Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Тринцолин Я.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00132486
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79056, м. Львiв, Ковельська,109А
5. Міжміський код, телефон та факс
0322295142 0322295142
6. Електронна поштова адреса
info@at-elektro.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Цiннi папери України” 63   07.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці elektro@svitonline.com в мережі Інтернет 07.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня.Товариство не є виробником продукцiї. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Електро”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ 371488
3. Дата проведення державної реєстрації
20.07.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
3809484
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
372
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
43.21 Електромонтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
Наглядова рада Товариства: Склад 9 чоловiк; Є органом товариства який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок формування наглядової ради її виключна компетенцiя i форми органiзацiйної роботи регламентуються Положенням “Про наглядову раду ЗАТ “Електро” Наглядова рада АТ обирається загальними зборами товариства на 5 рокiв у складi 9 акцiонерiв Товариства по одному представнику вiд кожного управлiння i ЦВД. До складу наглядової ради не можуть бути обранi члени правлiння, ревiзiйної комiсiї. Наглядову раду очолює голова ,який обирається зборами акцiонерiв iз членiв наглядової ради i дiє на пiдставi Положення. Функцiї: Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв.Розглядає звiти за пiврiччя, рiк, якi подає правлiння, готує вiдповiднi рекомендацiї загальним зборам. Аналiзує дiї правлiння по змiнi або розширенню дiяльностi Товариства, його пiдроздiлiв i готує вiдповiднi висновки загальним зборам. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його пiдроздiлiв i на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї подає пропозицiї правлiнню i загальним зборам. Засiдання наглядової ради проводяться один раз в квартал. Позачерговi засiдання скликаються головою Наглядової ради завласною iнiцiативою або по вимозi членiв ради, а також правлiння або ревiзiйної комiсiї. Члени наглядової ради повiдомляються про позачерговi засiдання не пiзнiше, як за 10 днiв до призначеної дати засiдання. Виконують iшi функцiї передбаченi Законом “Про акцiонернi товариства”. Правлiння Товариства (виконавчий орган): склад 18 чоловiк; Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Роботою правлiння керує Голова, який обирається зборами акцiонерiв. Порядок формування правлiння, вимоги до його членiв, органiзацiйна форма роботи правлiння регламентуються положенням “Про правлiння ЗАТ “Електро”, яке затверджене загальними зборами акцiонерiв товариства. До компетенцiї правлiння вiдноситься: До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.Розробляє та затверджує дiї та плани Товариства. Розробляє пропозицiї про внесення змiн та та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя: 9 осiб; Функцiї: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. Порядок формування ревiзiйної комiсiї її компетенцiя i органiзацiйнi форми роботи регламентуються положенням “Про ревiзiйну комiсiю ЗАТ “Електро”” Ревiзiйна комiсiя виконує свою функцiю як за власною iнiцiативою так i за iнiцiативою загальних зборiв акцiонерiв так i за iнiцiативою акцiонерiв якi володiють 10% i бiльше вiдсотками акцiй Товариства.Звiтує ревiзiйна комiсiя лише перед загальними зборами акцiонерiв. Подає на затвердження загальних зборiв акцiонерiв висновки, якi робить на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛФ АТ Укрексiмбанк”
2) МФО банку
325718
3) поточний рахунок
260020001946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Проектування об’єктiв, будiвельнi та монтажнi роботи, мотаж iнженерних мереж, iнжирiнгова дiяльнiсть у сферi будiвництва 573196 28.01.2011 Державна архiтектрна iнспекцiя 25.08.2016
Опис Пiсля закiнчення лiцензiї планується її продовження.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВТ “Електро” рахунок викуплених акцiй 00132486 79035Україна м. Львiв вул. Пимоненка, буд. 3 27.1946
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
463 фiзичнi особи д/в д/в д/в 72.8054
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлович Олексiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1996
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якубiв Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Середня, Тлумацький с/г технiкум бухгалтерського облiку
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -Головний бухгалтер Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ “Електро”. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 504620 03.03.1998 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середня, Львiвський електротехнiкум зв’язку
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Начальник виробничого вiддiлу ТУ ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галичанський В’ячеслав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 388427 22.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Завiдуючий виробництвом Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рик Богдан Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 691275 08.06.2001 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня, Виноградiвський полiтехнiчний технiкум
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Майстер дiльницi пiдготовки виробництва Закарпатського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiр Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Харкiвський державний технiчний унiверситет с/г
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Головний iнженер Хмельницького управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сайко Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм..I.Франка
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Iнженер виробничо-технiчного вiддiлу Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро».Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучковський Олег Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Виконроб Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тринцолин Ярослав Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 243775 09.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Невiдомський Григорiй Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 599552 17.09.2004 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЦВД ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 3
9) Опис
член правлiння надiлений всiма повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ВАТ. Займає посаду юрисконсульта.Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Директор ЦВД ПАТ «Електро».Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лучко Петро Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 615088 28.10.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Головний бухгалтер ПАТ «Електро»”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчук Ольга Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня-спецiальна, Львiвський технiкум гiдромелiоративний та сiльського будiвництва
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник директора Львiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салєй Iван Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костак Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 463412 13.04.1999 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Юрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Середня, Мирогощанський сiльсько-господарський технiкум
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Iвано-Франкiвського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пую Петро Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Кишинiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Чернiвецького управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитраш Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 790119 16.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ «Електро» .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ревiзiйної комiсiї Михайлович Олексiй Михайлович КВ 273637 30.09.1999 Шевченкiвським РВУ МВС України у Львiвськiй областi 145 0.4738 145 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Якубiв Марiя Михайлiвна СС 930970 18.07.2000 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 393 1.2841 393 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Собчук Олена Юрiївна СР 622243 07.10.1999 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 304 0.9932 304 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дмитраш Петро Михайлович МС 504620 03.03.1999 Тернопiльським РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 113 0.3692 113 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Галичанський В’ячеслав Васильович КР 388427 21.10.1998 Хотинським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рик Богдан Миколайович ВО 691275 08.06.2000 Ужгородським РВ УМВС у Закарпатськiй областi 02 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Олександр Iванович НА 208344 24.09.1996 Кам’янець-Подiльським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 5 0.0163 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Сайко Наталiя Iванiвна СС 614362 10.09.1999 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 13 0.0425 13 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бучковський Олег Iванович КВ 320298 30.12.1999 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 7 0.0229 7 0 0 0
Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович КВ 243775 09.09.1999 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 1000 3.2673 1000 0 0 0
Член Наглядової ради Демчук Ольга Йосипiвна КА 389417 25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 30 0.0980 30 0 0 0
Член Наглядової ради Салєй Iван Федорович АС 342055 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 1218 3.9796 1218 0 0 0
Член Наглядової ради Костак Михайло Iванович ВО 463412 13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй областi 398 1.3004 398 0 0 0
Член Наглядової ради Собчук Юрiй Iванович СР 113675 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 521 1.7023 521 0 0 0
Член Наглядової ради Нестеренко Сергiй Григорович СС 297714 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 2287 7.4724 2287 0 0 0
Член Наглядової ради Пую Петро Васильович КР 255051 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України у Чернiвецькiй областi 870 2.8426 870 0 0 0
Голова Наглядової ради Дмитраш Володимир Михайлович МС 790119 03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС України у Тернопiльськiй областi 133 0.4346 133 0 0 0
заступник генерального директора Невiдомський Григорiй Iллiч КА 599552 17.09.2004 Шевченкiвськти РВ ЛМУ УМВС 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Лучко Петро Ярославович КА 615088 28.10.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС 0 0 0 0 0 0
Усього 7437 24.21 7437 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТзОВ «Чечва» 38457642 79056 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв вул. Ковельська,109А 4999 16.3334 4999 0 0 0
ТзОВ «Електро-Закарпаття» 38475310 88018 Україна Закарпатська Ужгород м.Ужгород вул.Залiзнична,11 3550 11.5991 3550 0 0 0
ТзОВ «Електромодерн» 38417589 46010 Україна Тернопільська Тернопiль м.Тернопiль вул.Текстильна,1 4500 14.7030 4500 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 13049 42.64 13049 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.12.2015
Кворум зборів** 78.96
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2) Обрання Лiчильної комiсiї;
3) Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;
4) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;
5) Про анулювання викуплених Товариством акцiй;
6) Про зменшення статутного капiталу Товариства на обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються;
7) Про внесення змiн до Статуту, пов’язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства;
8) Припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9) Обрання членiв Наглядової ради.
10)Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

