ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Електро»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2013 рік

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

62049

61509

Основні засоби

10475

11275

Довгострокові фінансові інвестиції

114

114

Запаси

9747

11098

Сумарна дебіторська заборгованість

28844

25441

Грошові кошти та їх еквіваленти

5885

7637

Нерозподілений прибуток

27675

26343

Власний капітал

39980

38588

Статутний капітал

2571

3810

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

22069

22921

Чистий прибуток (збиток)

+1332

+1467

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30606

45351

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

8314

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   власних акцій протягом періоду

330

Чисельність працівників на кінець періоду   (осіб)

492

583

ТЕЛ/ФАКС:  (032) 229-51-42  (Бухгалтерія)
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up