро> 24.05.2013, 3
Опис: член правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду юрисконсульта.Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Директор ЦВД ПАТ <Електро>.Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
12 Головний бухгалтер Лучко Петро Ярославович 1944 Вища,  Львiвський державний унiверситет iм. 33 Головний бухгалтер ПАТ <Електро>, Головний бухгалтер ПАТ <Електро> 24.05.2013, 5
        I.Франка      
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Головний бухгалтер ПАТ <Електро>”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
13 Член Наглядової ради, акцiонер Демчук Ольга Йосипiвна 1975 Середня-спецiальна, Львiвський технiкум гiдромелiоративний та сiльського будiвництва 23 Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ <Електро>, Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ <Електро> 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
14 Член Наглядової ради, акцiонер Салєй Iван Федорович 1948 Вища, Київський полiтехнiчний iнститут 33 Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро> 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
15 Голова Наглядової ради, акцiонер Костак Михайло Iванович 1959 Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут 28 Директор Закарпатського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Закарпатського управлiння ПАТ <Електро> 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
16 Член Наглядової ради, акцiонер Собчук Юрiй Iванович 1943 Середня, Мирогощанський сiльсько-господарськ ий технiкум 33 Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро> 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
17 Член Наглядової ради, Нестеренко Сергiй 1952 Вища, Львiвський 28 Директор 28.04.2017, 3
  акцiонер Григорович   полiтехнiчний iнститут   Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро>  
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
18 Член Наглядової ради, акцiонер Пую Петро Васильович 1963 Вища, Кишинiвський полiтехнiчний iнститут 23 Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”, Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.
19 Член Наглядової ради, акцiонер Дмитраш Володимир Михайлович 1958 Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут 28 Директор Тернопiльського управлiння ПАТ <Електро>, Директор Тернопiльського управлiння ПАТ <Електро> 28.04.2017, 3
Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Набуття повноважень на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи    Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Голова ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович 145 0,4738 145 0
Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна 393 1,2841 393 0
Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна 304 0,9932 304 0
Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович 113 0,3692 113 0
Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович 2 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович 5 0,0163 5 0
Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна 13 0,0425 13 0
Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович 7 0,0229 7 0
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович 1 000 3,2673 1 000 0
Член Наглядової ради, акцiонер Демчук Ольга Йосипiвна 30 0,098 30 0
Член Наглядової ради, акцiонер Салєй Iван Федорович 1 218 3,9796 1 218 0
Член Наглядової ради, акцiонер Костак Михайло Iванович 398 1,3004 398 0
Член Наглядової ради, акцiонер Собчук Юрiй Iванович 521 1,7023 521 0
Член Наглядової ради, акцiонер Нестеренко Сергiй Григорович 2 287 7,4724 2 287 0
Член Наглядової ради, акцiонер Пую Петро Васильович 870 2,8426 870 0
Голова Наглядової ради, акцiонер Дмитраш Володимир Михайлович 133 0,4346 133 0
заступник генерального директора Невiдомський Григорiй Iллiч 0 0 0 0
головний бухгалтер Лучко Петро Ярославович 0 0 0 0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційн ий код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 79035, Україна, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, вул. Пимоненка, буд. 3 27,1946
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
463 фiзичнi особи 72,8054
Усього               100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi. У 2019 роцi  умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Керiвництво Товариства має намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.Керiвництвом вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А вiдповiдно i скласти бiльш детальнi перспективнi плани розвитку товариства немає можливостi

 • Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне  товариство “Електро”(надалi – Товариство) перейменовано та змiнено тип  з Публiчного акцiонерного товариства   рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв.Протягом звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалися.

 • Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариством у звiтному роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Тому данi про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування а також про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутнi.

 1. завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об’єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє: збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства; забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв; пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв; запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок; забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування товариства.

 • схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/в

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ “Електро” (далi – “Товариство”) у своїй дiяльностi дотримується Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ “Електро”, затвердженого Протоколом № 1 вiд “28” квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”, метою якого є впровадження у щоденну практику дiяльностi Товариства вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки, заснованих на стандартах корпоративного управлiння, що застосовуються у мiжнароднiй практицi, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу. Змiни до даного кодексу протягом 2019 року не вносилися. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати емiтент не вирiшував добровiльно застосовувати iншi кодекси корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