Доповнень до порядку денного не подавалося.
1) Затвердили регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. (“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
2) Затвердили обрання Лiчильної комiсiї (“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
3) Обрали голову та секретаря чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Електро»;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
4) Затвердили попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
5) Про анулювання викуплених Товариством акцiй. Рiшення не прийнято(“ЗА”-0,85,00%, «проти» – 78,10%; «утримались» – 0,0%)
6) Про зменшення статутного капiталу Товариства на обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються; Рiшення не прийнято. (“ЗА”-0,85,00%, «проти» – 78,10%; «утримались» – 0,0%).
7) Про внесення змiн до Статуту, пов’язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства. Рiшення не прийнято.(“ЗА”-0,85,00%, «проти» – 78,10%; «утримались» – 0,0%).
8) Затвердили припинення повноважень членiв Наглядової ради.;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%)
9)Обрали членiв Наглядової ради.;(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%).
10) Затвердили умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.(“ЗА”-100,00%, «проти» – 0,0%; «утримались» – 0,0%) .

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська д/в м. Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон 044 591-04-00
Факс 044 482-52-14
Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв
Опис Договiр заключено 16.06.2010р. № Е-463

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження 79008 Укрїана Львівська Галицький м. Львiв вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 032 245-64-21
Факс 032 245-64-83
Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює депозитарну дiяльностiь зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ПП “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”.
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31215885
Місцезнаходження 79031 Україна Львівська д/в м. Львiв Стрийська, 69/64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2590
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
Міжміський код та телефон 32-245-08-08
Факс 097-463-03-56
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/200116 вiд 20 сiчня 2016 року i була розпочата 20 сiчня 2016 р. та закiнчена 31 березня 2016 року

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.10.2013 158/1/2013 НКЦПФР UA4000073159 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 84 30606 2570904 100
Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв
 

XI. Опис бізнесу

В 1992 роцi на пiдставi Розпорядження Виконавчого комiтету Львiвської мiськради народних депутатiв вiд 28.01.1992 року №185 “Про реєстрацiю орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” на базi тресту “Львiвсiльелектромережбуд” було зареєстровано Орендну будiвельно-монтажну фiрму “Електро”. В 1993 роцi на базi Орендної будiвельно-монтажної фiрму “Електро” було зареєстроване Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”, засновником якого був трудовий колектив фiрми “Електро”. В 1994 роцi Орендне пiдприємство орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро” було перереєстроване в Закрите акцiонерне товариство “Електро” (Реєстрацiйний № 00132486). ЗАТ “Електро” було створене шляхом купiвлi державного майна Львiвської орендної будiвельно-монтажної фiрми “Електро”.
 
В структуру Товариства входять 8 управлiнь та Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул.Ковельська 109А ЦВД ЗАТ “Електро” 79035 м.Львiв, вул.Пимоненка 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Закарпаття управлiння 88015 м.Ужгород,вул.Залiзнична 11 Iвано-Франкiвське управлiння76000 м.Iвано-Франкiвськ,вул.Барнича,4 Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27 Тернопiльське управлiння 46010 м.Тернопiль,вул.Текстильна, 1 Чернiвецьке управлiння 58007 м.Чернiвцi,вул.Енергетична 3 Хмельницьке управлiння 29016 м.Хмельницький,вул.Тернопiльська,9
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 255 осiб. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -8495тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати зменшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
 
Емiтент не належить до будь-яких обєднань.
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться.
 
Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.
 
Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ЗАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.
 
Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
 
таких не було.
 
виконанi значнi правочини товариством укладалися у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
 
Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.
 
Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.
 
Штрафiв не виплачувалось.
 
фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися на 25 064 тис.гривень
 
таких немає.
 
виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.
 
Дослiджень не проводилось.
 
Судовi справи емiтента i посадовими особами не велись
 
Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6949 6047 0 0 6949 6047
будівлі та споруди 1587 3034 0 0 1587 3034
машини та обладнання 2149 1022 0 0 2149 1022
транспортні засоби 2906 1770 0 0 2906 1770
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 307 221 0 0 307 221
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6949 6047 0 0 6949 6047
Опис Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 27541 28902
Статутний капітал (тис. грн.) 2571 3810
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2571 3810
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 746 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 24241 X X
Усього зобов’язань X 24987 X X
Опис: Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.12.2015 14.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ПП “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Львiв, вул. Стрийська,69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ПП “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Львiв, вул.Стрийська,69/64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0 0 0 0
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма
<< III ТИСЯЧОЛIТТЯ-АУДИТ>>

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.2001р., дiю продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року, адреса: 79031, м. Львiв, вул. Стрийська, 69/64
р/рахунок №260093838 у ПАТ АКБ “ЛЬВIВ”, м. Львiв, МФО 325268
ЄДРПОУ 31215885 КОАТУУ 4610136900 КОПФГ 120

Власникам цiнних паперiв,
керiвництву
ПАТ “Електро”

