ПОВІДОМЛЯЄ про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» 19 квітня 2019 року

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ:

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро»

19 квітня 2019 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 15.04.2019 року.

Загальна кількість 30 606 акцій. Голосуючі 15294 акції.

Для участі у загальних зборах акціонерів – акціонеру необхідно мати документ,який посвідчує особу (Паспорт).

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписують всі члени Реєстраційної комісії.

2)Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів;

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Романик Юрій Зіновійович, Демчук Ольга Йосипівна.

Підрахунок голосів по другому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

4)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Електро» за 2018 рік;

5)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Електро» за 2018 рік;

6)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Електро» за 2018 рік;

7)Затвердження річного звіту ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Електро» за 2018 рік з валютою балансу 78 775 000,00 гривень.

8)Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Прибуток ПрАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році склав 5 027 000,00 гривень.

Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Електро» у  2018 році  не здійснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованості та на поповнення обігових коштів ПрАТ «Електро».

9)Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

Проект рішення: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 18.04.2020 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 750 000 000,00 (сімсот п’ятдесят мільйонів) гривень; характер правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 18.04.2020 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

Права та обов’язки акціонерів передбачені ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса сайту ПрАТ «Електро»: at-elektro.com

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПрАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПрАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ «Електро».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПрАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2018 рік

 

——————————————————————

|           Найменування показника           |     період        |

|                                            |——————-|

|                                            |звітний |попередній|

|——————————————–+——–+———-|

|Усього активів                              |  78775 |  58918   |

|——————————————–+——–+———-|

|Основні засоби                              |  4429  |  4755    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові фінансові інвестиції          |    –   |    –     |

|——————————————–+——–+———-|

|Запаси                                      |  3349  |  14919   |

|——————————————–+——–+———-|

|Сумарна дебіторська заборгованість          |  31409 |  19493   |

|——————————————–+——–+———-|

|Грошові кошти та їх еквіваленти             |  34647 |  14209   |

|——————————————–+——–+———-|

|Нерозподілений прибуток                     |  31524 |  31211   |

|——————————————–+——–+———-|

|Власний капітал                             |  39438 |  36621   |

|——————————————–+——–+———-|

|Статутний капітал                           |  2571  |  2571    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові зобов’язання                  |  —   |  —     |

|——————————————–+——–+———-|

|Поточні зобов’язання                        |  37731 |  22050   |

|——————————————–+——–+———-|

|Чистий прибуток (збиток)                    |  4122  |  4618    |

|——————————————–+——–+———-|

|Середньорічна кількість акцій (шт.)         |  30606 |  30606   |

|——————————————–+——–+———-|

|Кількість власних акцій, викуплених протягом|  3421  |  —-    |

|періоду (шт.)                               |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Загальна сума коштів, витрачених на викуп   |  1437  |  —-    |

|власних акцій протягом періоду              |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Чисельність працівників на кінець періоду   |   169  |  215     |

|(осіб)                                      |        |          |

——————————————————————

 

ТЕЛ/ФАКС:  (032) 229-51-42 (Бухгалтерія)

файли –

ЕЛЕКТРО ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 2019 р. ПРОЕКТ.docx.p7s disk_1

ЕЛЕКТРО ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 2019 р. ПРОЕКТ disk_1

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up