 • у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
  • За пропозицiєю Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради у 2009 роцi впроваджено посаду та обрано корпоративного секретаря Товариства, якого було повторно затверджено рiшенням Наглядової ради вiд “22” червня 2017. Корпоративний секретар забезпечує ефективну органiзацiйну та iнформацiйну пiдтримку органiв управлiння Товариства, його учасникiв (акцiонерiв) та iнших заiнтересованих осiб.
  • Вiдхилення вiд принципiв та вимог Кодексу корпоративного управлiння в ПрАТ “Електро” протягом 2019 року вiдсутнi.
 • інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів річні позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2019
Кворум зборів 83,22
Опис 19 квiтня 2019 року – черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв. Початок реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: 10 година 00 хвилин. Закiнчення реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: 11 година 45 хвилин. Початок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: 12 година 00 хвилин. Закiнчення проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: 12 година 45 хвилин. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 15.04.2019 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв), якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 116 осiб. Загальна кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 35 осiб, кiлькiсть належних їм голосiв: 12 918 голосiв. Кворум чергових загальних зборiв акцiонерiв становить: 83,22 % (вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Таким чином, вiдповiдно до ст. 41 Закону України “Про акцiонернi товариства” рiчнi Загальнi збори вiд 19 квiтня 2019 року мають кворум i визнаються правомочними (протокол Реєстрацiйної комiсiї вiд 19 квiтня 2019 року за результатами реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро”). Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.02.2019р. було прийнято рiшення про проведення чергових зборiв акцiонерiв Товариства та було рекомендовано Голову та секретаря Загальних зборiв.  До порядку денного вищевказаних рiчних загальних зборiв включенi наступнi питання: Питання №1: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв; Питання № 2: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв; Питання №3: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”; Питання №4: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”; Питання №5: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”; Питання №6: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”; Питання №7: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”; Питання №8: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”; Питання №9: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Iнiцiатором проведення рiчних Загальних зборiв Товариства вiд 15.02.2019 р. виступила Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до питань порядку денного цих рiчних загальних зборiв акцiонерами не подавалися. Щодо першого питання порядку денного: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який оголосив перше питання порядку денного та повiдомив, що Наглядовою радою Товариства затверджений один проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Iнших пропозицiй по першому питанню не
  надходило. Вiдбулося голосування бюлетенем № 1. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Було прийнято рiшення, а саме: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв здiйснювався членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформлено протоколом, який пiдписали всi члени Реєстрацiйної комiсiї. Щодо другого питання порядку денного: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який оголосив, що рiшенням Наглядової ради ПрАТ “Електро” було рекомендовано черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро” обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна. Iнших пропозицiй по даному питаннi не надходило. Проект рiшення був наступний: “Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна. Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї”. Голосування вiдбулось за бюлетенем № 2. Протоколом Реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки голосування по другому питанню було зазначено, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Щодо третього питання порядку денного: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.  Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який зачитав проект рiшення по третьому питанню порядку денного, який було рекомендовано Наглядовою радою черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Обрати Головою
  чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича”. Голосування вiдбувалось за бюлетенем № 3. Вiдповiдно до протоколу, пiдписаного усiма членами Лiчильної комiсiї – рiшення було прийняте. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Щодо четвертого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”.  Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив дане питання та надав слово доповiдачу, а саме: Головi Наглядової ради – Костаку М.I. Ним було оголошено звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, у якому вказувались основнi напрями роботи Наглядової ради, прийнятi рiшення тощо. Зокрема, було зазначено, що протягом 2018 року Наглядовою радою Товариства скликано та проведено 5 засiдань Наглядової ради. Усi рiшення прийнятi Наглядовою радою у 2018 роцi були виконанi. Додаткових запитань не було поставлено.  Проект рiшення було виголошено Головою загальних зборiв: “Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2018 рiк”. Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було. Голосування проходило за бюлетенем № 4. Голова загальних зборiв оголосила протокол про пiдсумки голосування по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї: рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Отже, за результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства у 2018 роцi.  Щодо п’ятого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”.  Слухали: Генерального директора ПрАТ “Електро” – Тринцолина Ярослава Iвановича, який оголосив показники виробничої дiяльностi Товариства, звiтнiсть по чисельностi працiвникiв, рiвень заробiтної плати, охорону працi, а також окреслив перспективи на 2019 рiк. Додаткових питань в акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах, не було. Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 5. Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Голова зборiв Салєй I.Ф. озвучив протокол про пiдсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомила, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” –
  немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Отже, прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2018 рiк. Щодо шостого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”.  Слухали: Собчук О.Ю., яка зазначила, що членами ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” Михайлович О.М., Собчук О.Ю., Якубiв М.М. розглянуто звiти фiнансово-господарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства за 2018 рiк, а також звiт консолiдованої звiтностi ПрАТ “Електро”. Собчук О.Ю. зазначила результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, оголосила дохiд та збитки Товариства, висвiтлила фiнансовi проблеми та iн. Було зазначено, що у своїй фiнансовiй дiяльностi ПрАТ “Електро” користується наказом № 1 вiд “03” липня 2017 року “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства”. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ведення бухгалтерського облiку, тобто дохiд вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершення операцiй послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат проводиться вiдповiдно до податкового законодавства України, тобто на пiдставi пiдтверджуючих документiв – актiв виконаних робiт, розхiдних накладних, оплачених рахункiв. Отже, ПрАТ “Електро” свою фiнансово-господарську дiяльнiсть веде прозоро i в правовому полi, спираючись на законодавчi акти. Додаткових питань та бажаючих виступити не було. Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2018 рiк” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 6. У протоколi Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, було зазначено, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновками Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2018 рiк. Щодо сьомого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”.  Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Лучко П.Я., який запропонував акцiонерам ознайомитися з рiчним звiтом Товариства за 2018 рiк у порiвняннi з аналогiчними показниками 2017 року та запропонував затвердити цей рiчний звiт. У доповiдi було вказано, що в порiвняннi iз результатами роботи в 2017 роцi ПрАТ “Електро” у звiтному перiодi, не дивлячись на скорочення обсягiв робiт, дещо покращало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть, що знайшло своє вiдображення у ростi середньомiсячної заробiтної плати, вiдрахуваннi платежiв в бюджет України i збiльшенню власного капiталу. Запитання до доповiдача не ставились. Голова Загальних зборiв проголосила проект рiшення: “Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2018 рiк з валютою балансу 78 775 000,00 гривень” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 7. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть
  голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2018 рiк з валютою балансу 78 775 000,00 гривень. Щодо восьмого питання порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”. Слухали: Лучко П.Я., який доповiв, що згiдно з результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк ПрАТ “Електро” одержано прибутку 5 027 000,00 гривень. Згiдно висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” вiдзначено незадовiльний стан виробничої технiки, яка майже не обновляється, тому потребує замiни на бiльш сучасну або ремонту. У зв’язку з цим прибуток ПрАТ “Електро” можна направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. Додаткових питань та членiв Загальних зборiв, бажаючих виступити по даному питанню, не було. Головою Загальних зборiв було оголошено проект рiшення: “Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi склав 5 027 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2018 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 8. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi склав 5 027 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2018 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. Щодо дев’ятого питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Голова зборiв Салєй I.Ф., для надання iнформацiї про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв надав слово доповiдачу – Працьовитому Ю.В. Вiдповiдно до статтi 2 Закону України “Про акцiонернi товариства” значний правочин – це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства” – рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою.  Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
  зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було. Голова зборiв Демчук О.Й. зачитав проект рiшення по даному питанню порядку денного: “Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 9. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 8 978 голосiв, що становить 69,50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – 3 940 голосiв, що становить 30,50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.. За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт  (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв), визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства. Зауважень до ведення Загальних зборiв не надходило.   