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕЛЕКТРО”
ЗА 2015 РIК

У вiдповiдностi до Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Про аудиторську дiяльнiсть” та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством “III Тисячолiття-Аудит” (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк ПАТ “Електро” станом на 31.12.2015 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 705 “Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Нас призначили аудиторами товариства 20 сiчня 2016 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi товариства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, консолiдована фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ “Електро” на 31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “III Тисячолiття-Аудит”.
Адреса: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.01,
дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ “Львiв” у м. Львiв, МФО 325268
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Назва товариства ПАТ “Електро”
Код ЄДРПОУ 00132486
Мiсце знаходження 79035, Львiвська обл., мiсто Львiв, Сихiвський район, вул. Пимоненка, будинок 3
Дата реєстрацiї 20.07.1994 р.
Мiсцезнаходження
реєстрацiйної справи Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Основний вид дiяльностi 42.21 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
Поточний рахунок №260020001946 в АТ «Укрексiмбанк» ,
МФО 325718
Посадовi особи Генеральний директор Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.
3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
3.1. Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/200116 вiд 20 сiчня 2016 року i була розпочата 20 сiчня 2016 р. та закiнчена 31 березня 2016 року, про що складений акт виконаних робiт.
3.2. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського облiку, вибiрково – первиннi документи.
4. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не перевищують 10 рокiв.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси». Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом «ФIФО».
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi.
Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими колективним договором, у вiдповiдностi до галузевої угоди мiж державним департаментом продовольства мiнiстерства аграрної полiтики України, галузевими об‘єднаннями пiдприємств харчової та переробної промисловостi та профспiлкою працiвникiв агропромислового комплексу України.
Товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Передбачається створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов‘язання та непередбаченi активи», iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом балансових зобов’язань Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Звiтнiсть Товариства за сегментами побудована на такому операцiйному сегментi, як кисломолочна продукцiя.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.
5. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
5.1. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 24970 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 24970 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством.
5.3. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства низький.
5.4. Наявнiсть ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до списку емiтентiв що мають ознаки фiктивностi.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi (далi – Список), який формується та ведеться НКЦПФР у вiдповiдностi до вимог «Положення про встановлення ознак фiктивностi емiтентiв цiнних паперiв та включення таких емiтентiв до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 10.07.2015 року №980.
З ознак, вiдповiднiсть яким є пiдставою для прийняття рiшення про включення Товариства до Списку, iдентифiкована лише одна ознака, коли середньомiсячнi витрати на оплату працi в середньому на одного працiвника є меншими вiд трикратного мiнiмального розмiру заробiтної плати, встановленої законодавством на дату складання фiнансової звiтностi.
В результатi проведення аудиторських процедур не отриманi свiдчення наявностi щонайменше чотирьох ознак чи ознак, якi б були безумовною пiдставою для включення товариства до Списку.
6. ВИСНОВОК
За результатами перевiрки аудиторський висновок – умовно-позитивний.
Звiтнiсть ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй – ВИКОНАВЦЮ.

Аудитор
(сертифiкат №006807) А.Я. Чух
м. Львiв 31 березня 2016 року
Директор
(сертифiкат №003403) О.Б. Бобрович
м. Львiв 31 березня 2016 року

д/в
д/в
д/в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 1
2 2014 1 1
3 2013 02 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 7
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/в

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 9 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Так Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.22
Середня кількість працівників 255
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79035, м. Львiв, вул. Ковельська,109
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 34 15 0
первісна вартість 1001 64 43 0
накопичена амортизація 1002 30 28 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 0 0
Основні засоби: 1010 6949 6047 0
первісна вартість 1011 22399 19254 0
знос 1012 15450 13207 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 3 0 0
первісна вартість 1021 3 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 3 3 0
інші фінансові інвестиції 1035 1 1 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7020 6066 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 9262 12998 0
Виробничі запаси 1101 9117 12832 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 126 153 0
Товари 1104 19 13 0
Поточні біологічні активи 1110 4 1 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16315 13714 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 1447 5685 0
з бюджетом 1135 818 2081 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 494 16 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 369 2019 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 3987 2914 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6805 6818 0
Готівка 1166 1 0 0
Рахунки в банках 1167 6804 6818 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1 1 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 328 231 0
Усього за розділом II 1195 39336 46462 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 46356 52528 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2571 2571 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 7496 7040 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23029 22224 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 4194 ) ( 4294 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 28902 27541 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 275 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 275 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 275 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 54 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 11562 9219 0
за розрахунками з бюджетом 1620 858 746 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 130 1 0
за розрахунками зі страхування 1625 565 551 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1127 1191 0
за одержаними авансами 1635 2238 10870 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 439 0
із внутрішніх розрахунків 1645 304 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 178 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1050 1518 0
Усього за розділом IІІ 1695 17454 24712 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 46356 52528 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 122123 242127
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 117923 ) ( 240942 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток
2090 4200 1185
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7848 11653
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 9522 ) ( 11042 )
Витрати на збут 2150 ( 135 ) ( 208 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5356 ) ( 3507 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 2965 ) ( 1919 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1559 1908
Інші доходи 2240 1027 606
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 236 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 190 ) ( 45 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток
2290 0 550
 збиток 2295 ( 805 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -480
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток
2350 0 70
 збиток 2355 ( 805 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -805 70

