ПРОТОКОЛ № 1 Чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Електро»

ПРОТОКОЛ № 1

Чергових загальних зборів акціонерів

Закритого акціонерного товариства «Електро»

24 травня 2013 року

місто Львів, вулиця Ковельська, № 109а,

2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал

(ВИТЯГ)

 

Початок реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 10 година 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 11 година 45 хвилин.

Початок проведення загальних зборів акціонерів: 12 година 00 хвилин.

Закінчення проведення загальних зборів акціонерів: 13 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 травня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах: 461 особа.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 22 особи, кількість належних їм голосів: 27 158 голосів.

Кворум загальних зборів акціонерів становить: 82,34 відсотків голосів акціонерів ЗАТ «Електро».

Голова загальних зборів акціонерів: Салєй Іван Федорович.

Секретар загальних зборів акціонерів: Працьовитий Юрій Володимирович.

Склад Лічильної комісії: Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії;

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро»;

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ЗАТ «Електро»;

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ЗАТ «Електро»;

5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ЗАТ «Електро»;

6) Затвердження річного звіту ЗАТ «Електро»;

7) Розподіл прибутку і збитків ЗАТ «Електро»;

8) Викуп акцій в акціонерів Товариства;

9) Ліквідація Хмельницького управління Товариства;

10) Припинення повноважень членів Правління. Припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

11) Про визначення типу Товариства та затвердження найменування Товариства. Затвердження нової редакції Статуту, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства;

12) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

 

по першому питанню порядку денного …

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів: Питання розглядаються в порядку черговості. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається після оголошення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповідь – до 30 хвилин, співдоповідь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборів акціонерів має право виступати тільки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

2. Обрати Лічильну комісію в складі 3-х осіб – Козак Оксана Михайлівна, Мікула Ірина Петрівна, Чайковський Олег Михайлович.

3. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії.) здійснюється членами Реєстраційної комісії. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро» оформляється протоколом, який підписуюють всі члени Реєстраційної комісії.

по другому питанню порядку денного…

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро» Салєя Івана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрія Володимировича.

по третьому питанню порядку денного ….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління ЗАТ «Електро» за 2012 рік.

 

по четвертому питанню порядку денного….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ЗАТ «Електро» за 2012 рік.

 

по п’ятому питанню порядку денного….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Електро» за 2012 рік.

 

по шостому питанню порядку денного….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ЗАТ «Електро» за 2012 рік з валютою балансу 61 мільйон 509 тисяч гривень.

 

по сьомому питанню порядку денного ….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий ЗАТ «Електро» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2012 році використати на придбання та оновлення техніки для виконання будівельно-монтажних робіт та поповнення обігових коштів Товариства. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Електро» в 2012 році не здійснювати.

 

по восьмому питанню порядку денного ….

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Викупити в акціонерів Товариства акції в кількості 2558 акцій. Строк викупу акцій – до 30.04.2014 року. Ціна викупу – за домовленістю Сторін. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання та/або продаж.

 

по дев’ятому питанню порядку денного …..

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 3891 голосами, що становить 14,3 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – 18 акціонерів, які в сукупності володіють 22087 голосами, що становить 81,3 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«утримались» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 1180 голосами, що становить 4,3 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

 

по десятому питанню порядку денного …..

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Тринцолина Я.І. та членів Правління – Тринцолина Я.І., Салєя І.Ф., Нестеренка С.Г., Гука І.К., Костака М.І., Собчука Ю.І., Дмитраша В.М., Пую П.В., Невідомського Г.І., Демчук О.Й., Лучка П.Я., Славича Д.І., Овода О.А., Луцика М.В., Васютин М.Р., Даца А.П., Кузьмина С.О., Дребота Г.Г.

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Іваніва В.Ю. та членів Наглядової ради Іваніва В.Ю., Боднара Б.І., Паращинець В.М., Прокопіва О.З., Сидорук Л.Ф., Конашенкової Н.Г., Штаєра І.В., Іванчак Д.М., Воїнського О.С.

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 7 (сім) осіб. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Салєя Івана Федоровича, Нестеренка Сергія Григоровича, Костака Михайла Івановича, Собчука Юрія Івановича, Дмитраша Володимира Михайловича, Пую Петра Васильовича, Демчук Ольгу Йосипівну. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити Тринцолина Ярослава Івановича на підписання цивільно-правових договорів на умовах визначених загальними зборами акціонерів з членами Наглядової ради Товариства.

 

по одинадцятому питанню порядку денного …

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Визначити тип товариства – Публічне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Електро». Затвердити: Статут ПАТ «Електро»; Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Електро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Електро», Положення про Виконавчий орган ПАТ «Електро», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Електро», Положення про інформаційну політику ПАТ «Електро», Кодекс корпоративного управління ПАТ «Електро». Уповноважити Тринцолина Ярослава Івановича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

по дванадцятому питанню порядку денного …..

Голосували: 22 акціонери, що володіють 100% голосів (27158 простих іменних акцій):

«за» – 22 акціонери, які в сукупності володіють 27158 голосами, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

«кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними» – немає.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 30.04.2014 року: характер правочинів – виконання Товариством робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень; характер правочинів – відчуження та придбання майна, гранична сукупна вартість правочинів – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень; характер правочинів – викуп акцій в акціонерів Товариства, гранична сукупна вартість правочинів – 3 000 000,00 (три мільйони) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 30.04.2014 року повноваження з правом передоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товариством робіт (послуг), відчуження та придбання майна, викуп акцій в акціонерів Товариства на суму (граничну сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів Товариства.

 

У зв’язку із розглядом всіх питань – Голова зборів Салєй І.Ф. оголосив про закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

Голова зборів                                                      підпис                               Салєй І.Ф.

 

 

Секретар                                                              підпис                               Працьовитий Ю.В.

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up