СТАТУТ «ЕЛЕКТРО» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Електро»

Протокол № 1

«25» квітня 2014 року

 

СТАТУТ

 

Публічного акціонерного товариства

«ЕЛЕКТРО»

 

 

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

м. Львів – 2014

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Публічного акціонерного товариства «Електро» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства «Електро» (далі – Товариство).

1.2. Товариство створено на підставі рішення засновників від 28 червня 1994 року шляхом перетворення суб’єкта підприємницької діяльності – орендного підприємства орендної будівельно-монтажної фірми «Електро» в складі Волинського управління, Закарпатського управління, Івано-Франківського управління, Львівського управління, Рівненського управління, Тернопільського управління, Хмельницького управління, Чернівецького управління та Центральної виконавчої дирекції в Закрите акціонерне товариство «Електро».

Публічне акціонерне товариство «Електро» є правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Електро» (ідентифікаційний код 00132486).

Товариство здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.3. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

1.4. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

1.5. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Електро»;

англійською мовою: Publіc Joіnt-Stock Company «Elektro».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПАТ «Електро»;

англійською мовою – PJSC «Elektro».

Місцезнаходження Товариства: Україна, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок № 109 А.

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

 

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство – є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

В склад Товариства входять: Волинське управління, Закарпатське управління, Івано-Франківське управління, Львівське управління, Рівненське управління, Тернопільське управління, Хмельницьке управління, Чернівецьке управління та Центральна виконавча дирекція, які є відокремленими підрозділами (філіями) Товариства.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство може мати у власності рухоме та нерухоме майно, має самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансово-кредитних установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

2.4. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій, яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій.

2.7. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.8. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

– грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;

– доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності на території Україні та за її межами;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.9. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.10. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

 

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є :

– одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства;

– ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;

– забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності що не суперечать чинному законодавству України. У відповідності з предметом і метою діяльності Товариство, в тому числі, але не обмежуючись, здійснює:

3.2.1. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, в тому числі: магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у т.ч. для залізниць; магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній.

3.2.2. Будівництво розподільних ліній для подачі електроенергії, а також ліній телекомунікацій та будівництво будівель та споруд, що є невід’ємною частиною таких систем.

3.2.3. Будівництво об’єктів цивільного будівництва: магістральних та міських комунікаційних і електричних ліній, електростанцій.

3.2.4. Будівництво житлових і нежитлових будівель:

– будівництво всіх типів житлових будинків: одноквартирних будинків, багатоквартирних будинків, у тому числі багатоповерхових будинків;

– будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, майстерень, складальних цехів тощо, лікарень, шкіл, офісних будівель, готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів, будівель аеропортів, критих спортивних комплексів, гаражів, у тому числі підземні паркувальні площадки, складів, будівель культового призначення, монтаж та установлення збірних конструкцій на ділянках, реконструкцію або реставрацію житлових будинків;

3.2.5. Будівництво інших споруд, зокрема, будівництво промислових будівель та споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та металургійної промисловості, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо.

3.2.6. Електромонтажні роботи:

– монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування систем освітлення та сигналізації для вулиць, автомобільних доріг, залізниць, аеропортів, портів; монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач;

– установлення електротехнічних систем у будь-яких будівлях та спорудах цивільного будівництва;

– установлення: електропроводки та фурнітури,телекомунікаційної проводки, комп’ютерних систем та телевізійних кабелів, у тому числі оптоволоконні кабелі, супутникових тарілок, систем освітлення, протипожежної сигналізації, охоронної сигналізації, вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування, освітлення злітно-посадочних смуг, електричних колекторів сонячної енергії, з’єднання електричного устаткування та побутових приладів, у тому числі плінтусні радіатори, монтаж лічильників електроенергії.

3.2.7. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах: інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах: проектування машинобудування, промислового будівництва; проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва; проектів управління водними ресурсами; проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки; розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо; геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження.

3.2.8. Діяльність вантажного автомобільного транспорту: усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом: перевезення лісоматеріалів; перевезення великогабаритних вантажів; рефрижераторні перевезення; перевезення великовагових вантажів; перевезення не пакованих вантажів (навалом або наливом); перевезення автомобілів; перевезення відходів та брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації; оренду вантажних автомобілів з водієм, надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу.

3.2.9. Монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування електричних підстанцій та ліній електропередач.