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 53806 91928
Витрати на оплату праці 2505 8495 11640
Відрахування на соціальні заходи 2510 3481 4363
Амортизація 2515 1254 1369
Інші операційні витрати 2520 30367 37015
Разом 2550 97403 146315

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 161358 305164
Повернення податків і зборів 3005 158 8
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 8
Цільового фінансування 3010 33 54
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6710 973
Надходження від повернення авансів 3020 4822 2399
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 62 7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 4 85
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1362 4255
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 146104 ) ( 274247 )
Праці 3105 ( 6579 ) ( 9217 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3395 ) ( 9098 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 6013 ) ( 7154 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 314 ) ( 1078 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 4158 ) ( 5900 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 1262 ) ( 176 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5054 ) ( 272 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140 ( 5385 ) ( 1068 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 125 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4133 ) ( 12501 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2279 -612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1200 700
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1215 1308
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 39 554
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 8 ) ( 97 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2446 2465
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 100 ) ( 984 )
Погашення позик 3350 54 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 4 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -154 -988
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 13 865
Залишок коштів на початок року 3405 6805 5886
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6818 6751

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Електро” за ЄДРПОУ 00132486
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2571 0 7496 0 23029 0 4194 28902
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 2571 0 7496 0 23029 0 4194 28902
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -805 0 0 -805
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 984 984
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 100 100
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -456 0 0 0 0 -456
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -456 0 -805 0 -100 -1361
Залишок на кінець року 4300 2571 0 7040 0 22224 0 -4294 27541