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)      

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками   X
акцій    

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

    Так Ні
Підняттям карток     X
Бюлетенями (таємне голосу вання) X  
Підняттям рук     X
Інше (зазначити)    

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити)      

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
    X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства     
Інше (зазначити)    
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення  
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  
 • інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)  

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради
Салєй Iван Федорович   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради Члени Наглядової ради мають право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм’я виконавчого органу Товариства; отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради на умовах визначених Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. А також Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Нестеренко Сергiй Григорович                                                                                         X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Собчук Юрiй Iванович   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Дмитраш Володимир Михайлович                                                                                   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Пую Петро Васильович   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Демчук Ольга Йосипiвна                                                                                                    X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради Наглядова рада згiдно зi Статутом Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Склад Наглядової ради Товариства затверджений рiшенням Загальних зборiв 28.04.2017 року (протокол № 1) та включає 7 (сiм) осiб.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства  Впродовж звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства проведено 5 засiдань, про що свiдчать вiдповiднi протоколи (17.01.2019, 15.02.2019, 22.02.2019, 05.04.2019, 30.08.2019 та 18.10.2019) На них розглядалися питання фiнансово-господарської та органiзацiйної дiяльностi Товариства, а саме: повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових зборiв акцiонерiвлiквiдацiї фiлiй та iн. Рiшення, з якими має можливiсть ознайомитися кожен акцiонер, Наглядовою радою Товариства приймалися з врахуванням iнтересiв, як акцiонерiв Товариства, так i працiвникiв Товариства в цiлому, пiдтвердженням чого є вiдсутнiсть оскаржень даних рiшень та виконання їх Генеральним директором Товариства та iншими посадовими особами ПрАТ “Електро”. Протягом 2019 року було розглянуто усi звернення, якi виносились на засiдання Наглядової ради.У 2019 роцi Наглядова рада ПрАТ “Електро” була iнiцiатором скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, метою скликання яких – було вирiшення важливих питань для Товариства, як того вимагає чинне законодавство України. Наглядовою радою також здiйснювався нагляд за дотриманням захисту прав акцiонерiв Товариства та обiгом акцiй, якими володiє як саме Товариство, так i акцiонери Товариства. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ? її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв передбачених Статутом Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рiвнiй кiлькостi голосiв “за” i “проти” приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.   

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту   X  
З питань призначень   X  
З винагород   X  
Інше (зазначити)      
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень  
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності  
та ефективності  

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради У 2019 роцi Наглядова рада ПрАТ “Електро” була iнiцiатором скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, метою скликання яких – було вирiшення важливих питань для Товариства, як того вимагає чинне законодавство України. Наглядовою радою також здiйснювався нагляд за дотриманням захисту прав акцiонерiв Товариства та обiгом акцiй, якими володiє як саме Товариство, так i акцiонери Товариства. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ? її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв передбачених Статутом Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рiвнiй кiлькостi голосiв “за” i “проти” приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.  Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. За пропозицiєю Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 22.06.2017 року обрано корпоративного секретаря Товариства, який вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та iнвесторами.   

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (зазначити) Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи:- досвiд роботи не менше 3-х рокiв у сферi дiяльностi органiв управлiння акцiонерних товариств;- позитивну репутацiю; – високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей. X  

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити)    

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)      

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Генеральний директор – Тринцолин Ярослав Iванович, заступник генерального директора – Невiдомський Григорiй Iллiч Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  Генеральний директор – Тринцолин Ярослав Iванович (протокол Наглядової ради вiд 22.06.2017 року), дiє вiд iменi Товариства на умовах, прописаних у трудовому договорi (контрактi)  i є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, видає довiреностi на право пiдпису документiв вiд iменi Товариства та iн. Накази та розпорядження Генерального директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.  
Чи проведені засідання не проводились
виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства  
Оцінка роботи виконавчого органу У своїй дiяльностi Директоркерується статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерного товариства та наглядової ради.

Примітки

 • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: – пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; – факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  Членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” Михайлович О.М., Собчук О.Ю. було розглянуто звiти фiнансово-господарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства, а також звiт консолiдованої звiтностi ПрАТ “Електро” та зазначено, що у своїй фiнансовiй дiяльностi ПрАТ “Електро” користується наказом № 11 вiд 03 липня 2017 року “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства”. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ведення бухгалтерського облiку, тобто дохiд вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершення операцiй послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат проводиться вiдповiдно до податкового законодавства України, тобто на пiдставi пiдтверджуючих документiв – актiв виконаних робiт, розхiдних накладних, оплачених рахункiв.