3.2.10. Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби та буйволів; розведення коней та інших тварин родини конячих; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення інших тварин; після урожайна діяльність; оброблення насіння для відтворення; оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля живими тваринами; оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

3.2.11. Виробництво інших дерев’яних конструкцій і столярних виробів; виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів; кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія; механічне оброблення металевих виробів; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

3.2.12. Організація будівництва будівель; спеціалізовані будівельні роботи; знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання; інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва.

3.2.13. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду); складське господарство.

3.2.14. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщівання; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

3.2.15. Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

3.2.16. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання в оренду автотранспортних засобів; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютери; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у.

3.3. Товариство має право займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить діючому законодавству України. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ліцензії (дозволу).

 

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами, в тому числі на інтелектуальну власність, грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4.2. Статутний капітал Товариства становить 2 570 904 (два мільйони п’ятсот сімдесяттисяч дев’ятсот чотири) гривні 00 копійок та поділений на 30 606 простих акцій номінальною вартістю 84,00 (вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.

4.3. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі. Товариство користується послугами незалежного зберігача з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

4.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

4.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

– підвищення номінальної вартості акцій;

– розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

– якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;

– у разі наявності викуплених Товариством акцій.

4.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п’яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.10. Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», чинного законодавства України та цього Статуту. Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з моменту їх викупу. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2. Законами України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

 

СТАТТЯ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів тощо) шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.2. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.3. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

– розміщення акцій під час заснування Товариства;

– розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.4. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій.

Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

6.6. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

6.7. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства.

6.8. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням норм абзацу другого пункту 4.1 цього Статуту.

6.9. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.10. Товариство не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

 

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

7.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

7.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

– брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;

– брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;

– отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов’язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства;

– вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;

– у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

– отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;

– продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;

– вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку передбачених законодавством України і цим Статутом;

– продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

– у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

– призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

– вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства;

– вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією;

– вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

7.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов’язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані:

– дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства;

– виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;

– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

– оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

 

СТАТТЯ 8. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Капітал Товариства включає:

– основний капітал;

– додатковий капітал.

8.2. Основний капітал Товариства включає:

– сплачений і зареєстрований статутний капітал;

– розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Товариства.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

8.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов’язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, формуються обов’язкові резерви. Кошти, відраховані до резервного капіталу, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

Для забезпечення зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням виконавчого органу Товариства.

8.4. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою, за рахунок коштів резервного фонду Товариства; якщо коштів резервного фонду Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Товариства можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

8.5. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборів акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

 

СТАТТЯ 9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський  рахунок акціонера або видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Товариство листами персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

– звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

– власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

9.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства.

 

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

– Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

– Наглядова рада.

– Генеральний директор.

10.2. Органами контролю Товариства є:

– Ревізійна комісія.

10.3. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів внутрішнього регулювання Товариства. Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

– визначення основних напрямів діяльності Товариства;

– внесення змін до Статуту Товариства;

– прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

– прийняття рішення про зміну типу Товариства;

– прийняття рішення про розміщення акцій;

– прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

– прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

– прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

– затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

– затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

– затвердження річного звіту Товариства;

– розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

– прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

– прийняття рішення про форму існування акцій;

– затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

– прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

– обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

– прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

– обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

– затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);

– обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

– прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

– прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

– прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

– затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

– обрання комісії з припинення Товариства;

– вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства, законами України або Положенням про Загальні збори Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Товариства або виконавчого органу Товариства.

11.3. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

11.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

– про затвердження річного звіту Товариства;

– про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

– обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

– прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

11.6. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

– з власної ініціативи;

– на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

– на вимогу Ревізійної комісії;

– на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

– в інших випадках, встановлених законом.

11.7. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

– формулювання порядку денного;

– чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

11.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Виконавчий орган протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів зобов’язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

11.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.10. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з  дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у попередньому абзаці цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально поштовим листом або вручається особисто під розписку уповноваженою Товариством особою кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів. Також Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій було пройдено процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Наглядова ради Товариства має право прийняти рішення про надання Товариством копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів в електронній формі та/або шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді.

11.12. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради (або акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог передбачених цим положенням. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

– недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цього пункту;

– неповноти даних, передбачених пунктом 11.12 цього Статуту.

Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких було пройдено процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

11.13. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.14. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.15. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

11.16. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

11.17. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

– особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

– направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосування по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

11.18. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням загальної процедури голосування. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою та/або обраний Загальними зборами акціонерів Голова зборів.

