Про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» 24 квітня 2020 року

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ:

, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 20.04.2020 року.

Загальна кількість 30 606 акцій. Голосуючі 13 809 акції.

Для участі у загальних зборах акціонерів – акціонеру необхідно мати документ, який посвідчує особу (Паспорт).

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписують всі члени Реєстраційної комісії.

2)Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів;

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Романик Юрій Зіновійович, Чайковський Олег Михайлович.

Підрахунок голосів по другому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

4)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Електро» за 2019 рік;

5)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Електро» за 2019 рік;

6)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Електро» за 2019 рік;

7)Затвердження річного звіту ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Електро» за 2019 рік з валютою балансу 73 588 000,00 гривень.

8)Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Електро»;

Проект рішення: Прибуток ПрАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році склав 3 772 000,00 гривень. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Електро» у  2019 році  не здійснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованості та на поповнення обігових коштів ПрАТ «Електро».

9)Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

Проект рішення: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2021 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 750 000 000,00 (сімсот п’ятдесят мільйонів) гривень; характер правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 23.04.2021 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

10)Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

11)Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1)Михайлович Олексій Михайлович;   2) Собчук Олена Юріївна  3) Васютин Марія Михайлівна;

12)Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Костак М.І. та членів

Наглядової ради Костак М.І.,Салєй І.Ф., Нестеренко С.Г.,Собчук Ю.І., Дмитраш В.М., Пую П.В.,

Демчук О.Й.

13)Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 (п’ять) осіб. Обрати членами

Наглядової ради Товариства: Костак Михайла Івановича, Салєй Івана Федоровича, Собчук Юрія Івановича, Дмитраш Володимира Михайловича, Демчук Ольгу Йосипівну.

14)Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

Члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства Тринцолина Я.І. на підписання цивільно-правових договорів на умовах визначених загальними зборами акціонерів Товариства з членами Наглядової ради Товариства.

Права та обов’язки акціонерів передбачені ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса сайту ПрАТ «Електро»: at-elektro.com

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПрАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПрАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ «Електро».

 

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up