 Метою управлiння ризиками є спрямованiсть на обiзнанiсть, розподiл чiтких повноважень мiж всiма органами управлiння, мiнiмiзацiя ризикiв або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 9 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальн і збори акціоне рів Наглядов а рада Виконав чий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій ні ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)      

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюдж ується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступні й інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлен ня безпосередн ьо в акціонерно му товаристві Копії докуме нтів надают ься на запит акціоне ра Інформація розміщуєтьс я на власному веб-сайті акціонерног о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні так так ні так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій ні так так ні ні
Інформація про склад органів управління товариства ні так так ні так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні ні ні так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні так ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Раз на рік   X
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

    Так Ні
Загальні збори акціоне рів   X
Наглядова рада   X  
Інше (зазначити)    

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій   X
Інше (зазначити)      
 • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ТзОВ “Електро-Закарпаття” 38475310 11,599032
2 ТзОВ “Електромодерн” 38417589 6,26021
 • інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
30 606 16 797 Акцiонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосiб: особисто брати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати по них; направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права  
    голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.      
Опис Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства, станом на 31.12.2019, загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них голосуючих акцiй – 13 809 штук простих iменних акцiй, що становить 50,73% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
 • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органiв Товариства – є фiзичнi особи – голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Генеральний директор та заступник Генерального директора.

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має становити не менше 7 (сiм) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради. Пропозицiя акцiонера про висування кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо Генеральному директору Товариства не пiзнiше, як за 15 календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких розглядатиметься питання про обрання членiв Наглядової ради. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з частиною п’ятою статтi 53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього -один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:- незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк; – систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов’язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року; – втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради. У разi якщо обрання членiв Наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

 • за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
 • в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;
 • в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;

 • в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; – у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. У разi дострокового припинення повноважень члена (членiв) Наглядової ради без рiшення загальних зборiв – обрання нового члена (членiв) Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3(три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення про обрання Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм’я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.

Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним. Рiшення про припинення повноважень Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. У разi вiдсторонення, тимчасової вiдсутностi Генерального директора на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов’язки виконує його заступник або iнша особа, що здiйснює виконання обов’язкiв Генерального директора на пiдставi наказу Генерального директора та/або рiшення Наглядової ради Товариства.

Ревiзiйна комiсiя товариства обирається загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до Статуту Товариства, Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кiлькостi не менше 3 (три) особи (станом на 2019 рiк Ревiзiйна комiсiя дiяла у кiлькостi дев’яти осiб: Михайлович О.М., Якубiв М.М., Собчук О.Ю., Дмитраш П.М, Галичанський Я.В., Рик Б.М., Кушнiр О.I., Сайко Н.I., Бучковський О.I.). Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначається Статутом ПрАТ “Електро”, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Такi договори вiд iменi Товариства пiдписуються Головою Наглядової ради чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такi цивiльно-правовi договори можуть бути або оплатними або безоплатними.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути: Член Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:

 • незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
 • невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов’язкiв; – втрати членом Ревiзiйної комiсiї (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства.

Положення про Ревiзiйну комiсiю може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:

 • за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;
 • у разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров’я -повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання членом Ревiзiйної комiсiї такої заяви, документа вiд медичної установи;
 • у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
 • у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм’я виконавчого органу Товариства; отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради на умовах визначених Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. А також Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому. Генеральний директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. А також, Генеральний директор має право: без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган; представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї та представництва; встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена)

Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; пiдписувати Колективний договiр; вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв;  затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв, Ревiзiйної комiсiї питання пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своєму заступнику або керiвникам структурних пiдроздiлiв.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв; виносити на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; вносити на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання своїх функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання таких документiв та iнформацiї; доступу у службовi примiщення Товариства для з’ясування питань, пов’язаних з ревiзiєю або перевiркою; бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на її розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третини її членiв.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

АУДИТОРСЬКА ФIРМА

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО

<< ЛЬВIВ-АУДИТ>>

Номер в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi – 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львiв, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ “КРЕДОБАНК”, МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

СТОСОВНО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЕЛЕКТРО”

ЗА 2019 РIК

У вiдповiдностi до Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, згiдно вимог статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами та доповненнями (далi – Положення №2826) та iнших нормативних актiв, нами, незалежною аудиторською фiрмою Приватним пiдприємством “ЛЬВIВ-АУДИТ” (Номер в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi – 4771) проведено перевiрку звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Електро” (надалi – Товариство) за 2019 рiк. Перевiрку здiйснено, зокрема, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 “Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї”. Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевiрки. Висновок з надання впевненостi адресується, зокрема, акцiонерам та управлiнському персоналу, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання  Звiту про корпоративне управлiння, яка є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, рiчного звiту керiвництва вiдповiдно Закон України “Про цiннi папери та фондовий ринок”. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї щодо предмета перевiрки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки з надання впевненостi щодо Звiту про  корпоративне управлiння (пункти 5-9, вiдповiдно до статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”) на основi результатiв проведеної перевiрки у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненостi, Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту.

 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Приватне пiдприємство “Львiв-Аудит”.

79026, м. Львiв, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi – 4771

Рахунок UA953253650000002600501384252 у АТ “КРЕДОБАНК”, МФО 325365.

 • ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства       Приватне акцiонерне товариство “Електро”

Скорочене найменування     ПрАТ “Електро”

Мiсце знаходження 79056, Україна, м.Львiв, вул. Ковельська, буд.109А 

Код ЄДРПОУ 00132486

Голова правлiння                  Тринцолин Я.I.

Опис виконаної роботи

Перевiрка передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання Звiту корпоративного управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Нами перевiрено iнформацiю згiдно вимог статтi  401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння та отримано усi пiдстави для висловлення своєї думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки.

Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi  401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Електро” розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.

Думка щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк: на нашу думку, Приватне акцiонерне товариство “Електро” дотрималося в  усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України “Про акцiонернi товариства”, статуту товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.