Примітки д/в
Керівник Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« Електро»
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р.
(в тис. грн.)
I. Iнформацiя про компанiю.
Будiвельно-монтажна фiрма, акцiонерне товариство «Електро», на протязi декiлькох десятилiть виконує комплекси робiт по електрифiкацiї сiльськогосподарських i промислових об’єктiв. Серед них роботи по енергозабезпеченню компресорних станцiй i катодного захисту газо- i нафтопроводiв «Братерство» i «Дружба» i районi Карпат, газосховищ в Угерсько Львiвської i Богородчанах Iвано-Франкiвської областей; ВО «Сiрка», ВО «Хлорвiнiл» в Прикарпаттi i iншi. Фiрма має досвiд будiвництва кабельних волоконно-оптичних лiнiй зв’язку.
Фiрма дбає про якiсть i своєчаснiсть виконання договiрних робiт для наших замовникiв. Досвiдченi i висококвалiфiкованi працiвники фiрми (близько 250 чоловiк) гарантують можливiсть швидкого реагування на потреби замовникiв i ринку i впровадження в виробництво найновiших виробiв матерiалiв, конструкцiй i обладнання вiтчизняного i зарубiжного виробництва. По замовленню споживачiв фiрма розробляє проектну документацiю, комплектує об’єкти обладнанням i матерiалами i передає об’єкти «пiд ключ». Виробничо-технологiчний комплекс АТ «Електро» налiчує сотнi одиниць автотранспорту, машин i спецiальних механiзмiв, що повнiстю забезпечує потреби виробництва.
АТ «Електро» має досвiд спiвпрацi з зарубiжними фiрмами («Хохтiф», АВВ, «Головболгарбуд» по електропостачанню житлових мiстечок для вiйськовослужбовцiв в мiстах Старо-Константиновi, Новоград-Волинську, Хмельницьку, Тулi i iншi).
До складу ПАТ « Електро» входить 9 вiдокремлених пiдроздiлiв, а саме :
• ВОЛИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132368
Мiсцезнаходження ВП: 45200, Волинська обл., Кiверцiвський район, мiсто Кiверцi, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 61
• IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132339
Мiсцезнаходження ВП: 76000, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ БАРНИЧА, будинок 4
• ЛЬВIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132492
Мiсцезнаходження ВП: 79056, Львiвська обл., мiсто Львiв, Личакiвський район, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 109 А
• РIВНЕНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132546
Мiсцезнаходження ВП: 33024, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ МЛИНIВСЬКА, будинок 27
• ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132291
Мiсцезнаходження ВП: 46010, Тернопiльська обл., мiсто Тернопiль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 1
• ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132598
Мiсцезнаходження ВП: 29016, Хмельницька обл., мiсто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ТЕРНОПIЛЬСЬКА, будинок 9
• ЧЕРНIВЕЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 00132629
Мiсцезнаходження ВП: 58007, Чернiвецька обл., мiсто Чернiвцi, Садгiрський район, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 3
• ЗАКАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 34461608
Мiсцезнаходження ВП: 90100, Закарпатська обл., Iршавський район, мiсто Iршава, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА, будинок 40
• ЦЕНТРАЛЬНА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛЕКТРО”
Код ЄДРПОУ ВП: 34461634
Мiсцезнаходження ВП: 79035, Львiвська обл., мiсто Львiв, Сихiвський район, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА, будинок 3
II. Операцiйне середовище та умови функцiонування.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
III. Основи складання звiтностi.
Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Оскiльки Товариство перетворилось з закритого акцiонерного товариства в публiчне акцiонерне товариство в серединi 2013р.
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2013 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013р.).
При складанi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника.
IV. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї. Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» – «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»; Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» – «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» – «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» – «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» – «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» – «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання». Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» – «Представлення статей iншого сукупного доходу».
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – Товариства спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ. МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi». Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби».Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.
V.Основнi принципи облiкової полiтики
Затверджено розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, робочий план рахункiв.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Фiнансовi звiти складенi на основi iсторичної собiвартостi.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату проведення операцiй. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховується у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату.
Визнання та оцiнка доходiв
Визнання доходу в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд».
Доходи Товариства включають доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї та товарiв.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на пiдставi принципу нарахування в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
o покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
o пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
o сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
o є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а також витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
o Не визнаються доходами:
o сума податку на додану вартiсть, iншi податки i обов’язковi платежi, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв;
o сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на користь комiтента, принципала тощо;
o сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
o сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним договором;
o надходження, що належать iншим особам.
Дохiд вiд продажу зменшується на суму повернутих товарiв вiд покупцiв, а також на суму наданих фiнансових та товарних знижок. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю (товарами, роботами, послугами та iншими активами), якi є подiбними за призначенням та мають однакову справедливу вартiсть.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облiкових перiодах, коли фактично наданi такi послуги.
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, якщо виконуються всi з наведених далi умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики та винагороди, пов’язанi з власнiстю на товари;
за Товариством не зберiгається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов’язана з правом власностi, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно, що до суб’єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з цiєю операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Витрати дiяльностi
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони визнаються в тому перiодi, коли понесенi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Аналiтичнiй облiк виробничої собiвартостi готової продукцiї ведеться Товариством за об’єктами облiку витрат, а також за статтями витрат.
Оренда
Фiнансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив.
Орендар визнає одержаний у фiнансову оренду об’єкт одночасно як актив та зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю активу (за вирахуванням податкiв, що пiдлягають вiдшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Будь-якi первiснi прямi витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив.