11.19. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.20. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.21. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

11.22. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

11.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.24. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

11.25. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

11.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

11.27. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.28. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків передбачених пунктом 11.29. цього Статуту.

12.29. Рішення Загальних зборів з питань: про внесення змін до Статуту Товариства; про прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; про прийняття рішення про зміну типу Товариства; про прийняття рішення про розміщення акцій; про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; про прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.30. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.31. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

11.32. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають Лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів Лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства або є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії чи виконавчого органу. Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

11.33. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Генерального директора.

11.34. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

11.35. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

 

СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

12.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки.

Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має становити не менше 7 (сім) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

12.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо Генеральному директору Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

12.4. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

12.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

– затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

– підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

– прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

– прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

– прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

– затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

– затвердження умов контрактів, які укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди;

– прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

– обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

– обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

– визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

– визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

– вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та затвердження їх статутів, про створення та ліквідацію філій, затвердження положень про філії;

– вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

– прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

– прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

– прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

– надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

– вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

12.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

12.9. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

12.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором).

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

12.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.12. Голова Наглядової ради:

– організовує її роботу;

– скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

– відкриває загальні збори та головує на них, організовує обрання секретаря загальних зборів;

– здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.13. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

12.14. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

12.15. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

12.16. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Наглядовою радою Товариства, але не рідше одного разу на квартал. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Виконавчий орган зобов’язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

12.17. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ¾ її членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

12.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків передбачених Статутом Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

12.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п’яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради за одноголосним рішенням присутніх на ньому членів Наглядової ради може бути підписаний всіма членами Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

12.20. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

12.21. Наглядова рада має право:

– отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів філій, дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім’я виконавчого органу Товариства;

– заслуховувати звіти виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.22. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

– незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

– систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;

– втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування,  рішення  загальних  зборів  акціонерів про дострокове  припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.23. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

– за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

– в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

– в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

– в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради без рішення загальних зборів – обрання нового члена (членів) Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

12.24. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, про затвердження положення про комітет приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

12.25. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

 

СТАТТЯ 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

13.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган.

13.3. Права та обов’язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.4. До компетенції Генерального директора належить:

– визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

– затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства;

– складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

– організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

– попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

– організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

– здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

– прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;

– затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

– підготовка звітів для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

– визначення організаційної структури Товариства;

– визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;

– керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

– прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

– прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

– прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

– прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

– прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень щодо списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Товариства та філій Товариства, надання повноважень директорам філій на списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі філій Товариства;

– визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

– забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

– прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;

– вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

13.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не більше як на 3(три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Рішення про обрання Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

13.6. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

13.7. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним. Рішення про припинення повноважень Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

13.8. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

13.9. Генеральний директор має право:

– без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;

– представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

– видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

– наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

– в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;

– встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

– підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

– підписувати Колективний договір;

– вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

– бути присутнім на Загальних зборах акціонерів;

– затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

– заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

– розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган;

– вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

– виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів, Ревізійної комісії питання пов’язані з діяльністю Товариства;

– виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

У разі відсторонення, тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує його заступник або інша особа, що здійснює виконання обов’язків Генерального директора на підставі наказу Генерального директора та/або рішення Наглядової ради Товариства. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своєму заступнику або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про виконавчий орган.

Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Генеральний директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор.

Генеральний директор не має права передавати іншим особам, крім випадків передбачених цим Статутом, такі права: право представляти Товариство без доручення/довіреності; право видавати від імені Товариства зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

 

СТАТТЯ 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами органів товариства – є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генеральний директор та заступник Генерального директора.

14.2. Посадовими особами Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов’язків посадові особи зобов’язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи Товариства зобов’язані:

– ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків;

– приймати рішення в межах наданих повноважень;

– не використовувати службове становище у власних інтересах;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

14.3. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

 

СТАТТЯ 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок,  в  якому  міститься  інформація про:

– підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

– факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

15.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

15.3. Ревізійна комісія:

– контролює дотримання Товариством законодавства України;

– розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

– щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року;

– вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

15.4. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кількості не менше 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Наглядової ради чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними або безоплатними.

15.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

– Член Наглядової ради;

– Генеральний директор;

– Корпоративний секретар;

– Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

– члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

15.6. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

15.7. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

15.8. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою, Генеральним директором чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

15.9. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві третини її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

15.10. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

– незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

– невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків;

– втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

15.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

– за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

– у разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;

– у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

– у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

15.12. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

 

СТАТТЯ 16.  ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України.