Звiт з надання впевненостi складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй – ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифiкат №006807 виданий згiдно рiшення АПУ 

вiд “28” квiтня 2011 р. № 230/2. Строк дiї продовжено до “28” квiтня 2021р. згiдно рiшення АПУ вiд 31 березня 2016 року)   

А.Я. Чух 

м. Львiв                                                                                              22 квiтня 2020 р.

Звiт про корпоративне управлiння за 2019 рiк

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕЛЕКТРО”

код за ЄДРПОУ 00132486, мiсце знаходження: 79056, Україна,

Львiвська обл., м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109 А

 1. Мета провадження дiяльностi ПрАТ “Електро”.

Згiдно Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро” (далi – “Товариство”), затвердженого Протоколом № 1 вiд “28” квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”, метою дiяльностi є: одержання прибутку та використання його в iнтересах акцiонерiв Товариства; ефективне управлiння майном та коштами, як власними, так i залученими; забезпечення суспiльних потреб в продукцiї, роботах та послугах Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг, здiйснення виробничої, торгiвельної, консультацiйної, посередницької, iнвестицiйної, iнновацiйної, iнжинiрингової та будь-якої iншої господарської та пiдприємницької дiяльностi, що не суперечить чинному законодавству України.

 • Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння.

ПрАТ “Електро” (далi – “Товариство”) у своїй дiяльностi дотримується Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ “Електро”, затвердженого Протоколом № 1 вiд “28” квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”, метою якого є впровадження у щоденну практику дiяльностi Товариства вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки, заснованих на стандартах корпоративного управлiння, що застосовуються у мiжнароднiй практицi, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу. Змiни до даного кодексу протягом 2019 року не вносилися. 

 • Iнформацiя щодо дотримань/вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння.
  • За пропозицiєю Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради у 2009 роцi впроваджено посаду та обрано корпоративного секретаря Товариства, якого було повторно затверджено рiшенням Наглядової ради вiд “22” червня 2017. Корпоративний секретар забезпечує ефективну органiзацiйну та iнформацiйну пiдтримку органiв управлiння Товариства, його учасникiв (акцiонерiв) та iнших заiнтересованих осiб.
  • Вiдхилення вiд принципiв та вимог Кодексу корпоративного управлiння в ПрАТ “Електро” протягом 2019 року вiдсутнi.
 • Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв): 

19 квiтня 2019 року – черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв.

Початок реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: 10 година 00 хвилин.

Закiнчення реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: 11 година 45 хвилин.

Початок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: 12 година 00 хвилин.

Закiнчення проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: 12 година 45 хвилин.

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 15.04.2019 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв), якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 116 осiб.

Загальна кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 35 осiб, кiлькiсть належних їм голосiв: 12 918 голосiв.

Кворум чергових загальних зборiв акцiонерiв становить: 83,22 % (вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Таким чином, вiдповiдно до ст. 41 Закону України “Про акцiонернi товариства” рiчнi Загальнi збори вiд 19 квiтня 2019 року мають кворум i визнаються правомочними (протокол Реєстрацiйної комiсiї вiд 19 квiтня 2019 року за результатами реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро”). Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.02.2019р. було прийнято рiшення про проведення чергових зборiв акцiонерiв Товариства та було рекомендовано Голову та секретаря Загальних зборiв. 

До порядку денного вищевказаних рiчних загальних зборiв включенi наступнi питання:

Питання №1: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв; Питання № 2: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв; Питання №3: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”; Питання №4: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”; Питання №5: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”; Питання №6: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”; Питання №7: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”; Питання №8: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”; Питання №9: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.

Iнiцiатором проведення рiчних Загальних зборiв Товариства вiд 15.02.2019 р. виступила Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до питань порядку денного цих рiчних загальних зборiв акцiонерами не подавалися.

Щодо першого питання порядку денного: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який оголосив перше питання порядку денного та повiдомив, що Наглядовою радою Товариства затверджений один проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Iнших пропозицiй по першому питанню не надходило.

Вiдбулося голосування бюлетенем № 1. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.

Було прийнято рiшення, а саме: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по

попередньому питанню. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв здiйснювався членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформлено протоколом, який пiдписали всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Щодо другого питання порядку денного: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який оголосив, що рiшенням Наглядової ради ПрАТ “Електро” було рекомендовано черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро” обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович,

Демчук Ольга Йосипiвна. Iнших пропозицiй по даному питаннi не надходило. Проект рiшення був наступний: “Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна. Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї”. Голосування вiдбулось за бюлетенем № 2. Протоколом Реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки голосування по другому питанню було зазначено, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.

Щодо третього питання порядку денного: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. 

Слухали: Голову Наглядової ради Костак М.I., який зачитав проект рiшення по третьому питанню порядку денного, який було рекомендовано Наглядовою радою черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича”. Голосування вiдбувалось за бюлетенем № 3. Вiдповiдно до протоколу, пiдписаного усiма членами Лiчильної комiсiї – рiшення було прийняте. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.

Щодо четвертого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”. 

Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив дане питання та надав слово доповiдачу, а саме: Головi Наглядової ради – Костаку М.I. Ним було оголошено звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, у якому вказувались основнi напрями роботи Наглядової ради, прийнятi рiшення тощо. Зокрема, було зазначено, що протягом 2018 року Наглядовою радою Товариства скликано та проведено 5 засiдань Наглядової ради. Усi рiшення прийнятi Наглядовою радою у 2018 роцi були виконанi. Додаткових запитань не було поставлено. 