Орендодавець визнає наданий у фiнансову оренду об’єкт як дебiторську заборгованiсть орендаря у сумi мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi за вирахуванням фiнансового доходу, який пiдлягає отриманню, з визнанням iншого доходу (доходу вiд реалiзацiї необоротних активiв). Одночасно залишкова вартiсть об’єкта фiнансової оренди виключається з балансу орендодавця з вiдображенням у складi iнших витрат (собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв).
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Умовнi оренднi платежi вiдображуються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Амортизацiя нараховується орендарем протягом перiоду очiкуваного використання активу на вартiсть, за якою актив було поставлено на облiк. Перiодом очiкуваного використання об’єкта фiнансової оренди є строк його корисного використання (якщо договором передбачено перехiд права власностi на актив до орендаря) або найменший з двох перiодiв – строк оренди чи строк корисного використання об’єкта (якщо переходу права власностi на актив по закiнченню строку оренди не передбачено).
Будь-яка оренда, крiм фiнансової, вважається операцiйною орендою. Всi платежi щодо такої оренди визнаються витратами вiдповiдних звiтних перiодiв.
Основнi засоби
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Створити Групу основних засобiв малоцiннi необоротнi активи , якi амортизуються першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Встановлено наступнi термiни корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв.
№ з/п Групи основних засобiв Термiн корисного використання Лiквiдацiйна вартiсть
1 Будинки 20-50 рокiв 0
2 Споруди 20 рокiв 0
3 Машини та обладнання
3.1 Силовi машини та обладнання 4 роки 0
3.2 Робочi машини та обладнання 12 рокiв 0
3.3 Вимiрювальнi прилади 5 рокiв 0
3.4 Лабораторне обладнання 3 роки 0
3.5 Обчислювальна, комп‘ютерна та iнша
офiсна технiка 4 рокiв 0
3.6 Iншi машини та обладнання 15 рокiв 0
3.7 Машини та обладнання невиробничого призначення 4 роки 0
4 Транспортнi засоби 10 рокiв 0
5 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
5.1 Iнструменти та прилади 5 рокiв 0
5.2 Виробничий iнвентар 4 роки 0
5.3 Господарський iнвентар 4 роки 0
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Одиницею облiку визначено окремий об‘єкт нематерiальних активiв.
Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не перевищують 10 рокiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, яка знаходиться у власностi Компанiї та утримується для збiльшення вартостi капiталу i облiковується за первiсною вартiстю.
Запаси
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси». Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють за методом «ФIФО».
Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також витрат на транспортування, робiт з навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням будь-якого предмета.
Витрати на переробку включають прямi та накладнi (постiйнi та змiннi) виробничi витрати.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Не включаються до собiвартостi запасiв та вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони були понесенi, наступнi витрати:
– понаднормовi суми вiдходiв матерiалiв, оплати працi та iнших виробничих витрат;
– витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для наступного етапу виробництва;
– адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
– витрати на продаж.
Якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася, їх вартiсть списується до чистої вартостi реалiзацiї. Таке списання можливе на iндивiдуальнiй основi або за подiбними та взаємопов’язаними групами запасiв. Приведення собiвартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється за результатами щорiчної iнвентаризацiї. Попередня оцiнка чистої вартостi реалiзацiї визначається виходячи з призначення запасiв, коливань цiн на запаси або продукцiю, яка з них виробляється, вiдновлюваної собiвартостi запасiв та iнших чинникiв.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, за розрахунками та iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари,роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi.
Власний капiтал, резерви, вилучення капiталута виплати дивiдендiв
Зареєстрований (пайовий) капiтал вiдображається за номiналом вiдповiдно до зареєстрованого Статуту Компанiї.
Капiтал у дооцiнках, що вiдображається у складi власного капiталу, включає прибутки та збитки вiд переоцiнки землi, будiвель та виробничого обладнання. Також у складi даного капiталу у дооцiнках вiдображуються прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) мiстить усi результати поточного та попереднього перiоду, iнформацiя про якi розкрита у Звiтi про сукупний дохiд та Звiтi про власний капiтал.
Усi операцiї з власниками Товариства вiдображаються у Звiтi про власний капiтал окремо.
В разi придбання Товариством своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцiй отримана сума включається до складу капiталу.
Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя по дивiдендам розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати , але до дати затвердження фiнансової звiтностi.
Витрати на позики
Витрати на позики можуть включати:
– вiдсотки за банкiвськими овердрафтами, короткостроковими i довгостроковими позиками;
– амортизацiю знижок чи премiй, пов’язаних з борговими зобов’язаннями;
– амортизацiю другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик;
– фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою;
– курсовi рiзницi, якi нараховуються на вiдсотки за позиками, отриманими в iноземнiй валютi.
Для облiку витрат на вiдсотки застосовується пiдхiд, згiдно з яким витрати на позики слiд визнавати у тому перiодi, у якому вони були понесенi.
Податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється вiдповiдно до законодавства України. Воно базуються на результатах поточного року, скоригованих на витрати, що пiдлягають вирахуванню, або на статтях, що пiдлягають оподаткуванню. Поточнi податковi активи та/або зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами або позовами вiд них, пов’язаними з поточним чи попереднiм звiтним перiодом, якi залишаються несплаченими на дату балансу.
Вiдстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всiх тимчасових рiзниць, на дату балансу, мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв та невикористаних податкових збиткiв тою мiрою, якою, ймовiрно, оподаткований прибуток буде доступним, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв та невикористаних податкових збиткiв. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну дату балансу та зменшують в тих межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вiдстрочений податковий актив повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступенi чинних на дату балансу. Прийнятим Податковим Кодексом ставка податку на прибуток встановлена в 2015 р. наступним чином:
o 18% з 01 сiчня 2015 по 31 грудня 2015;
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли Товариство має право та намiр згортати поточнi податковi активи та зобов’язання вiд одного й того ж податкового органа.
Змiни у вiдстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або витрат з податку на прибуток, окрiм випадкiв коли вони вiдносяться до елементiв, що визнаються в iншому сукупному доходi (наприклад, при переоцiнцi землi) або напряму у капiталi. У такому випадку вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнаються у iншому сукупному доходi або капiталi.
Виплати працiвникам
Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами, передбаченими колективним договором. Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Умовнi зобов’язання
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
Забезпечення
Створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згiдно МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов‘язання та непередбаченi активи», iснування яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi , якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї, сума яких перевищує 1% вiд валюти балансу, станом на 31.12 звiтного перiоду.
VI. Доходи i витрати
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Основий дохiд Товариство отримує вiд виконання робiт.

