ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – «ЕЛЕКТРО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79035, місто Львів, вулиця Пимоненка, будинок №3

ПОВІДОМЛЯЄ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

25 квітня 2014 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10.00 години до 11.45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 року;

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;

2) Обрання голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПАТ «Електро»;

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Електро»;

5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Електро»;

6) Затвердження річного звіту ПАТ «Електро»;

7) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Електро»;

8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;

9) Про зміну місцезнаходження ПАТ «Електро». Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Електро».

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул. Пимоненка, 3) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109а, приймальна Генерального директора ПАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ПАТ «Електро»
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up