Проект рiшення було виголошено Головою загальних зборiв: “Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2018 рiк”. Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було. Голосування проходило за бюлетенем № 4. Голова загальних зборiв оголосила протокол про пiдсумки голосування по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї: рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Отже, за результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства у 2018 роцi.  Щодо п’ятого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”. 

Слухали: Генерального директора ПрАТ “Електро” – Тринцолина Ярослава Iвановича, який оголосив показники виробничої дiяльностi Товариства, звiтнiсть по чисельностi працiвникiв, рiвень заробiтної плати, охорону працi, а також окреслив перспективи на 2019 рiк. Додаткових питань в акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах, не було. Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 5. Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Голова зборiв Салєй I.Ф. озвучив протокол про пiдсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомила, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Отже, прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2018 рiк.

Щодо шостого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”. 

Слухали: Собчук О.Ю., яка зазначила, що членами ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” Михайлович О.М., Собчук О.Ю., Якубiв М.М. розглянуто звiти фiнансово-господарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства за 2018 рiк, а також звiт консолiдованої звiтностi ПрАТ “Електро”. Собчук О.Ю. зазначила результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, оголосила дохiд та збитки Товариства, висвiтлила фiнансовi проблеми та iн. Було зазначено, що у своїй фiнансовiй дiяльностi ПрАТ “Електро” користується наказом № 1 вiд “03” липня 2017 року “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства”. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ведення бухгалтерського облiку, тобто дохiд вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершення операцiй послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат проводиться вiдповiдно      до        податкового законодавства           України,         тобто   на пiдставi пiдтверджуючих документiв – актiв виконаних робiт, розхiдних накладних, оплачених рахункiв. Отже, ПрАТ “Електро” свою фiнансово-господарську дiяльнiсть веде прозоро i в правовому полi, спираючись на законодавчi акти.

Додаткових питань та бажаючих виступити не було. Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2018 рiк” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 6. У протоколi Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, було зазначено, що рiшення прийнято. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.

Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновками Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2018 рiк.

Щодо сьомого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”.  Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Лучко П.Я., який запропонував акцiонерам ознайомитися з рiчним звiтом Товариства за 2018 рiк у порiвняннi з аналогiчними показниками 2017 року та запропонував затвердити цей рiчний звiт. У доповiдi було вказано, що в порiвняннi iз результатами роботи в 2017 роцi ПрАТ “Електро” у звiтному перiодi, не дивлячись на скорочення обсягiв робiт, дещо покращало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть, що знайшло своє вiдображення у ростi середньомiсячної заробiтної плати, вiдрахуваннi платежiв в бюджет України i збiльшенню власного капiталу.

Запитання до доповiдача не ставились. Голова Загальних зборiв проголосила проект рiшення: “Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2018 рiк з валютою балансу 78 775 000,00 гривень” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 7.

Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2018 рiк з валютою балансу 78 775 000,00 гривень.

Щодо восьмого питання порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”. Слухали: Лучко П.Я., який доповiв, що згiдно з результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк ПрАТ “Електро” одержано прибутку 5 027 000,00 гривень. Згiдно висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” вiдзначено незадовiльний стан виробничої технiки, яка майже не обновляється, тому потребує замiни на бiльш сучасну або ремонту. У зв’язку з цим прибуток ПрАТ “Електро” можна направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. Додаткових питань та членiв Загальних зборiв, бажаючих виступити по даному питанню, не було. Головою Загальних зборiв було оголошено проект рiшення: “Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi склав 5 027 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2018 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 8.

Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 35 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12 918 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – немає; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi склав 5 027 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2018 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.

Щодо дев’ятого питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.

Голова зборiв Салєй I.Ф., для надання iнформацiї про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв надав слово доповiдачу – Працьовитому Ю.В.

Вiдповiдно до статтi 2 Закону України “Про акцiонернi товариства” значний правочин – це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства” – рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. 

Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було. Голова зборiв Демчук О.Й. зачитав проект рiшення по даному питанню порядку денного: “Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства” та поставила проект рiшення на голосування бюлетенем № 9. Пiдсумки голосування: Голосували: 35 акцiонерiв, що володiють 83,22 % голосiв (12 918 простих iменних акцiй). “за” – 8 978 голосiв, що становить 69,50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “проти” – 3 940 голосiв, що становить 30,50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв; “утримались” -немає; “кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає; “кiлькiсть голосiв, якi не брали участi в голосуваннi” – немає.. За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт  (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв), визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Зауважень до ведення Загальних зборiв не надходило. 

 • Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих рiшень: 

5.1 Наглядова рада згiдно зi Статутом Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Склад Наглядової ради Товариства затверджений рiшенням Загальних зборiв 28.04.2017 року (протокол № 1) та включає 7 (сiм) осiб, а саме: Голова Наглядової ради: Костак Михайло Iванович.

Члени Наглядової ради:

Салєй Iван Федорович, Нестеренко Сергiй Григорович, Собчук Юрiй Iванович, Дмитраш Володимир Михайлович, Пую Петро Васильович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Термiн дiї повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ  “Електро” становить 3 (три) роки – до 27.04.2020 року.

Наглядова рада здiйснювала захист прав акцiонерiв Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України “Про акцiонернi товариства”, здiйснювала управлiння Товариством, а також приймала рiшення щодо дiяльностi Товариства в цiлому i здiйснювала контроль за їх виконанням. 