(тис.грн.)
Найменування статтi 2015 2014
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт, послуг) 122123 242127
Вирахування з доходу – –
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 117923 240942
Валовий прибуток 4200 1185
Найменування статтi доходiв 2015 2014
Iншi операцiйнi доходи 7848 11653
Адмiнiстративнi витрати 9522 11042
Витрати на збут 135 208
Iншi операцiйнi витрати 5356 3507
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi -2965 -1919
Найменування статтi доходiв 2015 2014
Iншi фiнансовi доходи 1559 1908
Iншi доходи 1027 606
Фiнансовi витрати 236 –
Iншi витрати 190 45
Фiнансовий результат до оподаткування -805 550
VII. Податок на прибуток
Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Ставка податку на прибуток в 2015 роцi становила 18%. Товариство нарахувало сплатило у 2014 роцi 480 тис. грн., а в 2015 отримало збиток i не нарахувало, та не сплачувало податок на прибуток.
В результатi цього Сукупний дохiд дорiвнює у 2014 роцi 70 тис. грн., а у 2015 роцi збиток 805 тис.грн.
VIII. Нематерiальнi активи
Рух за статтями нематерiальних активiв був такий:
Вартiсть Iншi нематерiальнi активи Авторське право та сумiжнi з ними права Невведенi в експлуатацiю нематерiальнi активи Всього
31 грудня 2014 р. 62 2 0 64
Надходження 0 2 0 2
Вибуття 0 0 0 0
Iншi змiни -23 0 0 -23
31 грудня 2015 р. 39 4 0 43