16.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

16.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

16.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.Річна фінансова звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність». Річна фінансова звітність, підтверджена зовнішнім аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації у порядку та у строки визначені чинним законодавством України.

16.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законів України.

16.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

 

СТАТТЯ 17. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

17.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

17.2. Рішенням Загальних зборів обов’язково встановлюються:

– порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;

– строк викупу;

– ціна викупу (або порядок її визначення);

– дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

17.3. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

17.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство повинно повідомити акціонерів – власників акцій, рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами акціонерів.

17.4.1. Повідомлення має містити таку інформацію:

– найменування і місцезнаходження Товариства;

– акцій, що викупляються;

– ціна викупу або порядок її визначення;

– форма і строк оплати акцій;

– офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

– офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

– адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариства належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариства належних йому акцій.

17.5. Направлення повідомлень здійснюється листами на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у реєстрі акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

17.6. Кожний акціонер-власник акцій, рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов’язане їх придбати.

17.7. Акціонер-власник акцій, рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариства заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Дата пред’явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

17.8. Наглядова рада не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

– затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

– зобов’язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

17.9. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв’язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій, рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

17.10. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

17.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення  загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

17.12. При прийнятті рішення про викуп акцій Товариство повинно враховувати обмеження щодо викупу акцій визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати  рішення  про  викуп  акцій, якщо: на дату викупу акцій товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону; Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; власний  капітал  Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

17.13. Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

– злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

– вчинення Товариством значного правочину;

– зміну розміру статутного капіталу.

17.14. Товариство у випадках, передбачених пункті 18.13. цього Статуту, зобов’язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

17.15. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

17.16. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

17.17. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені:

– прізвище (найменування), ім’я, по батькові акціонера;

– місце проживання (місцезнаходження);

– кількість акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред’явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

17.18. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

 

СТАТТЯ 18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов’язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.

18.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

18.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

18.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення статті 18 цього Статуту.

18.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім’ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім’ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім’ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

– є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

– отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

– внаслідок такого правочину придбаває майно;

– бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

18.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

18.9. Генеральний директор зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

– предмет правочину;

– вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

– загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

– особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

18.10. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів Товариства.

Наглядова рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим Статутом, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.11. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

Положення цієї статті не застосовуються у разі:

– реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії;

– викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

– виділу та припинення Товариства;

– надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

Правочин, вчинений з порушенням встановлених вимог може бути визнано судом недійсним.

18.12. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням встановлених вимог несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

 

СТАТТЯ 19. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

19.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов’язане зберігати такі документи:

– Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

– Положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

– Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

– Документи, що підтверджують права Товариства на майно;

– Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

– Протоколи Загальних зборів;

– Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

– Протоколи засідань Наглядової ради та накази і розпорядження Генерального директора;

– Протоколи засідань Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

– Річну фінансову звітність;

– Документи бухгалтерського обліку;

– Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

– Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

– Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості належних їм акцій;

– Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

– Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

Перераховані вище документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

19.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства, у межах визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

19.3. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію);

– номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

19.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – особа уповноважена Генеральним директором Товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених п. 19.1 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

19.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 19.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

19.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

19.7. Товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

19.8. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

19.8.1. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

19.8.2. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов’язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає ко­мерційну таємницю Товариства, і зобов’язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер та/або працівник несе відповідальність згідно із законами України.

19.8.3. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Генеральним директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

19.9. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Генеральним директором та/або Наглядовою радою.

 

СТАТТЯ 20. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

20.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

20.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

20.3.Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв’язків.

20.4. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Генеральний директор самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

20.5. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

20.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

20.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором згідно із законодавством України.

20.8. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Генерального директора. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

20.9. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров’ю та працездатності при виконанні ними трудових обов’язків.

20.10. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

20.11. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

20.12. Інтереси трудового колективу представляє представницький орган трудового колективу Товариства.

 

СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21.2. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

21.3. Товариство зобов’язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які відбулися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

21.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

 

СТАТТЯ 22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

22.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов’язків іншим Товариствам-правонаступникам (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

22.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

22.3. Право звернення до суду із заявою про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію мають особи (органи) визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Умови та порядок звернення до суду про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію визначені в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.4. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

 

 

___________________________                                               Тринцолин Ярослав Іванович
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up