 Впродовж звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства проведено 5 засiдань, про що свiдчать вiдповiднi протоколи (17.01.2019, 15.02.2019, 22.02.2019, 05.04.2019, 30.08.2019 та 18.10.2019) На них розглядалися питання фiнансово-господарської та органiзацiйної дiяльностi Товариства, а саме: повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових зборiв акцiонерiвлiквiдацiї фiлiй та iн. Рiшення, з якими має можливiсть ознайомитися кожен акцiонер, Наглядовою радою Товариства приймалися з врахуванням iнтересiв, як акцiонерiв Товариства, так i працiвникiв Товариства в цiлому, пiдтвердженням чого є вiдсутнiсть оскаржень даних рiшень та виконання їх Генеральним директором Товариства та iншими посадовими особами ПрАТ “Електро”. Протягом 2019 року було розглянуто усi звернення, якi виносились на засiдання Наглядової ради.

У 2019 роцi Наглядова рада ПрАТ “Електро” була iнiцiатором скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, метою скликання яких – було вирiшення важливих питань для Товариства, як того вимагає чинне законодавство України. Наглядовою радою також здiйснювався нагляд за дотриманням захисту прав акцiонерiв Товариства та обiгом акцiй, якими володiє як саме Товариство, так i акцiонери Товариства.

Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ? її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв передбачених Статутом Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рiвнiй кiлькостi голосiв “за” i “проти” приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. 

Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. За пропозицiєю Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 22.06.2017 року обрано корпоративного секретаря Товариства, який вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та iнвесторами. 

5.2. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Генеральний директор – Тринцолин Ярослав Iванович (протокол Наглядової ради вiд 22.06.2017 року), дiє вiд iменi Товариства на умовах, прописаних у трудовому договорi (контрактi)  i є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки.

Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, видає довiреностi на право пiдпису документiв вiд iменi Товариства та iн. Накази та розпорядження Генерального директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.

6. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента:

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

 1. бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
 2. бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);
 3. аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

– пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; – факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” Михайлович О.М., Собчук О.Ю. було розглянуто звiти фiнансово-господарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства, а також звiт консолiдованої звiтностi ПрАТ “Електро” та зазначено, що у своїй фiнансовiй дiяльностi ПрАТ “Електро” користується наказом № 11 вiд 03 липня 2017 року “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства”. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ведення бухгалтерського облiку, тобто дохiд вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершення операцiй послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат проводиться вiдповiдно до податкового законодавства України, тобто на пiдставi пiдтверджуючих документiв – актiв виконаних робiт, розхiдних накладних, оплачених рахункiв.

 Метою управлiння ризиками є спрямованiсть на обiзнанiсть, розподiл чiтких повноважень мiж всiма органами управлiння, мiнiмiзацiя ризикiв або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. 

7. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:  Вiдповiдно до п.5 ч.1 ст. 2 Закону України “Про акцiонернi товариства”: значний пакет акцiй – пакет iз 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства.

За звiтний 2019 рiк, акцiонером ПрАТ “Електро”, який володiє значним пакетом простих iменних акцiй Товариства, є:

 1. ТзОВ “Електро-Закарпаття” – частка належних особi цiнних паперiв становить 11,599032% (код за ЄДРПОУ – 38475310, мiсцезнаходження – 90100, Закарпатська обл.,  Iршавський район, мiсто Iршава, вулиця Шкiльна, будинок 40);
 2. ТзОВ “Електромодерн” – частка належних особi цiнних паперiв становить 6,260210% (код за ЄДРПОУ – 38417589, мiсцезнаходження – 46020, Тернопiльська обл., мiсто Тернопiль, вулиця Текстильна, будинок 1).

8. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: 

Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства, станом на 31.12.2019, загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них голосуючих акцiй – 13 809 штук простих iменних акцiй, що становить 50,73% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Акцiонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосiб:

 • особисто брати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати по них;
 • направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

9. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.

Посадовими особами органiв Товариства – є фiзичнi особи – голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Генеральний директор та заступник Генерального директора.

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має становити не менше 7 (сiм) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради. Пропозицiя акцiонера про висування кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо Генеральному директору Товариства не пiзнiше, як за 15 календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких розглядатиметься питання про обрання членiв Наглядової ради. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з частиною п’ятою статтi 53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього -один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:- незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк; – систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов’язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року; – втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради. У разi якщо обрання членiв Наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

 • за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
 • в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;
 • в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;

 • в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; – у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є

представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. У разi дострокового припинення повноважень члена (членiв) Наглядової ради без рiшення загальних зборiв – обрання нового члена (членiв) Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3(три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення про обрання Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм’я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.

Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним. Рiшення про припинення повноважень Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. У разi вiдсторонення, тимчасової вiдсутностi Генерального директора на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов’язки виконує його заступник або iнша особа, що здiйснює виконання обов’язкiв Генерального директора на пiдставi наказу Генерального директора та/або рiшення Наглядової ради Товариства.

Ревiзiйна комiсiя товариства обирається загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до Статуту Товариства, Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кiлькостi не менше 3 (три) особи (станом на 2019 рiк Ревiзiйна комiсiя дiяла у кiлькостi дев’яти осiб: Михайлович О.М., Якубiв М.М., Собчук О.Ю., Дмитраш П.М, Галичанський Я.В., Рик Б.М., Кушнiр О.I., Сайко Н.I., Бучковський О.I.). Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначається Статутом ПрАТ “Електро”, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Такi договори вiд iменi Товариства пiдписуються Головою Наглядової ради чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такi цивiльно-правовi договори можуть бути або оплатними або безоплатними.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути: Член Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:

 • незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
 • невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов’язкiв; – втрати членом Ревiзiйної комiсiї (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства.