Накопичена амортизацiя
31 грудня 2014 р. 28 2 0 30
Нараховано за рiк 8 1 0 9
Вибуття -11 0 0 -11
31 грудня 2015 р. 25 3 0 28

Залишкова вартiсть
31 грудня 2014 р. 34 0 0 34
31 грудня 2015 р. 14 1 0 15
IХ. Основнi засоби
Рух за статтями основних засобiв був таким:
Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар та iншi активи Iншi основнi засоби i iншi активи Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Вартiсть
31 грудня 2014 р. 3750 6337 11137 387 649 139 22399
Надходження 2027 110 79 2 28 3 2249
Вибуття 1303 1825 2197 9 21 62 5417
Iншi змiни 0 -5 0 5 23 0 23
31 грудня 2015 р. 4474 4617 9019 385 679 80 19254

Накопичена амортизацiя
31 грудня 2014 р. 2163 4188 8231 302 440 126 15450
Нараховано за рiк 234 465 430 47 66 3 1245
Вибуття 957 1053 1412 7 10 60 3499
Iншi змiни 0 -5 0 5 11 0 11
31 грудня 2015 р. 1440 3595 7249 347 507 69 13207

Залишкова вартiсть
31 грудня 2014 р. 1587 2149 2906 85 209 13 6949
31 грудня 2015 р. 3034 1022 1770 38 172 11 6047
У 2015 роцi нараховано зносу 1245 тис. грн.. Накопичена амортизацiя становить 13207 тис. грн.. на кiнець 2015 року.
IХ. Фiнансовi iнвестицiї
Товариство володiє фiнансовими iнвестицiями, якi облiковуються за собiвартiсть. I класифiкуються на довгостроковi у розмiрi 4 тис.грн. та поточнi в сумi 2914 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду.
Х. Запаси
Запаси становлять на кiнець звiтного перiоду 12998 тис. грн..
Найменування 2015 2014
Виробничi запаси 12832 9117
Поточнi бiологiчнi активи 1 4
Готова продукцiя 153 126
Товари 13 19
Всього 12998 9262
XI. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть.
Найменування 2015 рiк 2014 рiк
Торгова дебiторська заборгованiсть 13714 16315
Iнша дебiторська заборгованiсть 2019 369
Резерв пiд зменшення корисностi 0 0
Всього 15733 16684
На 31 грудня 2014 i 2015 рокiв торгова та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.
XII. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
Найменування 2015 рiк 2014 рiк
Грошовi кошти в банку 6818 6805
Грошовi кошти в касi 0 1
Разом: 6818 6806
XIII. Власний капiтал
Протягом року у зареєстрованому капiтал не змiнювався. Станом на 31.12.2015р. вiн становить 2571 тис. грн. А нерозподiлений прибуток зменшився на суму поточного сукупного доходу i становить 805 тис. грн.
Управлiння ризиками
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.
В процесi звичайної дiяльностi Товариство вважає що вiдтiк грошових коштiв по наявних судових процесах не очiкується.
Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi б могли вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор Тринцолин Я.I.
Головний бухгалтер Лучко П.Я.

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в

Продовження тексту приміток

д/в
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up