Положення про Ревiзiйну комiсiю може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:

 • за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;
 • у разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров’я -повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання членом Ревiзiйної комiсiї такої заяви, документа вiд медичної установи;
 • у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
 • у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

10. Повноваження посадових осiб емiтента:

Члени Наглядової ради мають право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм’я виконавчого органу Товариства; отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради на умовах визначених Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. А також Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому. Генеральний директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. А також, Генеральний директор має право: без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган; представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї та представництва; встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; пiдписувати Колективний договiр; вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв;  затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв, Ревiзiйної комiсiї питання пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своєму заступнику або керiвникам структурних пiдроздiлiв.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв; виносити на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; вносити на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання своїх функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання таких документiв та iнформацiї; доступу у службовi примiщення Товариства для з’ясування питань, пов’язаних з ревiзiєю або перевiркою; бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на її розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третини її членiв.

Вiд емiтента:

Генеральний директор ПрАТ “Електро”          _________________________      Тринцолин

Я.I.

У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, аудиторською фiрмою – ПП “Львiв-Аудит” перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX цього Звiту про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської фiрми додається, i є невiд’ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.

Вiд аудитора

Директор ПП “Львiв-Аудит”                              ______________________         Чух А.Я.

11) Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифіка ційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
ТзОВ <Електро-Закарпаття> 38475310 88018, Україна, Закарпатська обл., Ужгород р-н, м.Ужгород, вул.Залiзнична,11 3 550 11,5991 3 550 0
ТзОВ “Електромодерн” 38417589 46020, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопiль, Текстильна,1 1 916 6,26021 1 916 0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
         
Усього 5 466 17,85931 5 466 0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікацій ний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокумента рна іменна Бездокумент арні іменні 84 30 606 2 570 904 100
Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8
15.10.2013 158/1/2013 UA4000073159 30 606 2 570 904 13 809 16 797 0
Опис:
Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства, станом на 31.12.2019, загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них голосуючих акцiй – 13 809 штук простих iменних акцiй, що становить 50,73% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Акцiонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосiб: особисто брати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати по них; направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.  

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:        
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним власним X 0 X X

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4 429 3 038 0 0 4 429 3 038
  будівлі та споруди 2 373 490 0 0 2 373 490
  машини та обладнання 623 1 798 0 0 623 1 798
  транспортні засоби 1 201,5 732 0 0 1 201,5 732
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 231,5 18 0 0 231,5 18
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4 429 3 038 0 0 4 429 3 038
Опис Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 39 581 39 438
Статутний капітал (тис.грн) 2 571 2 571
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 2 571 2 571
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал.  Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

випуском):        
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 1 846 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 32 161 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 34 007 X X
Опис Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон  044 591-04-00
Факс 044 482-52-14
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Договiр    заключено    16.06.2010р.     № Е-463
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи  09801546
Місцезнаходження 79008, Укрїана, Львівська обл., Галицький р-н, м. Львiв, вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює депозитарну  дiяльностiь зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство “Львiв-Аудит”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 38057404
Місцезнаходження 79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м.Львiв, Рубчака, 21-В/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4771
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.10.2018
Міжміський код та телефон 0
Факс 0
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI СТОСОВНО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ЕЛЕКТРО” ЗА 2019  РIК  
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодосту пній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19.04.2019 рiшення загальних зборiв акцiонерiв 000 775 10,05 Надати Генеральному директору Товариства до 19.04.2019 elektro@svitonline.co m

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі – правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

            18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.    
Опис:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.70 Закону про акцiонернi товариства прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Схваленi такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.        

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
2020.01.01
00132486
4610136800
111
42,22

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство               Приватне акцiонерне товариство “Електро”       за ЄДРПОУ

Територія                     Львівська область, Сихiвський р-н                     за КОАТУУ

Організаційно-пра

вова форма   Приватне акціонерне товариство       за КОПФГ господарювання Вид економічної

                                                                                                                             за КВЕД

діяльності

Середня кількість працівників, осіб: 154

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79024, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, Ковельська,109А, 0322295142

 1. Баланс на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

    Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 4429 3049
    первісна вартість 1011 12155 9181
    знос 1012 (7726) (6132)
Довгострокові біологічні активи  1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 48
Інші необоротні активи 1090 22 0
Усього за розділом I 1095 4451 3097
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 3349 5768
    у тому числі готова продукція 1103 85 106
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2260 25261
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1717 750
    у тому числі з податку на прибуток 1136 247 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27432 8584
Поточні фінансові інвестиції 1160 4794 5201
Гроші та їх еквіваленти 1165 34647 24830
Витрати майбутніх періодів 1170 8 7
Інші оборотні активи 1190 117 90
Усього за розділом II 1195 74324 70491
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 78775 73588
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2571 2571
Додатковий капітал 1410 5343 3104
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31524 33906
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 39438 39581
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 271 337
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 363 0
    товари, роботи, послуги 1615 33536 27588
    розрахунками з бюджетом 1620 2086 1846
    у тому числі з податку на прибуток 1621 1233 565
    розрахунками зі страхування 1625 154 59
    розрахунками з оплати праці 1630 965 1367
Доходи майбутніх періодів 1665 216 1152
Інші поточні зобов’язання 1690 1746 1658
Усього за розділом III 1695 39066 33670
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 78775 73588

Примітки: д/в

 • Звіт про фінансові результати за 2019 р.

Форма №2-м

    Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 281707 228846
Інші операційні доходи 2120 2876 6587
Інші доходи 2240 4388 4448
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 288971 239881
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (273622) (224604)
Інші операційні витрати 2180 (9316) (9809)
Інші витрати 2270 (2261) (441)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (285199) (234854)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 3772 5027
Податок на прибуток 2300 (1068) (905)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 2704 4122

Примітки: д/в

Керівник                                              Тринцолин Я.I.

Головний бухгалтер                             Лучко П.Я.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
19.04.2019 19.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up